Underskrift af ansættelsesbrev

Ansættelsesbrevet

Et ansættelsesbrev sikrer, at der er mest mulig klarhed over ansættelsesvilkårene og de aftaler, der er indgået mellem parterne.

Ved alle ansættelsesforhold, der har en varighed på 4 uger og derover, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør mindst 3 timer, skal der udstedes et ansættelsesbrev.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at udstede et korrekt ansættelsesbrev.

Kommunale og selvejende institutioner

Ved ansættelse i kommunalt regi er det hovedreglen, at kommunens HR-afdeling udarbejder ansættelsesbrevet og sender det til den udvalgte ansøger.

I en selvejende institution står bestyrelsen for ansættelsesbrevet og overlader det ofte til den paraplyorganisation, som institutionen er medlem af.

Krav til ansættelsesbrev i kommunale og selvejende institutioner

For ansatte i kommuner og selvejende institutioner under overenskomsten mellem KL og BUPL gælder ”Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)” indgået mellem KL og KTO. (se link nedenfor)

1. juli 2023 trådte en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft, og derfor er aftalen mellem KL og BUPL blevet forhandlet og justeret. Den nye aftale forventes klar 1. september 2023.

Aftalen gælder for alle, der arbejder på overenskomstens område.

Den ansatte har krav på et ansættelsesbevis, der som minimum skal indeholde oplysning om:

 • arbejdsgivers og den ansattes navne og adresser
 • arbejdsstedet
 • stillingsbetegnelse
 • dato for ansættelsesforholdets begyndelse
 • hvis tidsbegrænset stilling: forventet varighed
 • bestemmelser om prøvetid
 • løn, tillæg, pension
 • arbejdstid
 • evt. ret til uddannelse
 • varighed af fravær med løn, herunder ferie
 • opsigelsesvarsler og procedurer
 • hvortil arbejdsgiver betaler sociale bidrag, fx ATP og AES
 • hvilke kollektive overenskomster og aftaler, ansættelsesforholdet er omfattet af

Hvis der er øvrige væsentlige vilkår for ansættelsen, fx prøvetid, skal disse medtages i ansættelsesbrevet.

Ansættelsesbrevet skal være den ansatte i hænde senest ved stillingens tiltrædelse.

Der vil ofte være en instruks fra kommunens personaleafdeling med praktiske oplysninger i forhold til proceduren ved udarbejdelse af ansættelsesbreve.

Under alle omstændigheder vil det være hensigtsmæssigt at sende alt relevant materiale suppleret af relevante informationer i forhold til ansættelsen til kommunens personaleafdeling, herunder lønaftale, arbejdstidsskema, børneattest mv.

Tilkaldevikarer m.v.

For både kommunale, selvejende og private institutioner gælder, at også ansatte på mindre end 3 timer pr. uge inden for en måned skal have en skriftlig bekræftelse på ansættelsen, som indeholder de oplysninger, som er relevante for ansættelsesforholdet.

Privatinstitutioner

Det private område, som består af friskoler og private daginstitutioner, er omfattet af lov om ansættelsesbeviser.

På det private område er det som regel lederen, en administrator eller fx kassereren i forældrebestyrelsen, der står for udarbejdelsen af ansættelsesbrevet.

Krav til ansættelsesbrev i privatinstitutioner

Ansættelsesbrevet i private institutioner skal ifølge ansættelsesbevisloven indeholde minimum følgende oplysninger:

 • arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse
 • arbejdsstedets beliggenhed
 • titel eller jobbeskrivelse
 • ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der er tale om tidsbegrænset ansættelse
 • vilkår vedrørende prøvetid
 • lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • evt. ret til uddannelse
 • varigheden af lønmodtagernes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 • den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, herunder pensionsbidrag – samt oplysning om lønnens udbetalingsterminer
 • den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • bestemmelser vedrørende overarbejde og vagtændringer
 • angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.
 • hvortil arbejdsgiver betaler socialt bidrag fx. ATP og AES

Hvis der er øvrige væsentlige vilkår for ansættelsen, fx prøvetid, skal disse medtages i ansættelsesbrevet.

Den ansatte skal have ansættelsesbrevet senest 7 dage efter ansættelsesforholdets begyndelse. Enkelte af ovenstående oplysninger kan dog vente til 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. Dette gælder fx bestemmelsen om evt. ret til uddannelse.

Det kan dog kraftigt anbefales, at ansættelsesbrevet er den ansatte i hænde senest ved stillingens tiltrædelse.

Husk i øvrigt at orientere dig i de relevante overenskomster på området.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.