Daginstitutionsledere er uenige: Hvornår er et barn i en udsat position?

Ny, stor undersøgelse viser uenighed blandt landets daginstitutionsledere om, hvornår børn er i en udsat position, som kræver ekstra støtte. Mange ledere peger på manglende kompetencer både hos sig selv og medarbejderne.
Børn, der lytter

Landets daginstitutionsledere vurderer, at et stigende antal børn har komplekse udfordringer og er i udsatte positioner.

Det viser en ny, stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Resultatet kommer næppe som en overraskelse. Flere tidligere undersøgelser viser den samme tendens.

Til gengæld viser undersøgelsen også, at det daginstitutionslederne har forskellige vurderinger af, hvornår børn er i udsatte positioner.

Her er 6 væsentlige pointer fra undersøgelsen:

1

Forskellige opfattelser af, hvornår et barn er i en udsat position

EVA-undersøgelsen viser, at daginstitutionslederne har forskellige opfattelser af, hvornår et barn er i en udsat position. Andelen af børn i børnegruppen, som er ’i risiko for udsathed’, rykker grænserne for, hvornår et barn vurderes at være i en udsat position.

”I daginstitutioner med få børn i risiko for at komme i en udsat position skal der ofte mindre til, før det vurderes, at et barn er i en udsat position. For eksempel kan overgangen mellem vuggestue og børnehave eller en periode med manglende søvn betyde, at barnet har svært ved at deltage i børnefællesskabet og derfor vurderes som udsat,” siger chefkonsulent hos EVA, Hanna Bjørnøy Sommersel, der står i spidsen for projektgruppen bag undersøgelsen.

I daginstitutioner med mange børn i risiko for udsathed skal der til ofte mere til, før et barn vurderes som udsat og får ekstra hjælp og støtte.

2

Flere børn får diagnoser - og mange diagnosticeres tidligere

64 procent af daginstitutionslederne peger på, at et stigende antal børn i deres daginstitution får en diagnose.

49 procent vurderer, at børnene generelt diagnosticeres tidligere end for fem år siden.

3

Børn i udsatte positioner er stadig klart i mindretal

85 procent af daginstitutionslederne svarer, at der er sket en stigning i antallet af børn med komplekse udfordringer.

80 procent mener, der er kommet flere børn i udsatte positioner.

Disse børn udgør dog stadig kun en lille del af børnegruppen, viser undersøgelsen.

4

Mange ledere ser behov for at styrke den pædagogiske praksis

49 procent af daginstitutionslederne oplever, at deres institution i høj grad lykkes med at sikre lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber, herunder børn i udsatte positioner.

48 procent oplever, at det i nogen grad lykkes, mens kun tre procent af lederne kun i mindre grad
oplever, at institutionen lykkes.

Desuden oplever 36 procent af daginstitutionslederne, at der i høj grad er behov for at udvikle daginstitutionens pædagogiske praksis i forhold til at understøtte børn i udsatte positioners muligheder for at indgå i børnefællesskabet.

5

Pædagogmangel udfordrer arbejdet med børn i udsatte positioner

På spørgsmål om, hvorfor deres daginstitution ikke kan give børn i udsatte positioner den nødvendige støtte til at kunne indgå i børnefællesskabet, peger lederne blandt andet på:

  • manglende ressourcer
  • stigende antal børn med støttebehov
  • mangelfulde fysiske rammer
  • mangel på uddannet personale
  • øget behov for specialpædagogisk viden

48 procent af lederne oplever, at de i høj grad selv har kompetencerne til at understøtte personalet i deres arbejde med børn i udsatte positioner.

37 procent af lederne vurderer, at deres pædagogiske personale i høj grad har kompetencerne til at understøtte børn i udsatte positioner.

6

Mange ledere savner bedre hjælp fra fagprofessionelle uden for institutionen

Daginstitutionerne står ikke alene med opgaven om at understøtte børn i udsatte positioner. Arbejdet inddrager en række fagprofessionelle uden for institutionen. Det gælder blandt andre psykologer, audiologopæder og pædagogiske konsulenter.

34 procent af daginstitutionslederne oplever i høj grad, at det er let at få hjælp fra fagpersoner, der ikke arbejder i daginstitutionen.
47 procent oplever det i nogen grad.
18 procent oplever, at det i mindre grad er let at få hjælp fra fagprofessionelle uden for daginstitutionen.

”Resultaterne peger på, at sådan som vi har tilrettelagt den pædagogiske praksis i dag, er det ofte svært for ledere og pædagogisk personale at yde den støtte, som børn, der af forskellige årsager er i en udsat position, har brug for,” siger chefkonsulent Hanna Bjørnøy Sommersel, der står bag EVA-undersøgelsen.

Flere børn i udsatte positioner: Her er undersøgelsen

476 repræsentativt udvalgte daginstitutionsledere har deltaget i Danmarks Evalueringsinstituts
spørgeskemaundersøgelse.

Se hele undersøgelsen på EVA.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.