Barsel

Du har ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn eller dagpenge.

Reglerne på siden her gælder for dig, der er pædagog, og siden giver overblik over, hvad du har ret til, og hvad du skal gøre.

Reglerne, der handler om tiden før fødslen, er beskrevet øverst på siden. Herefter følger reglerne, der gælder for dig, der er blevet forælder til et barn født eller modtaget 2. august 2022 eller senere. Slutvis er reglerne, der gælder for dig, der er blevet forælder til et barn født eller modtaget før 1. august 2022.

Der gælder særlige regler for dig, der er ansat på privat overenskomst. Kontakt din lokale fagforening, hvis du har spørgsmål.

Før fødslen (Ingen ændringer efter 2. august 2022)

Besked om graviditet
Du skal senest tre måneder før fødslen fortælle din leder, at du er gravid. Fortæl det gerne så tidligt som muligt, så planlægningen kan begynde - og så du kan få fri til eventuelle undersøgelser. 

Du skal ligeledes give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde på din barselsorlov. Du skal samtidig dokumentere din termin. 

Graviditetsundersøgelser
Du vil som gravid almindeligvis kun have ret til at få fri fra arbejde med løn til almindelige, forebyggende graviditetsundersøgelser. Men ved komplicerede graviditeter, eller hvis der er tale om en graviditet med tvillinger eller trillinger, vil du typisk blive tilbudt flere forebyggende undersøgelser med henblik på at sikre, at graviditeten forløber så godt som muligt. 

Dit fravær skal som udgangspunkt være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Forsøg derfor at planlægge graviditetsundersøgelserne, så de er til mindst mulig gene for arbejdspladsen. 

Bemærk, at din partner ikke har ret til at få fri med løn til undersøgelserne. Retten gælder kun den gravide. 

Barselsorlov
Du har ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn, når der er otte uger til den forventede fødsel. Du skal tælle din terminsdag med i de otte uger - så hvis fødslen fx ventes en torsdag, er torsdagen otte uger før din sidste arbejdsdag.

Hvis du føder senere end den forventede dato, forlænges din ret til frihed og ret til løn før fødslen tilsvarende. Det vil sige, at din barselsorlov ikke blive kortere efter fødslen. 

Du har mulighed for tidligere orlov før de otte uger før termin, hvis dit arbejde indebærer en risiko for fosteret, eller hvis graviditeten har et sygeligt forløb. 

Før og efter adoption
Du har ligeledes ret til før-adoptionsorlov med løn i indtil fire uger, hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, og det land, du adopterer fra, stiller krav om, at du opholder dig der. De fire uger kan forlænges i op til yderligere fire uger. Forlængelse kan kun ske, hvis opholdet i udlandet varer mere end fire uger af årsager, som du ikke er skyld i. Når du har modtaget dit barn, gælder tilsvarende regler om orlov som ved barsel.

Du skal snarest muligt give din leder besked om tidspunkt for afrejse og om forventet hjemkomst. 

Ny barselslov (For dig, der er blevet forælder 2. august 2022 eller senere)

Den nye barselslov gælder for dig, der er forælder til et barn, der er født 2. august 2022 eller senere. Den nye barselslov gælder ligeledes for dig, der adopterer og modtager et barn 2. august 2022 eller senere. Dermed vil der gælde forskellige regler afhængigt af, om du har født/modtaget et barn før eller efter 2. august 2022. 

Hvis du er forælder til et barn, der er født eller modtaget tidligere end den 2. august 2022, kan du læse mere om de barselsregler, der gælder for dig, længere nede på siden. 

Den nye barselslov indfører en ligedeling af retten til barselsdagpenge efter fødslen med 24 uger til hver af forældrene: 

  • To af ugerne er øremærket til hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen 
  • Ni uger vil være øremærket til hver forælder og skal afholdes inden for barnets første leveår 
  • De resterende 13 uger kan overdrages mellem forældrene og skal holdes inden for barnets første leveår, medmindre der gøres brug af fleksibilitetsmulighederne. Herunder muligheden for at udskyde afholdelsen af barslen, inden barnet fylder 9 år. 
  • Derudover har mor til barnet ret til fravær i 18 uger uden barselsdagpenge, og far/medmor har ret til fravær i 10 uger uden barselsdagpenge. 

