Forskningspulje


BUPL støtter forskning inden for det pædagogiske område. Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner kan søge puljen. Det er også muligt at søge om støtte til at gennemføre et udviklingsprojekt sammen med et forskningsprojekt.


Opdateret d. 19. januar 2022
BUPL’s forskningspulje 2021 – 2022

Siden 2006 har BUPL støttet professionsrelevant forskning gennem forskningspuljen. Formålet er blandt andet at støtte op om den pædagogiske profession, synliggøre pædagogers professionelle ekspertise og sikre vidensudveksling mellem praksis, grund-, efter- og videreuddannelses- og forskningsinstitutioner. BUPL’s satsning på forskning er et centralt skridt i retning af at opnå en øget anerkendelse af pædagogprofessionen.

I kongresperioden 2021-2022 uddeles i alt 6 mio. kr. i støtte til relevante forskningsprojekter inden for fire temaer:

 • Fritidspædagogikken i fokus
  Til temaet er knyttet et udviklingsprojekt. Læs om det her: Fælles udviklingsprojekt (pdf)
 • Pædagogisk arbejde med køn og mangfoldighed
 • Pædagogers arbejde med børn og unges trivsel
 • Åbent projekt om professionsunderstøttende pædagogisk forskning

Du kan læse mere om temaer, krav til ansøgere og vurderingskriterier her (pdf)

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 31. maj 2021 kl. 12. Ansøgninger sendes til forskningspuljen@bupl.dk
Ansøgere får svar 13. september 2021. Der vil ikke blive givet et begrundet svar.

Ansøgningsskemaet hentes her (Word)

Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte:
Rikke Crone Wettendorff (konsulent), e-mail rwt@bupl.dk, tlf. 35 46 52 72
Mette Nielsen (studentermedhjælper), e-mail meni@bupl.dk, tlf. 35 46 51 47


Forrige kongresperiode

I kongresperioden 2019-2020 uddeltes i alt 5,7 mio. kr. i støtte til relevante forskningsprojekter. Forskningsprojekterne er beskrevet nedenfor, hvor du kan læse mere om de otte projekter, der har modtaget bevilling fra BUPL. Projekterne løber frem til 2021.

Lektor og Ph.d. i Pædagogik Marta Padovan-Özdemir, VIA University College, Horsens, har fra BUPL’s forskningspulje modtaget 729.640 kr. i støtte til projektet: ’Normkritisk og normkreativ evalueringskultur i dagtilbud’.

Projektet undersøger hvordan pædagoger kan gøre en forskel som normbærere, normbrydere og normbyggere. Formålet er at undersøge hvordan det pædagogiske arbejde medmangfoldighed og ligestilling kan mainstreames og indtænkes som en aktiv del af en systematisk evalueringskultur ifm. indførelsen af den nye styrkede pædagogiske læreplan.

I projektet gennemføres en landsdækkende surveyundersøgelse i dagtilbud, som vil blive fulgt op af interviews med pædagoger og ledere. Herudover udvikler forskerteamet i samarbejde med pædagoger og ledere i fire dagtilbud normkritiske og -kreative redskaber og praksisformer, der integreres i dagtilbuddenes systematiske evalueringsarbejde. Projektet forventes afsluttet i december 2021.


Docent – Ph.d. Mikkel Snorre Wilms Boysen, Professionshøjskolen Absalon, har modtaget 714.000 kr. i støtte fra BUPL’s forskningspulje til projektet: ’Digitale kreative fællesskaber’.

Baggrunden for projektet er en interesse i at udforske det pædagogiske potentiale der ligger i de digitale miljøer, som er en del af børns hverdag. Projektets formål er at undersøge digitale mediers egenskaber og potentielle betydning i forhold til at styrke motiverende og inkluderende fællesskaber for børn og unge i SFO, fritids- og ungdomsklub.

Gennem feltstudier blandt børn og unge i og uden for SFO og klub undersøges børnenes selvinitierede fællesskaber. På baggrund af observationerne udvikles og afprøves pædagogiske metoder der kan fremme motiverende fællesskaber, gennem digitale kreativitetsformer. Studiet forventes afsluttet i juni 2021.

Hent rapporten om forskningsprojektet Digitale Kreative Fællesskaber 2021 (pdf).


Adjunkt Andreas Lieberoth, Århus universitet og lektor Ditte Winther-Lindqvist, DPU, har fra BUPL’s forskningspulje modtaget 262.736 kr. i støtte til projektet ’Hvem sidder der bag skærmen… og hvem hjælper?’.

Formålet med projektet er at skabe indblik i daginstitutionernes varierede praksis omkring små børns skærmbrug, der kan give pædagoger og forældre en kvalificeret baggrund for at træffe beslutninger om skærmregler og deltagelse i børns digitale leg på en meningsfuld måde.

I projektet indsamles data fra 350 tilfældigt udvalgte institutioner ved telefonisk survey, hvorefter et udsnit af institutioner udvælges og undersøges nærmere, gennem observation og samtaler med børn og personale, med fokus på deres forskellige praksis for skærmbrug. Studiet forventes afsluttet i maj 2020.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i forskningsrapporten: Hvem sidder der bag skærmen (pdf)


Lektor, pædagog og Ph.d. Unni Lind, Københavns Professionshøjskole, har modtaget 495.400 kr. i støtte fra BUPL’s forskningspulje, til projektet: ’Trivsel i det institutionelle daginstitutionsliv’.

