Barselsorlov

Barsel

Du har som pædagog ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn eller dagpenge. Reglerne på siden her gælder for dig, der er blevet forælder til et barn født eller modtaget efter 1. august 2022.

Før fødslen

Besked om graviditet
Du skal senest tre måneder før fødslen fortælle din leder, at du er gravid. Fortæl det gerne så tidligt som muligt, så planlægningen kan begynde - og så du kan få fri til eventuelle undersøgelser. 

Du skal også give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde på din barselsorlov. Du skal samtidig dokumentere din termin. 

Graviditetsundersøgelser
Som gravid vil du normalt kun have ret til at få fri fra arbejde med løn til almindelige, forebyggende graviditetsundersøgelser. Men ved komplicerede graviditeter, eller hvis der er tale om en graviditet med tvillinger eller trillinger m.fl., vil du typisk blive tilbudt flere forebyggende undersøgelser for at sikre, at graviditeten forløber så godt som muligt. 

Dit fravær skal som udgangspunkt være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Forsøg derfor at planlægge graviditetsundersøgelserne, så de er til mindst mulig gene for arbejdspladsen. 

Bemærk, at din partner ikke har ret til at få fri med løn til undersøgelserne. Retten gælder kun den gravide. 

Barselsorlov
Du har ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn, når der er otte uger til den forventede fødsel. Du skal tælle din terminsdag med i de otte uger - så hvis fødslen fx ventes en torsdag, er torsdagen otte uger før din sidste arbejdsdag.

Hvis du føder senere end den forventede dato, forlænges din ret til frihed og ret til løn før fødslen tilsvarende. Det vil sige, at din barselsorlov ikke blive kortere efter fødslen. 

Du har mulighed for tidligere orlov før de otte uger før termin, hvis dit arbejde indebærer en risiko for fosteret, eller hvis graviditeten har et sygeligt forløb. 

Før og efter adoption
Skal du adoptere, har du ret til før-adoptionsorlov med løn i indtil fire uger, hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, og det land, du adopterer fra, stiller krav om, at du opholder dig der. 

De fire uger kan forlænges i op til yderligere fire uger. Forlængelse kan kun ske, hvis opholdet i udlandet varer mere end fire uger af årsager, som du ikke er skyld i. Når du har modtaget dit barn, gælder de samme regler for orlov som gælder ved almindelig barsel.

Du skal snarest muligt give din leder besked om tidspunkt for afrejse og om forventet hjemkomst. 

Ny barselslov fra 1. august 2022

Den nye barselslov gælder for dig, der er forælder til et barn, der er født eller modtaget (adoption) efter 1. august 2022. 

Den nye barselslov indfører en ligedeling af retten til barselsdagpenge efter fødslen med 24 uger til hver af forældrene: 

  • To af ugerne er øremærket til hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen 
  • Ni uger vil være øremærket til hver forælder og skal afholdes inden for barnets første leveår 
  • De resterende 13 uger kan overdrages mellem forældrene og skal holdes inden for barnets første leveår, medmindre der gøres brug af fleksibilitetsmulighederne. Herunder muligheden for at udskyde afholdelsen af barslen, inden barnet fylder 9 år. 
  • Derudover har mor til barnet ret til fravær i 18 uger uden barselsdagpenge, og far/medmor har ret til fravær i 10 uger uden barselsdagpenge.

Efter fødslen

Efter fødslen gælder nedenstående fordeling af ret til hhv. fravær, barselspenge og løn.

 Barselsorlov
(de 10 første uger
efter fødslen) 
Forældreorlov
(efter den 10. uge
efter fødslen) 
Uger i alt 
Ret til fravær    
Mor 10 uger 32 uger 42 uger 
Far/medmor 2 uger32 uger34 uger 
Ret til barselsdagpenge    
Mor10 uger14 uger 24 uger
Far/medmor  2 uger 22 uger 24 uger 
Ret til løn   
Mor10 uger 10 uger20 uger 
Far/medmor 2 uger7 uger *)9 uger 
*) Med virkning  for fædre/medmødre til børn født 1. april 2024 eller senere
    er lønretten udvidet med 3 uger til 10 uger. 
Fælles/til deling 6 uger6 uger

Adoption

I de første 10 uger efter modtagelsen af barnet har I som adoptivforældre ret til seks ugers fravær hver. To ugers orlov kan holdes samtidig. Hver af jer kan overdrage op til fire uger til den anden adoptivforælder. 

Efter den 10. uge efter modtagelsen af barnet, har hver adoptivforælder herudover ret til fravær med barselsdagpenge i 18 uger. 

