Hænder holder sammen

Faglige fordele

BUPL forhandler din overenskomst og hjælper dig med bl.a. løn, ansættelse og karriere, når du har brug for det. Som medlem er du en del af et stort fagligt fællesskab, der arbejder for højere løn, bedre arbejdsvilkår og en stærk profession. Og du får adgang til faglige arrangementer, forskning, nyheder, rådgivning og meget andet.

Overenskomst 

BUPL forhandler overenskomst og aftaler for dig. Derfor kan vi også sikre, at overenskomst, løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt. Vi forhandler også med din kommune, og vi kan tjekke, at du får den løn og pension, du har ret til.

Hvis der ikke er overenskomst på din arbejdsplads, kan vi læse din ansættelseskontrakt igennem, inden du skriver under.

Hjælp

Du har ret til hjælp, hvis du fx bliver syg, opsagt eller oplever samarbejdsproblemer. BUPL vejleder dig om alt fra ansættelse og arbejdsmiljø til orlov og seniorordninger, og vi bistår og støtter dig i svære situationer.

Faglig inspiration

Du får fagbladet Børn&Unge. Du får nyhedsbreve og adgang til faglige arrangementer, forskning, konferencer, viden og nyheder inden for dit arbejdsfelt. Og I kan søge om at få en forsker på besøg på arbejdspladsen.

Indflydelse

BUPL er et medlemsdemokrati, og du kan deltage i bl.a. medlemsmøder og generalforsamlinger, vælge hvem der skal repræsentere jer eller selv blive valgt som fx TR. Du har indflydelse på overenskomstforhandlingerne, både på de krav vi stiller, og når vi skal stemme ja eller nej.

Karriererådgivning

Du har adgang til personlig rådgivning og karriererådgivning, der kan hjælpe dig med at afklare dine kompetencer, muligheder og ønsker for dit arbejdsliv.

Fagligt fællesskab

Du indgår i et stort, fagligt fællesskab, der slås for højere løn og bedre vilkår for pædagogers arbejde og for et godt børneliv for alle børn og unge. Sammen påvirker vi samfundet ud fra en pædagogfaglig vinkel.

Pædagogprofessionen

Du er en del af et stærkt, pædagogfagligt fællesskab. Vi er 55.000 pædagoger og ledere, der sammen styrker og udvikler den pædagogiske profession.

Forskning og udvikling

Du er med til at støtte praksisnær pædagogisk forskning til gavn for hele professionen, og gennem BUPL’s udviklingspulje kan du og kollegerne søge midler til pædagogiske projekter i jeres institution, skole, SFO eller klub. 

Talerør

Du kan bidrage med din viden og holdninger gennem BUPL’s medlemsundersøgelser, så vi sammen kan præge børne- og ungeområdet. BUPL sætter dagligt fokus på pædagogernes vilkår i medierne, kommunerne og på Christiansborg. 

15 løfter

BUPL lover dig bistand på 15 områder, når du som medlem møder udfordringer eller problemer i dit arbejdsliv eller er på vej til at få nyt job.

1. Når du søger job

 • Vi oplyser om, hvad du skal være opmærksom på, når du går til jobsamtale.
 • Vi vejleder om den løn, du kan forvente i jobbet.
 • Vi vejleder om de særlige vilkår, der gælder for tidsbegrænset ansættelse.
 • Vi ser dit ansættelsesbrev efter.
 • Vi kontrollerer, at din løn og pension ved ansættelsen er i overensstemmelse med centrale og lokale overenskomster/aftaler og med stillingsopslaget.
 • Vi vejleder om din løn og pension og forhandler efter gældende vilkår, når institutionen/skolen ikke er overenskomstdækket.

2. Din løn

 • Vi tjekker, om du får udbetalt den korrekte løn og indbetalt det korrekte pensionsbidrag.

3. Din arbejdstid

 • Vi tjekker, om din arbejdstid er tilrettelagt og opgjort korrekt, og om du får udbetalt de korrekte arbejdstidstillæg.
 • Vi vejleder om reglerne i centrale og lokale arbejdstidsaftaler.

4. Dine rettigheder og forpligtelser

 • Vi vejleder om, hvilke rettigheder og forpligtelser, du har som ansat i forhold til for eksempel tavshedspligt, loyalitet, underretningspligt og ansvar.
 • Vi vejleder om den ytringsfrihed, du har som ansat.
 • Vi hjælper dig, hvis du bliver udsat for forskelsbehandling på grund af alder, hudfarve, religion, køn m.v.