Du kan læse mere om den nye barselslov ved Beskæftigelsesministeriet.  

Efter fødslen (For dig, der er blevet forælder 2. august 2022 eller senere)

 

  Barselsorlov
(de 10 første uger
efter fødslen) 
Forældreorlov
(efter den 10. uge
efter fødslen) 
Uger i alt 
Ret til fravær       
Mor  10 uger  32 uger  42 uger 
Far/medmor  2 uger 32 uger 34 uger 
       
Ret til barselsdagpenge       
Mor 10 uger 14 uger  24 uger
Far/medmor   2 uger  22 uger  24 uger 
       
Ret til løn      
Mor 10 uger  10 uger 20 uger 
Far/medmor  2 uger 7 uger 9 uger 
Fælles/til deling   6 uger 6 uger

Forudsætningen for, at din arbejdsgiver kan udbetale løn, mens du er væk, er, at din arbejdsgiver får udbetalt barselsdagpenge.

Den ligelige fordeling med 24 ugers barselsdagpenge til hver af forældrene betyder, at der kan opstå en situation, hvor en forælder har flere ugers lønret, end der er barselsdagpenge til. 

Eksempel: Hvis du som fx barnets mor også bruger af de seks ugers fælles lønret, har du i alt 26 ugers lønret, men der er kun 24 ugers barselsdagpenge. Det betyder, at faren/medmoren kan overføre minimums to ugers barselsdagpenge til dig. Hvis det ikke sker, betyder det, at du får nedsat løn i de uger, der ikke er barselsdagpengedækning til.

Adoption (For dig, der er blevet forælder 2. august 2022 eller senere)

I de første 10 uger efter modtagelsen af barnet har I som adoptivforældre ret til seks ugers fravær hver. To ugers orlov kan holdes samtidig. Hver af jer kan overdrage op til fire uger til den anden adoptivforælder. 

Efter den 10. uge efter modtagelsen af barnet, har hver adoptivforælder herudover ret til fravær med barselsdagpenge i 18 uger. 

 

  Orlov
(de første 10 uger
efter modtagelsen) 
Forældreorlov
(efter den 10. uge
efter modtagelsen)
Uger i alt
Ret til barselsdagpenge      
Den ene adoptivforælder 6 uger
(2 uger øremærket + 4 uger overførbare) 
18 uger
(9 uger øremærket + 9 uger overførbare)  
24 uger 
Den anden adoptivforælder  6 uger
(2 uger øremærket
+ 4 uger overførbare) 
18 uger
(9 uger øremærket
+ 9 uger overførbare) 
24 uger
Ret til løn       
Den ene adoptivforælder 14 uger (øremærket)  6 uger (øremærket)  20 uger* 
Den anden adoptivforælder 2 uger (øremærket)  7 uger (øremærket)  9 uger 
Fælles/til deling    6 uger 6 uger* 
       

Forudsætningen for, at din arbejdsgiver kan udbetale løn, mens du er væk, er, at din arbejdsgiver får udbetalt barselsdagpenge.

Den ligelige fordeling med 24 ugers barselsdagpenge til hver af adoptivforældrene betyder, at der kan opstå en situation, hvor en forælder har flere ugers lønret, end der er barselsdagpenge til. 

Eksempel: Hvis du som den ene adoptivforælder også bruger af de seks ugers fælles lønret, har du i alt 26 ugers lønret, men der er kun 24 ugers barselsdagpenge. Det betyder, at den anden adoptivforælder kan overføre minimums to ugers barselsdagpenge til dig. Hvis det ikke sker, betyder det, at du får nedsat løn i de uger, der ikke er barselsdagpengedækning til.

