Pædagoger i udskolingen skaber bedre trivsel

I de store klasser har pædagoger ofte individbaserede støttefunktioner, men der er et kæmpe potentiale i også at give pædagogerne tid til at arbejde med fællesskaber og og trivsel i hele klassen. Det mener David Thore Gravesen, der sammen med Lea Ringskou har undersøgt pædagogers arbejde i skolen.
Pædagoger i udskolingen er et uudnyttet potentiale i forhold til at styrke børn og unges trivsel, viser ny forskning i pædagogers arbejde i skolen.

Pædagoger kan bidrage til at styrke trivslen hos børn og unge i udskolingen ved at tilbyde alternative aktiviteter og fællesskaber. Eller ved at være til stede i pauserne, klar til en snak, hvis der er behov for det. 

På baggrund af ny forskning, peger lektor og ph.d. ved VIA University College David Thore Gravesen på, at pædagogers arbejde i udskolingen er et uudnyttet potentiale i forhold til at komme mistrivslen blandt børn og unge til livs.

Bolværk mod mistrivsel

”Pædagogernes arbejde i udskolingen og deres fokus på fællesskaber, trivsel og på børn og unges perspektiver kan være et bolværk mod mistrivsel,” siger David Thore Gravesen.

I forskningsprojektet ’Pædagogen som trivselsaktør i udskolingen – med afsæt i børnenes og de unges egne perspektiver’ har han og kollegaen Lea Ringskou undersøgt, hvordan pædagoger kan styrke de unges trivsel i udskolingen. 

Store børn har stadig behov for fællesskab og omsorg

Forskningen viser, at det er en god investering at give pædagoger tid med de unge i skolen for at fokusere på dannelse og fællesskaber.

”De meget individualiserende tendenser i vores samfund presser de unge. I udskolingen er det vigtigt, at pædagoger kan være i nærheden af de unge. Målet er mere fællesskab, dannelse og omsorg, sådan som vi kender det fra daginstitutioner og indskolingen, hvor børn helt oplagt har brug for voksne, der tager sig af dem. Det behov går ikke væk, fordi man bliver ældre,” siger han.

5 pointer fra artiklen

Pædagoger i udskolingen er et uudnyttet potentiale i forhold til at styrke unges trivsel, viser ny forskning. 

Trivslen daler i de større klasser, men kun hver sjette skole benytter pædagoger i udskolingen. 

Venskaber, relationer og kontakten med voksne er altafgørende for, om unge trives. Unge, der mistrives, føler sig ofte alene, ensomme og udelukket. 

De unge efterlyser selv fællesskaber og mere bevægelse i skolen. 

Det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger om trivsel er helt afgørende, mener forsker David Thore Gravesen. 

Helhedsorienteret hverdag

Selvom børn bliver større, har de stadig behov for at opleve sig selv som betydningsfulde i forskellige fællesskaber og for at være med i alternative aktiviteter, der kan skabe en mere helhedsorienteret hverdag i stedet for en hverdag, der mest fokuserer på faglige resultater, understreger forskeren.

”Pædagogers arbejde er et uudnyttet potentiale i forhold til udskolingsbørn,” siger David Thore Gravesen.

Venskaber, relationer og kontakten med voksne er altafgørende

”Vi ved fra masser af forskning i trivsel, at venskaber, relationer og kontakten med voksne, er altafgørende for, om man trives. Grundlæggende handler det om, hvorvidt man føler, man er en del af fællesskaber. At man har nogle, man føler tillid til. De unge, der mistrives, gør det ofte på grund af det modsatte: De føler sig alene, udelukkede og ensomme. De føler sig ikke forståede og anerkendte i deres hverdag,” fortsætter forskeren.

Trivslen daler i udskolingen

Tidligere forskning har dokumenteret, at trivslen daler blandt børn og unge i udskolingen. Samtidig stiger antallet af diagnoser hos børn og unge med alderen: Blandt de 15 til 17-årige får op mod hver 10. en diagnose. Det svarer til, at cirka to elever fra hver 9. klasse har en psykiatrisk diagnose i dag, skriver forskerne i rapporten. 

