Arbejdstid for kommunale og private ledere

Pædagogiske ledere, der arbejder under lederoverenskomsten i en kommunal eller selvejende institution, har ingen højeste arbejdstid. Ledere på BUPL’s overenskomster på det private område har heller ingen højeste arbejdstid. Men ledernes arbejdstid er ikke uden loft. Læs om hvilke regler der gælder for pædagogiske lederes arbejdstid, merarbejde, tilgængelighed og ret til selv at planlægge arbejdet.

Du er som leder ansat uden højeste arbejdstid. Det betyder, at du har ansvaret for din egen arbejdstidstilrettelæggelse og at du med udgangspunkt i en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer selv skal tilrettelægge arbejdet. Du er altså ansat på fuld tid. Du har mulighed for at aftale deltidsansættelse med din arbejdsgiver, hvis der konkret måtte være behov for det. En stilling som leder på det kommunale område kan ikke opslås som deltidsstilling.

Indgår du som leder i arbejdsplanen på niveau med dit personale, er dette som udgangspunkt en del af dit arbejde. Men der er mulighed for tillæg. Der kan lokalt aftales funktionstillæg til ledere, der periodevis indgår i arbejdsplanen og/eller arbejder på tidspunkter, hvor det øvrige personale får et ulempetillæg. Kontakt din lokale fagforening for at høre mere. For privatansatte dagtilbudsledere gælder et fast årligt arbejdstidstillæg.

Du tilrettelægger selv din arbejdstid

Det sker, at ledere henvender sig til BUPL om deres arbejdspres og deraf følgende merarbejde, hvor lederen har et ønske om at kunne få merarbejdet afviklet som afspadsering eller i forbindelse med fratræden at få merarbejdet udbetalt.

Når du er ansat uden højeste arbejdstid, har du ret og pligt til selv at tilrettelægge din arbejdstid, sådan at du på den ene side tager dig af de nødvendige opgaver, men på den anden side også selv har et skøn over, hvad det er nødvendigt at deltage i.

Det betyder, at du i perioder kan komme til at arbejde mange timer på grund af forhold, du ikke selv er herre over. Så snart der bliver plads til at arbejde mindre – også mindre end 37 timer – har du ret til at planlægge din arbejdstid sådan, at du har en mindre tilstedeværelse.

Desuden er du som leder omfattet af de almindelige regler om arbejdstid, jvf. arbejdstidslovens bestemmelser om arbejdstid og arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn.

Udbetaling af merarbejde kræver forudgående aftale med arbejdsgiver

Ledernes arbejdstid er altså ikke uden loft. Den gennemsnitlige arbejdstid er forudsat at være 37 timer om ugen. Det betyder en ramme af en årsnorm på 1924 timer.

Lederen afspadserer ikke, men tilrettelægger sit arbejde indenfor en større og mere fleksibel ramme end en uge- eller månedsnorm – med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Som leder kan du med fordel notere ned, hvor mange timer du arbejder for at beholde et overblik over det, men du kan ikke nødvendigvis forvente, at det vil være muligt at arbejde tilsvarende mindre. Lykkes det ikke at arbejde mindre i perioder efter et større merarbejde, vil det ikke være muligt at få udbetalt merarbejdet uden forudgående aftale med din arbejdsgiver.

Hvis du ved, at der vil opstå situationer, hvor arbejdet indebærer langvarige perioder med en arbejdstid på meget over 37 timer, kan du henvende dig til din nærmeste chef for at indgå en aftale om, at merarbejde af en vis størrelse kan udbetales eller afspadseres. Det kræver altså en klar, skriftlig aftale at få udbetalt eller at afspadsere merarbejde, når du er leder.

Arbejdsgiver kan ikke detailplanlægge din tid

BUPL har haft sager, hvor arbejdsgiver, dvs. kommunen eller bestyrelsen har villet detailplanlægge ledernes arbejdstid. Men arbejdsgiver kan ikke pålægge lederen at arbejde med bestemte opgaver på bestemte tidspunkter som led i en fast plan. Ingen højeste arbejdstid indebærer, at lederen har ansvaret for egen arbejdstilrettelæggelse.

Ledelsens tilgængelighed

Der skal være ledelsesmæssig dækning i institutionens åbningstid. Det betyder, at man skal kunne komme i kontakt med en repræsentant for ledelsen. Der kan være tidspunkter, hvor lederen ikke kan træffes på grund af møder eller andre aktiviteter. Det er lederens opgave at sikre, at vigtige opkald til institutionen bliver besvaret hurtigst muligt, enten af lederen selv eller af en anden ansat i institutionen. Det ligger indenfor lederens kompetence at vurdere, hvordan henvendelser, såvel elektroniske som telefoniske, skal prioriteres.

Som leder er du ikke forpligtet til at være til rådighed hele døgnet rundt. Men det kan ske, at der opstår uopsætteligt behov for at kontakte en fra ledelsen, f.eks. ved ulykker, bortkomne børn, sygdom i personalegruppen eller andet. Der skal være klare og kendte aftaler i institutionen om, hvordan disse situationer håndteres.

Ledelsesstrukturen er forskellig fra kommune til kommune og fra institution til institution. Det er den øverste ledelses ansvar at sikre, at medarbejderne er orienteret om, hvem i ledelsen, der kan træffes hvornår. I private institutioner er det i sidste ende bestyrelsens ansvar.

Selvom du er leder, er du ikke forpligtet til at besvare henvendelser i ferien og på fridage, men personalet skal være orienteret om, hvem de kan henvende sig til i dit fravær.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.