 

 Orlov
(de første 10 uger
efter modtagelsen) 
Forældreorlov
(efter den 10. uge
efter modtagelsen)
Uger i alt
Ret til barselsdagpenge   
Den ene adoptivforælder6 uger
(2 uger øremærket + 4 uger overførbare) 
18 uger
(9 uger øremærket + 9 uger overførbare)  
24 uger 
Den anden adoptivforælder 6 uger
(2 uger øremærket
+ 4 uger overførbare) 
18 uger
(9 uger øremærket
+ 9 uger overførbare) 
24 uger
Ret til løn    
Den ene adoptivforælder14 uger (øremærket) 6 uger (øremærket) 20 uger 
Den anden adoptivforælder2 uger (øremærket) 7 uger (øremærket) *)9 uger 
*) Med virkning  for fædre/medmødre til børn modtaget 1. april 2024 eller senere
    er lønretten udvidet med 3 uger til 10 uger. 
Fælles/til deling  6 uger6 uger 

Forudsætningen for, at din arbejdsgiver kan udbetale løn, mens du er væk, er, at din arbejdsgiver får udbetalt barselsdagpenge.

Den ligelige fordeling med 24 ugers barselsdagpenge til hver af forældrene/adoptivforældrene betyder, at der kan opstå en situation, hvor en forælder har flere ugers lønret, end der er barselsdagpenge til. 

Eksempel: Hvis du som fx barnets mor eller ene adoptivforælder også bruger af de seks ugers fælles lønret, har du i alt 26 ugers lønret, men der er kun 24 ugers barselsdagpenge. Det betyder, at faren/medmoren eller den anden adoptivforælder kan overføre minimums to ugers barselsdagpenge til dig. Hvis det ikke sker, betyder det, at du får nedsat løn i de uger, der ikke er barselsdagpengedækning til.

Tidlig planlægning

Senest seks uger efter fødslen eller modtagelsen, skal du give din leder besked om, hvornår du regner med at komme tilbage på arbejdet efter orloven, og hvordan du vil anvende orloven. 

Du kan som mor til barnet overdrage op til otte uger af din orlov med barselsdagpenge til far/medmor til barnet. Disse uger skal holdes inden for de første 10 uger efter fødslen/modtagelsen. Lønretten kan ikke overdrages. Hvis du som mor til barnet ønsker at overdrage barselsdagpenge, skal du senest fire uger før forventet fødsel give din leder besked - også om, hvorvidt du ønsker at fremrykke og anvende forældreorloven i stedet.

Hvis du som far/medmor ønsker at holde orlov i de 10 første uger efter fødslen - dvs. to ugers fædreorlov, op til otte ugers overdraget orlov fra mor eller fremrykket brug af forældreorlov - skal du senest fire uger før forventet fødsel/modtagelse give din leder besked. 

Individuelt tilrettelagt orlov

Kombinationsmulighederne for orlov for dig og/eller dit barns far/medmor er mange. I kan holde orlov hver for sig, i forlængelse af hinanden eller sammen. Kontakt derfor din lokale fagforening for rådgivning.

Hvad gælder, hvis man får to eller flere levendefødte børn?

Forældre til to eller flere levendefødte børn har hver ret til ekstra fravær i 13 uger med ret til barselsdagpenge.

De ekstra uger skal være afholdt inden 1 år efter fødslen.

Reglerne gælder for forældre til børn, der er født 1. maj 2024 eller senere.

Hvis forældre ikke bor sammen

Hvis forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for barnets fødsel/modtagelse, har den forælder, som har barnet boende, ret til dagpenge i yderligere 13 uger indtil 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse.

Hvis forælderen har eneforældremyndighed over barnet, har forælderen derudover ret til yderligere 9 ugers barselsdagpenge.

Særligt for soloforældre

Hvis barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødsel eller modtagelse, har denne forælder ret til barselsdagpenge i yderligere 22 uger indtil 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse.

Soloforældre til børn født den 1. januar 2024 eller senere kan overdrage den del af deres orlov, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem - eksempelvis bedsteforældre.

LGTB+

Fra den 1. januar 2024 forbedres LGTB+ forældres orlovsmuligheder. Det betyder, at retlige forældre til børn, som er født/modtaget den 1. januar eller senere, får mulighed for at overdrage de uger, som ikke er øremærket, til sociale forældre, som omfatter:

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende, som har levet i ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år.
  • En kendt donor med en forælderlignende relation til barnet.
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forælderlignende relation til barnet.

Privatansat?

Som privatansat fremgår det af din overenskomst, hvilke barselsregler der gælder for dig.

Se din overenskomst her

Er du forælder til et barn, som er født eller modtaget før 2. august 2022, gælder andre regler

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.