Ondt i ryggen

Arbejdsskade

En arbejdsskadesag er ofte længe undervejs hos arbejdsskademyndighederne og kan være juridisk og lægeligt kompliceret. Det kan være afgørende for sagens resultat, at du har søgt den rette rådgivning. Den kan du få hos BUPL.

Hvornår er det en arbejdsskade?

Ikke alle skader, der sker på arbejdet, kan anerkendes som arbejdsskader efter arbejdsskadelovgivningen. Der er 2 typer arbejdsskader: arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En række kriterier skal være opfyldt, for at enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer om din skade opfylder betingelserne for anerkendelse.

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller korterevarende påvirkning. Et eksempel på en arbejdsulykke, som kan anerkendes, er et brud på anklen efter et fald på legepladsen.

Læs om arbejdsulykker hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme er sygdomme der er opstået over længere tid (typisk måneder eller år) og som skyldes særlige belastninger i arbejdet. Der er strenge betingelser for at få anerkendt en erhvervssygdom.

Et eksempel på en sygdom, som kan anerkendes fra daginstitutionsområdet, er håndeksem, der er opstået efter udsættelse for f.eks. allergifremkaldende stoffer eller hyppig håndvask.

Læs om erhvervssygdomme hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Godtgørelse og erstatning for en arbejdsskade

Hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade, vurderer arbejdsskademyndighederne om du har ret til:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Dækning af udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler

Læs mere om hvilke erstatninger der kan gives hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erstatning efter anden lovgivning

I tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan der samtidig med en arbejdsskadesag være mulighed for at få tilkendt en supplerende erstatning efter anden lovgivning end arbejdsskadelovgivningen.

Der kan for eksempel være tale om:

 • Trafikulykker i tjenesten
 • Fejl ved udstyr
 • Glatføreulykker
 • Vold (OBS: Skal som hovedregel anmeldes til politiet inden 72 timer efter hændelsen for at opnå eventuel erstatning)

Sådan får du hjælp af BUPL, hvis du får en arbejdsskade

Får du som pædagog en arbejdsskade, er BUPL klar med hjælp og rådgivning. Jo tidligere BUPL kommer ind i sagen, desto bedre kan vi rådgive dig. Start med at udfylde enten et ulykkesskema eller et erhvervssygdomsskema, sammen med din lokale fagforening, som sender din sag ind til BUPL Forbund til behandling.

Som medlem af BUPL kan du få:

 • hjælp til at anmelde din skade
 • løbende rådgivning undervejs i sagen om, hvordan du skal forholde dig til besvarelse af spørgeskemaer, indkaldelse til speciallægeundersøgelser mv.
 • en vurdering af om afgørelser fra arbejdsskademyndighederne i din sag er korrekte i henhold til gældende lov og praksis
 • hjælp med en eventuel anke af afgørelser
 • en vurdering af, om der er basis for, at BUPL på dine vegne også skal rejse et erstatningskrav mod din arbejdsgiver, andre ansvarlige mv.
Vigtigt at huske hvis du får en arbejdsskade:
 • der gælder en frist på 1 år til at anmelde en arbejdsskade fra skaden er sket
 • at gå til lægen hurtigst muligt og helst indenfor den første uge efter skaden. Hurtig lægekontakt og herefter jævnlig lægekontakt om skaden kan tjene som dokumentation for, at skaden er årsag til symptomer lang tid efter. Det øger chancen for, at skaden kan anerkendes.

Arbejdsskadestatistik for BUPL’s medlemmer

Hvert år udarbejder BUPL’s Forbundskontor statistik over de arbejdsskader medlemmer får på arbejdet. Statistikken har til formål at afdække viden på arbejdsskadeområdet, at spotte nye tendenser samt at understøtte arbejdsmiljøindsatsen i BUPL.

BUPL’ arbejdsskadestatistik viser et overblik over BUPL’s arbejdsskadesager afsluttet i 2020.

 • I 2020 har BUPL Forbund i alt afsluttet 277 arbejdsskadessager. 157 af disse var sager om arbejdsulykker, mens 120 var sager om erhvervssygdomme.
 • I 2020 har medlemmerne samlet fået kr. 69.148.637 i godtgørelse/erstatning for deres arbejdsskader.
 • Derudover har BUPL ca. 1100 verserende sager ultimo 2021.
 • Knap en fjerdedel af arbejdsulykkerne resulterer i ryg-/nakkeskader, mens skulder-, knæ/ben- og hovedskader tilsammen fylder over en tredjedel af arbejdsulykkerne.
 • Den dominerende type sygdom i de afsluttede sager er psykisk sygdom som følge af arbejdsvilkår og længerevarende belastninger. Kriterierne i lovgivningen gør det dog svært for pædagoger at få anerkendt erhvervssygdomme ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
 • Hovedårsagerne til sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme er hhv. interaktion mellem pædagog og barn samt for højt arbejdspres.
 • 61 % af sagerne om arbejdsulykker og 13 % af sagerne om erhvervssygdomme blev anerkendt ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2020.

Hent:

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.