Privat ansat som leder

Læs hvilke regler der gælder for bl.a. løn og arbejdsvilkår, hvis du er leder i et privat institution eller på en fri grundskole.

På det private område har BUPL indgået en række overenskomster for private daginstitutioner og frie grundskoler. Overenskomsterne dækker både pædagoger og ledere.
Læs om de private overenskomster

Ledere i private daginstitutioner

For ledere i private institutioner er der aftalt en mindsteløn på baggrund af antal ansatte i institutionen. Derudover er der en forhandlingsbestemmelse, der betyder af lønnen skal forhandles og aftales af de centrale parter.

Forhandlingen sker med baggrund i stillingens indhold og kompleksitet og lederens kvalifikationer. Du skal derfor altid kontakte BUPL, når du skal forhandle din løn.

Overarbejde/merarbejde

Som leder ansættes du uden højeste tjenestetid. Det vil sige, at arbejdstiden for ledere forudsættes at udgøre 37 timer i gennemsnit om ugen. For deltidsansatte ledere gælder, at timer ud over den aftalte deltidsnorm noteres som medarbejde op til 37 timer. Merarbejde ud over 37 timer aftales med bestyrelsen. Det kan du læse mere om i overenskomstens bilag 3.

 

Antallet af medarbejdere afgør dit løntrin

Mindstelønnens indplacering sker efter, hvor mange fastansatte medarbejdere, der er  i institutionen. Antallet af ansatte opgøres på baggrund af fastansatte personer uafhængigt af beskæftigelsesgrad og stilling. Heri tænkes også ansatte i institutionen på andre overenskomster f.eks. køkkenmedarbejdere, gartnere og lignende samt pædagogstuderende i lønnet praktik.

  • 0-9 fastansatte medarbejdere = løntrin 41
  • 10-19 fastansatte medarbejdere = løntrin 42
  • 20 eller flere antal fastansatte medarbejdere = 44

Højere indplacering som følge af ændret ansat fastansatte træder i kraft samtidig med ændringen, dog tidligst den 1. i måneden efter. Lavere indplacering som følge af ændret antal fastansatte træder i kraft ved stillingsledighed eller ved vilkårsændring.

Hvis din institution har studerende i praktik, for du et årligt pensionsgivende tillæg.

Ledere på frie grundskoler

I BUPL’s overenskomst for frie grundskoler kan du læse, hvordan du skal aflønnes som afdelingsleder. Stillingen er en lederstilling, og i BUPL medlemssystem skal du også registreres som leder – selv om titlen er afdelingsleder.

Indplaceringen som afdelingsleder pr. 1. august sker hvert år på baggrund af antallet af tilskudsudløsende børn pr. 5. september samme år. Tilskudsudløsende betyder, at skolen modtager tilskud til børnenes skolegang fra staten eller kommunen. For børn optaget i.h.t. dagtilbudsloven tæller børnehavebørn dobbelt og vuggestuebørn firedobbelt.

  • Børnetal Løntrin 0-30 børn = 40, 42
  • 31-150 børn = 40, 42, 44
  • 151 eller flere børn = 48

Oprykning til nyt skalatrin sker efter 4 års lønanciennitet.

Tillæg

Modtager din afdeling børn, der ikke er tilskudsudløsende, skal der aftales et løntillæg for børnene. Dette kan fx være klubbørn eller andre skolebørn, der ikke er indmeldt i SFO/Institution. Beløbets størrelse fastsættes efter forhandling og kan variere fra en meget lille opgave for et enkelt barn til en omfattende opgave for hele afdelinger. F.eks. klub.

Hvis der til stillingen er tilknyttet andre arbejdsopgaver, kan der tillægges børnetal eller ydes særligt tillæg for den pågældende opgave/periode. Der kan også generelt aftales en højere løn til afdelingslederen end overenskomsten angiver eksempelvis for særlige kvalifikationer.

Tillæg til dig som afdelingsleder forhandles mellem dig og skolelederen og underskrives af BUPL, som dermed indgår aftalen. I overenskomsten side 55 findes et skema til dette formål. Du er altid velkommen til at kontakte BUPL, når du skal have forhandlet din løn.

Overarbejde/merarbejde

Som afdelingsleder ansættes du uden højeste tjenestetid. Det vil sige, at arbejdstiden for afdelingsledere forudsættes at udgøre 37 timer i gennemsnit, men du skal f.eks. tåle udsving uden overarbejdsbetaling. Statens aftale om godtgørelse for merarbejde for ledere uden højeste arbejdstid gælder for dig som afdelingsleder. Det betyder, at du kan søge bestyrelsen om godtgørelse for arbejde ud over 37 timer.

Det er desværre ikke forbudt at oprette deltidsstillinger som afdelingsledere. For deltidsansatte ledere gælder, at timer ud over den aftalte deltidsnorm noteres som merarbejde op til 37 timer.

Se lønberegner for frie grundskoler

Typiske ledelsesopgaver

BUPL har lavet en oversigt over typiske ledelsesopgaver med udgangspunkt i fire punkter:

  1. Pædagogfaglig ledelse
  2. Administrativ ledelse
  3. Personaleledelse
  4. Strategisk ledelse

Oversigten kan bruges som inspiration til drøftelser med institutionens eller skolens bestyrelse om opgaver, forventninger og lønniveau.

Gå til oversigt over typiske ledelsesopgaver

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.