Projektet skal undersøge og konkretisere det pædagogiske, psykosociale og strukturelle arbejdsmiljø i daginstitutioner, med henblik på at kvalificere og udvikle det pædagogiske arbejde ift. at etablere, fastholde og udvikle trivsel i hverdagen.

I studiet analyseres tilsynsrapporter og børnemiljøvurderinger i 12 daginstitutioner fordelt med fem på Sjælland, Jylland og Fyn, som danner udgangspunkt for deltagerobservationer og gruppeinterview i 3-4 daginstitutioner. Ambitionen er at forstå de institutionelle logikker og dynamikker der får betydning for om trivsel eller manglende trivsel er tilstede/fraværende. Studiet forventes afsluttet i februar 2021.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i rapporten: Kvalitetsdokumenter i daginstitutioner (pdf)

Læs også artikel fra Børn&Unge:

Forsker kritiserer tilsyn: Usammenhængende og ineffektivt


Ph.d. og lektor Christina Haandbæk Schmidt, UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole og lektor, ph.d. Malene Slott har modtaget 580.200 kr. i støtte fra BUPL’s forskningspulje til projektet: ’Et praksissprog om leg’.

Formålet med forskningsprojektet er at støtte pædagogers arbejde med at (gen)erobre et praksisfunderet fagsprog til at praktisere, dokumentere og legitimere leg med.

I projektet laves videoobservationer af pædagogers arbejde med børns leg i to daginstitutioner. På baggrund af videomaterialet udvikles en rækkes cases, som kan bruges til faglige refleksioner i to pædagogcirkler, samt et spørgeskema der udsendes til et repræsentativt udsnit af dagtilbudspædagoger.

Undersøgelsen skal give viden om, hvordan pædagoger argumenterer for og begrunder betydningen af leg i pædagogisk praksis. Studiet forventes afsluttet i foråret 2021.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i rapporten: Et praksissprog for leg (pdf)


BUPL’s forskningspulje har bevilget 680.000 kr. i støtte til Ph.d. og lektor ved VIA University College David Thore Gravesens projekt: ’Pædagogen som trivselsaktør i udskolingen’.

I samspil med pædagoger, børn og unge som medforskere, er det projektets ambition at skabe viden om trivsel, synliggøre eksisterende indsatser og afprøve nye indsatser i udskolingen.

Gennem trivsels- og refleksionsworkshops på fire skoler i to kommuner inviteres børn, unge og pædagoger til at dele deres refleksioner over deres oplevelse af trivsel og af de eksisterende indsatser.

Målet er at skabe viden om og bidrage til at forstærke og udvikle pædagogiske trivselsindsatser i udskolingen. Studiet forventes afsluttet i marts 2021.


BUPL’s forskningspulje har bevilget 745.750 kr. i støtte til lektor Anja Stanek, SDU, og Ph.d. Rolf Hvidtfeldts forskningsprojekt: ’Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn’.

Studiet vil undersøge pædagogers muligheder for at komme til orde i interaktioner mellem forskellige faggrupper i tværfaglige møder i PPR-regi. Det er forskningsmæssigt uklart i hvilket omfang og på hvilke måder pædagogisk faglighed og indsigt fra praksis reelt får indflydelse i disse projekter.

Gennem interviews med pædagoger og observationer af PPR-møder om bekymringsbørn, er det projektets formål at diagnosticere konkrete udfordringer ift. at bringe den pædagogiske faglighed i spil, samt at levere anbefalinger til hvordan samarbejdet kan optimeres. Studiet forventes afsluttet i februar 2021.


Lektor Christian Aabro, Københavns Professionshøjskole, og Lektor Line Togsverd, VIA, har fra BUPL’s forskningspulje modtaget 400.000 kroner i støtte til projektet: ’Pædagogers kernefaglighed – en kortlægning af forskningsmæssige studier og perspektiver på pædagogers fag og faglighed’.

Projektet skal give et forskningsmæssigt grundlag for en samtale om, hvordan man kan og bør forstå og begrebssætte pædagogers almene faglighed, som bidrag i debatten om en eventuel pædagoguddannelse.

I projektet kortlægges de forskningsprojekter, der har beskæftiget sig med pædagogers faglighed, og der afholdes et forskersymposium. Projektet forventes afsluttet i april 2020.

Projektet er afsluttet

Forskerne Line Togsverd og Christian Aabro har analyseret 26 forskningsartikler om pædagogers faglighed.

Forskningsoverblikket peger på følgende:

 • Når pædagoger skal guide og støtte børn og voksne i deres dannelses- og udviklingsprocesser har de brug for råderum til at udøve faglig dømmekraft og retning i form af et etisk og pædagogisk kompas
 • Pædagogers faglighed er orienteret mod en række værdier, som skal balanceres i den daglige praksis

De pædagogfaglige værdier retter sig mod:

 • At skabe deltagelses- og dannelsesmuligheder for alle og dermed arbejde med både den enkelte og med fællesskabet
 • At kunne undersøge og udvikle udøvelsen af pædagogikken i et fagligt fællesskab
 • At skabe rammen om pædagogiske miljøer, hvor børns initiativer, selvstændighed og virkelyst mødes og udvikles
 • At anlægge et helhedsperspektiv på barnet, den unge eller voksne

Hent projektrapporten:
Pædagogers faglighed – en vidensopsamling (pdf)