Tidlig planlægning (For dig, der er blevet forælder 2. august 2022 eller senere)

Senest seks uger efter fødslen eller modtagelsen, skal du give din leder besked om, hvornår du regner med at komme tilbage på arbejdet efter orloven, og hvordan du vil anvende orloven. 

Du kan som mor til barnet overdrage op til otte uger af din orlov med barselsdagpenge til far til barnet/medmor til barnet. Disse uger skal holdes inden for de første 10 uger efter fødslen/modtagelsen. Lønretten kan ikke overdrages. Hvis du som mor til barnet ønsker at overdrage barselsdagpenge, skal du senest fire uger før forventet fødsel give din leder besked - også om, hvorvidt du ønsker at fremrykke og anvende forældreorloven i stedet.

Hvis du som far/medmor ønsker at holde orlov i de 10 første uger efter fødslen - dvs. to ugers fædreorlov, op til otte ugers overdraget orlov fra mor eller fremrykket brug af forældreorlov - skal du senest fire uger før forventet fødsel give din leder besked. 

Adoptivforældre skal så vidt muligt overholde samme frist. 

Individuelt tilrettelagt orlov (For dig, der er blevet forælder 2. august 2022 eller senere)

Kombinationsmulighederne for orlov for dig og/eller dit barns far/medmor er mange. I kan holde orlov hver for sig, i forlængelse af hinanden eller sammen. Kontakt derfor din lokale fagforening for rådgivning.

Herunder er reglerne beskrevet for dig, der er forælder til et barn født eller modtaget tidligere end 2. august 2022

Længere oppe på siden kan du læse reglerne for dig, der er blevet forælder 2. august 2022 eller senere. 

Efter fødslen (For dig, der er blevet forælder før 2. august 2022)

Orlov med løn
Efter fødslen har du ret til barselsorlov i 14 uger med sædvanlig løn. 

Orlov, hvor længe?
Efter de første 14 uger efter fødslen har du ret til fravær i 32 uger mere. Du kan forlænge de 32 uger med otte uger og med yderligere seks uger.

Økonomi
Det er ikke hele perioden efter den 14. uge efter fødslen, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er i alt 32 ugers barselsdagpenge, der skal dække den orlov, du eller far/medmoren holder. 

Af de 32 uger på barselsdagpenge er der seks uger med løn til mor til barnet. Herudover er der yderlige seks uger med løn. Disse uger kan deles forældrene imellem.

Tidlig planlægning
Senest 8 uger efter fødslen, skal du give din leder besked om, hvornår du regner med at komme tilbage på arbejdet efter orloven.

Individuelt tilrettelagt orlov
Kombinationsmulighederne for orlov for dig og/eller dit barns far/medmor er mange. Kontakt derfor din lokale fagforening for rådgivning.
 

Regler for far/medmor (For dig, der er blevet forælder før 2. august 2022)

Orlov med løn
Som far eller medmor har du ret til 2 ugers orlov med sædvanlig løn i forbindelse med dit barns fødsel. 

Orlov, hvor længe?
Du har ret til fravær fra dit arbejde i yderligere 32 uger.

Besked om orlov
Du skal give din leder besked om de 2 ugers orlov, i forbindelse med dit barns fødsel, senest 4 uger før fødslen. Du kan aftale med din leder, at disse 2 uger ligger på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Du skal inden 8 uger efter fødslen give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde andet fravær (forældreorlov) og om længden af orloven. 

Økonomi og planlægning
Der er mange kombinationsmuligheder for dig og din familie. Vær opmærksom på, at det ikke er hele perioden, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er øremærket 7 ugers orlov med løn til dig som far/medmor af de 32 ugers barselsdagpenge. 
Herudover er der 6 uger med løn til enten far/medmor eller mor eller til deling.

Pjece: Når pædagoger får børn (For dig, der er blevet forælder før 2. august 2022)

Bemærk, pjecen er gældende for dig, der har fået barn til og med 1. august 2022. For dig, der får barn 2. august 2022 eller derefter, gælder nye regler. 

Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.