Dertil kommer gruppen af unge uden diagnose, men som alligevel oplever en mistrivsel, der kommer til udtryk i form af for eksempel skolevægring, ensomhed, stress eller angst.

Kun hver sjette skole har pædagoger i udskolingen

Forskning i pædagogers arbejde i udskolingen er sparsom, og der findes ikke et samlet overblik over, hvilke opgaver pædagoger varetager i udskolingen. Men i 2017 viste en rapport fra Undervisningsministeriet, at kun hver sjette skole havde pædagoger i udskolingen. 

Ifølge David Thore Gravesen arbejder pædagoger i udskolingen ofte med individbaserede støttefunktioner til unge. Sjældnere arbejder de på samme måde med fællesskaberne som pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Potentiale i pædagogisk fokus på fællesskaberne

”Der er ikke noget galt med at støtte den enkelte unge i mistrivsel – det er indiskutabelt et vigtigt og betydningsfuldt arbejde! Men der er et potentiale i forhold til også at arbejde didaktisk og fokuseret med fællesskaberne,” siger forskeren.

Forskerne har undersøgt de unges egne perspektiver på trivsel på fire forskellige skoler. Her har de unge tegnet, fotograferet og skrevet digte, og forskerne har observeret og interviewet de unge om, hvad trivsel er for dem, og hvornår de oplever at trives. 

De unge vil have alternative aktiviteter og fællesskab

”De unge vil gerne have flere aktiviteter, der knytter an til fællesskabet. Det er ret centralt for dem,” siger David Thore Gravesen. 

De unge er helt med på, at skolen ikke er en fritidsklub. De vil gerne lære noget, og de er både ambitiøse og interesserede i stoffet, understreger David Thore Gravesen. 

”Men de har lange skoledage, og jo tættere de kommer på 9. klasse, jo mere fokuseres der på afgangsprøver og testlogikker, hvor det handler om at gøre sig klar til eksamen. Pædagoger kan være med til at skabe alternative aktiviteter, og i samarbejde med lærere designe undervisningen på alternative måder, som kan styrke de unges trivsel,” siger han.

7 spørgsmål til refleksion

Vil I diskutere jeres praksis i relation til pædagogisk arbejde med trivsel hos unge i udskolingen, kan I tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

  1. Hvordan kan I arbejde med fællesskaber og relationer frem for med udgangspunkt i støtte til den enkelte unge? 
  2. Hvordan kan I udforske og inddrage de unges egne perspektiver på trivsel? 
  3. Hvordan kan I arbejde med de unges egne interesser som udgangspunkt for trivselsarbejdet? 
  4. Hvilke konkrete tiltag og aktiviteter kan bidrage til at styrke de unges trivsel hos jer? 
  5. Hvilke muligheder har I for at være til stede og tilgængelige for uformelle snakke med de unge i løbet af skoledagen og i frikvarterer? 
  6. Hvordan kan I arbejde med at styrke fællesskaber og relationer også i de unges fritid? 
  7. Hvordan kan I styrke det tværfaglige samarbejde om trivsel med lærerne i udskolingen?

Kilde: Lea Ringskou og David Thore Gravesen, VIA University College..

Om forskningen

Forskningsprojektet er gennemført i perioden januar 2019 til oktober 2022 i Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, i regi af Program for Hverdagsliv og Fritidspædagogik i VIA University College. I projektet deltog fire udskolingsklasser fra fire forskellige skoler, syv pædagoger samt en lærer tilknyttet disse klasser. Projektet er støttet med midler fra BUPL’s forskningspulje.

Om forskeren

David Thore Gravesen er ph.d. og lektor ved VIA University College, hvor han underviser og forsker i skole-og fritidspædagogik. Han står bag forskningsprojektet ’Pædagogen som trivselsaktør i udskolingen’ sammen med Lea Ringskou, lektor på VIA University College.

Læs hele rapporten her

Lyt til podcasten her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.