5. Hvis du bliver kaldt til tjenstlig samtale

 • Vi vejleder om dine rettigheder og forpligtelser ved tjenstlige samtaler.
 • Vi vejleder om dine muligheder for at have en bisidder med ved tjenstlige samtaler.
 • Vi tilbyder at deltage som bisidder, hvis din tillidsrepræsentant ikke kan deltage i den tjenstlige samtale, og hvis du er truet af fyring.

6. Hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret

 • Vi vurderer, om arbejdsgiverens ønske om ændringer er sagligt begrundet og varslet korrekt.
 • Vi vurderer, om der er tale om væsentlige vilkårsændringer, der skal forhandles med arbejdsgiver.
 • Vi vurderer, om du er forpligtet til at acceptere ændringerne.

7. Hvis du bliver afskediget

 • Vi rådgiver dig i forbindelse med afskedigelse.
 • Vi kontakter dig, hvis vi bliver bekendt med, at din arbejdsgiver ønsker at opsige dig.
 • Vi kontakter dig inden for et døgn, hvis vi bliver bekendt med, at du er blevet bortvist fra din stilling.
 • Vi vurderer om din opsigelse er sagligt begrundet, og om den er varslet korrekt.
 • Vi forhandler med arbejdsgiveren om fejl, mangler og utilstrækkeligheder ved din opsigelse, samt om mulighederne for - med baggrund i dine ønsker - at afbøde virkningerne af en opsigelse.
 • Vi hjælper dig ved manglende lønudbetaling, betalingsstandsning og hvis din institution går konkurs.

8. Dit arbejdsmiljø

 • Vi vejleder om, hvor og hvordan du kan hente hjælp, hvis du har problemer med dit eller institutionens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.
 • Vi vejleder dig om, hvor og hvordan du og dine kolleger kan søge hjælp til at løse eventuelle samarbejdsproblemer på arbejdspladsen.
 • Vi bistår dig med at inddrage de relevante aktører i forhold til arbejdsmiljø- og samarbejdsproblemer.

9. Hvis du får en arbejdsskade

 • Vi rådgiver om, hvad en arbejdsskade er, og hvordan den skal anmeldes. Vi hjælper med at anmelde arbejdsskaden.
 • Vi rådgiver dig om, hvordan du skal forholde dig undervejs, når sagen behandles af arbejdsgivers forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.
 • Vi vurderer, om den afgørelse, der bliver truffet i din sag, er korrekt, og hjælper dig med eventuelt at anke sagen.
 • Vi vurderer, om der er basis for, at BUPL på dine vegne skal rejse erstatningskrav mod din arbejdsgiver eller andre.

10. Når du har ferie

 • Vi vejleder dig om dine rettigheder ved optjening af ferie, afvikling af ferie, feriehindringer mv.
 • Vi tjekker om din ferieafvikling, din løn under ferie og dine feriepenge ved fratræden er korrekte.

11. Når du bliver senior

 • Vi vejleder dig om de særlige rettigheder og muligheder, du har som senior.
 • Vi forhandler konkrete vilkår for seniorstilling, generationsskifteordninger eller fratrædelsesordninger, hvis din arbejdsgiver tilbyder dig det.

12. Din graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov

 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i forhold til fravær, orlov og løn.
 • Vi vejleder om, hvor du kan få yderligere oplysninger om dagpenge og forældreorlov.

13. Hvis dine børn eller andre i familien er syge

 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med dine børns sygdom og hospitalsindlæggelse, akut sygdom eller ulykke i din familie og behov for plejeorlov.

14. Hvis du er syg

 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sygdom.
 • Vi vejleder dig om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med sygefraværssamtaler.
 • Vi vejleder dig om, hvordan du kan genoptage arbejdet.
 • Vi vejleder dig om, hvordan du kan blive fastholdt på arbejdsmarkedet.
 • Vi vurderer, om de afgørelser, myndighederne træffer i forbindelse med din sygdom, er korrekte, og hjælper med eventuelt at anke disse.

15. Din pension

 • Vi vejleder om, hvor du kan få oplyst, hvordan du er stillet, hvis du går på pension. Det gælder førtidspension, folkepension, pension fra PBU og pension fra P-76.
 • Vi vejleder om dine pensionsrettigheder, hvis du er regIements- eller tjenestemandsansat.
 • Vi vejleder om, hvordan du kan klage over afgørelser vedrørende din pension.
 • Det er en forudsætning for BUPL’s bistand, at sagen er opstået efter, at du er blevet medlem af BUPL, og at dit ansættelsesforhold ligger inden for BUPL’s faglige område.
 • Du skal selv henvende dig til BUPL for at få bistand fra BUPL.

Vedtaget af BUPL’s hovedbestyrelse den 25. november 2011.
Justeret af BUPL’s forretningsudvalg den 17. april 2018.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.