Stillingsbeskrivelse for privatansatte ledere

Det vigtigt at indgå aftaler om opgaver og ansvar, så der er klarhed om rammerne, når og hvis et problem eller en konflikt opstår. Opgave- og ansvarsfordelingen bør lederen af den private institution få overblik over.

I alle dagtilbud, også private, er det lederen, der er ansvarlig for udarbejdelse, offentliggørelse og evaluering af de pædagogiske læreplaner, men udover dette findes der ingen lovbestemte beskrivelser af lederens ansvar på det private område.

Få styr på forventningerne

Det er vigtigt at få sat rammer for ansvar, opgaver og kompetencer. Mange private institutioner opstår på baggrund af stort engagement og entusiasme – følelser, der ofte skubber behovet for jura, regler og rammer i baggrunden i starten, men ikke desto mindre er det vigtigt indgå aftaler og udforme regelsæt fra institutionens start. Lidt på samme måde, som det  er godt  at tegne forsikringen, inden en skade er opstået, er det vigtigt at indgå aftaler om opgaver og ansvar, inden konflikterne opstår.

Der vil naturligt opstå om ikke konflikter, så forvirring og usikkerhed, hvis der ikke er styr på forholdet mellem ledelse og bestyrelse. En usikkerhed, der vil forplante sig til resten af institutionen, medarbejdere og forældre.

Fordel ansvar og opgaver

I en privat institution er det bestyrelsen, der har ansvaret for institutionens drift. Det betyder, at det er bestyrelsen, der er i sidste ende er ansvarlig for, at institutionen lever op til formålet i dagtilbudsloven. Det er bestyrelsen, der har det økonomiske ansvar og det er bestyrelsen, der er arbejdsgiver og dermed har ledelsesretten.

Det er dog ikke bestyrelsen, der står med ansvaret for den daglige drift. Det gør lederen.

Derfor skal der aftales en ansvars- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og leder. Det skal være tydeligt, hvor ansvaret for løsningen af en opgave ligger. Det er en vigtig del af stillingsbeskrivelsen.

Spørgeguide til afklaring af stillingbeskrivelse for private ledere

En stillingsbeskrivelse er et udtryk for en aftale mellem leder og bestyrelse om, hvilke opgaver og ansvarsområder lederen forventes at varetage i forhold til ledelse på de fire områder – pædagogisk ledelse, administrativ ledelse, personaleledelse og strategisk ledelse.

Alle opgaver er naturligt til stede som en del af den samlede ledelsesopgave i en daginstitution, men der kan være forskel hvordan og hvor meget den enkelte opgave fylder på netop denne arbejdsplads.

Det er vigtigt at afklare i hvilket omfang lederen forventes at indgå i det daglige arbejde med børnene, hvis arbejdet med børnene er en del af ledelsesopgaven i institutionen. Forudsætningen for at lederen kan indgå i det daglige arbejde med børnene er, at der er tid til det ved siden af ledelsesopgaven.

Brug disse spørgsmål til inspiration til afklaring:

Pædagogisk ledelse
 • På hvilken måde forventes lederen at inddrage personale og bestyrelse i udviklingen af den faglige og pædagogiske kvalitet i institutionen?
 • I hvilket omfang er lederen ansvarlig for visitation af børn til institutionen, indkøring af børn og eventuel kommunikation med den kommunale forvaltning fx i forhold til støttekrævende børn?
 • På hvilken måde kan bestyrelsen forvente at blive orienteret og informeret om evaluering og dokumentation af den pædagogiske aktivitet og kvalitet?
 • Hvordan fastlægger bestyrelse, leder og personale i samarbejde de nødvendige retningslinjer og procedurer for børnenes sikkerhed (på legepladsen, på ture m.v.)?
Administrativ ledelse
 • I hvilket omfang har lederen ansvar for økonomien, og hvornår skal bestyrelsen inddrages?
 • Hvad er lederens bemyndigelse i forhold til indkøb (beløbsgrænser)?
 • Hvilke opgaver i forbindelse med budget og regnskab skal lederen udføre?
 • I hvilket omfang forventes lederen at forberede møder i bestyrelsen og opfølgning på bestyrelsens beslutninger?
 • Hvis lederen indgår i et ledelsesteam med fx souschef eller afdelingsleder – hvordan sikres videndeling og inddragelse af hele ledelsesteamet?
 • Hvad er lederens opgaver i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af kommunikation (IT, telefon, hjemmeside og sociale medier)?
 • Hvordan ønsker bestyrelsen, at lederen holder bestyrelsen underrettet om institutionens arbejdsmiljø?
 • Hvordan ønsker bestyrelsen, at lederen drøfter forskellige emner med bestyrelsen? Er der emner, som skal drøftes med bestemte bestyrelsesmedlemmer, eller skal hele bestyrelsen ind over alle beslutninger og informationer?
 • Hvilke forventninger har bestyrelsen til information mellem leder og bestyrelse (niveau, form og indhold)?
 • Hvilke opgaver har lederen i relation til forsikringsspørgsmål?
Personaleledelse
 • Hvilke ansættelser skal bestyrelsen inddrages i?
 • Hvordan inddrages bestyrelsen ved afskedigelser?
 • Hvilke konkrete opgaver har lederen i forhold til ansættelse og afskedigelse?
 • Hvordan sikres samarbejde med personalegruppen jvf. overenskomstens bestemmelser om ledelse og samarbejde?
 • Hvilke opgaver har lederen i forhold til udformning og implementering af personalepolitik?
 • I hvilket omfang har lederen konkrete opgaver med personaleadministration fx lønregnskab og ferieregnskab? Og hvilke opgaver er lagt ud til fx en paraplyorganisation?
Strategisk ledelse
 • I hvilket omfang forventer bestyrelsen at blive inddraget i institutionens arbejde med visioner, mål og handleplaner?
 • Hvilke forventninger er der til lederens rolle i forbindelse med profilering af institutionen?
 • Hvilke opgaver har henholdsvis leder og bestyrelse i forbindelse med kommunikationen med kommunens forvaltning og politikere?

Se oversigt over typiske ledelsesopgaver

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.