Målsætninger for Børn&Unge

Målsætningerne er vedtaget af hovedbestyrelsen i BUPL. 

 • Børn&Unge har som ambition at være den vigtigste informationskilde om pædagogik og fagpolitik og dermed være det førende fagblad på det pædagogiske område.
 • Børn&Unge vil aktivt understøtte BUPL's bestræbelser på at sætte dagsordenen for den samfundsmæssige debat og politiske beslutninger på det pædagogiske område og daginstitutionsområdet.
 • Børn&Unge vil aktivt medvirke til at synliggøre pædagogernes og fagets samfundsmæssige betydning og dermed højne fagets anseelse og den pædagogiske debat.
 • Børn&Unge er kritisk, nyhedsorienteret, seriøst, dybdeborende, vidensskabende og redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.

Etiske regler for Børn&Unge

 • Børn&Unges journalistik skal være saglig, fair og kritisk. Journalister og freelancere arbejder ud fra det udgivelsesgrundlag, der er vedtaget af hovedbestyrelsen i BUPL. 
 • Begge/alle parter i en sag skal så vidt muligt komme til orde. Hvis det ikke lykkes, skal det fremgå, at den kritiserede part ikke er hørt og hvorfor. Det gælder også, hvis den kritiserede part ikke vil udtale sig.
 • Børn&Unge viser særligt hensyn til personer, som ikke kan forventes at være klar over konsekvenserne af deres udtalelser og misbruger ikke deres følelser, uvidenhed eller svigtende dømmekraft.
 • Børn, der medvirker i artikler, omtales kun med fornavn.
 • Den enkelte journalist afklarer og aftaler selv, hvor meget han/hun vil lade kilder se af artiklen, inden den går til redigering og i tryk. Formålet med et gennemsyn er at sikre, at der ikke er fejl og grove misforståelser i teksten. Det er ikke et udkast til forhandling, hvor kilden får ret til at redigere, tilføje nyt, rette, skrive om eller forholde sig til sagen igen.
 • Rubrik, underrubrik, mellemrubrikker og brødtekst er journalistens og redaktionschefens ansvar.
 • Som hovedregel bliver alle interviews optaget. Journalisten har ikke pligt til at gøre opmærksom på, at interviewet bliver optaget.
 • Ved fotografering i institutioner sikrer vi os, at vi må bringe billeder af børnene efter aftale med den enkelte institution. Redaktionen udvælger billederne.
 • Redaktionen er især opmærksom på følgende regel for god presseskik: "Under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden." Derfor tilbageholder Børn&Unge ikke information, der vedrører BUPL og medlemmerne af BUPL, hvis medlemmernes interesser og den journalistiske prioritering derved svigtes.
 • Artikler skrives af journalister. Derved sikres, at artiklerne fagligt er i orden, at reglerne for god presseskik følges, og at troværdigheden er maksimal.

Læs mere: Regler for god presseskik (Pressenævnet) 

Principper for læserbreve i Børn&Unge

Læserbreve til Børn&Unge sendes digitalt til bladdebat@bupl.dk

Relevans
Børn&Unge optager alle relevante debatindlæg. Relevans betyder, at de er skrevet til Børn&Unge med medlemmerne og/eller BUPL som målgruppe, samt at de tager afsæt i pædagogers arbejdsliv.

Længde
Et debatindlæg må højst fylde 2.500 anslag (med mellemrum). Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte debatindlæg, der er længere. Hvis det sker, anføres det under debatindlægget i parentes (forkortet af redaktionen). Meget lange debatindlæg sendes retur til skribenten, som anmodes om selv at forkorte.

Anonymitet
Børn&Unge optager ikke anonyme læserbreve. Skribenter skal oplyse navn og adresse. I det trykte medie medtages navn, evt. titel, vej og by. En læserbrevsskribent kan både optræde som privat og offentlig person (dvs. med titel, arbejdssted og by).

Svar
Hvis en debattør efterlyser et svar fra ansvarlig i BUPL eller fremkommer med en konkret kritik, der lægger op til et svar, sikrer den redigerende, at der indhentes et svar fra den, som kritikken er henvendt til.

Gengangere
Alle relevante debattører er velkomne til at skrive debatindlæg, men det betragtes som misbrug af debatsiderne, hvis en enkelt debattør fylder spalterne gentagne gange. Den redigerende afviser gengangere med henvisning til, at debatsiderne skal være både mangfoldige og varierede.

Etik og love
Læserbreve skal overholde de presseetiske regler og injurielovgivningen. Redaktionen afviser debatindlæg, som efter den redigerendes vurdering overtræder gældende regler og love.

Kommercielle interesser
Debatindlæg, der har karakter af reklame, afvises. De henvises til at annoncere.

Medlemskab
Pædagoger og ledere, der skriver læserbreve i Børn&Unge, skal som hovedregel være medlemmer af BUPL med mindre de skriver særskilt om, hvorfor de lige netop ikke (længere) er medlemmer.

Digitalt
Læserbreve offentliggøres i den trykte version af bladet samt i den digitale version, der ligger på online hjemmesiden. 

Annoncering

Børn&Unge udgives af BUPL og sendes direkte til medlemmernes private adresser 9 gange årligt.

Børn&Unge indeholder bl.a. temaer med dybde, inspiration og information, artikler med inspiration omkring viden og erfaring samt forskning, faglig opdatering og ny viden.

Bladets primære læsere – pædagoger og klubfolk – er attraktive forbrugere, da de er beslutningstagere omkring daglig drift i institutionerne. Herudover varetager de indkøb til såvel institutionerne som privat.

Bladets læses også af pædagogstuderende samt journalister på de trykte og elektroniske medier.

Læsertal ifølge Gallup: 93.000
Index Danmark/Gallup (1. halvår 2019)

 • Målgruppe: Pædagoger, klubfolk og pædagogstuderende
 • Kontrolleret distribueret oplag: 67.138
 • Udgivelsesfrekvens: 9 gange årligt

Information om annoncering i Børn&Unge: 

Udgivelser

Børn&Unge omdeles af PostNord i den uge, det udkommer. Oplever du problemer med leveringen af Børn&Unge eller dit lokale medlemsblad, så kontakt os ved at skrive en e-mail til  levering@bupl.dk.

NummerUge
14
27
312
419
526
634
738
847
951

 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.