Pædagoger skjuler læseproblemer: Få hjælp, hvis du er ordblind

Knap hver 10. pædagogstuderende får støtte, fordi de er ordblinde. Hos uddannede pædagoger er tallene usikre, og mange får sandsynlig ikke støtte, selvom de er ordblinde. Men alle ordblinde har ret til gratis hjælp og støtte.
Foto af skolepædagog Karsten Hedegaard Horn
En udfordring ved ordblindhed kan være, at det tager lang tid at skrive. Skal man slutte dagen af med at notere noget om en konflikt eller lignende, vil det måske tage 10 minutter for nogle, mens andre skal bruge tre kvarter.

Få teksten læst op ved at klikke i afspillerne nedenfor.

Har du svært ved at stave? Læser du langsomt og usikkert, og bruger du længere tid end dine kolleger ved computeren? Så er du måske ordblind, og dermed har du et træk tilfælles med cirka hver 10. af dine kolleger.

Reelt kender man ikke tallet for, hvor mange pædagoger der er ordblinde. Tal fra professionshøjskolerne viser dog, at ni procent af de pædagogstuderende får specialpædagogisk støtte, fordi de er ordblinde.

Ordblinde fravælger uddannelse

Det er et forholdsvis højt tal på en videregående uddannelse, siger Marie Wolter Bertelsen, der er faglig konsulent hos Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder. De seneste knap 20 år har hun beskæftiget sig med ordblinde.

“Nyere tal peger på, at mellem 9 og 12 procent af befolkningen er ordblinde. Men mange ordblinde fravælger videregående uddannelser. Derfor er der typisk færre ordblinde på uddannelserne end i landsgennemsnittet. Dermed kan man sige, at ni procent ordblinde pædagogstuderende er et højt tal,” siger hun.

Der findes ingen opgørelser over, antallet af ordblinde færdiguddannede pædagoger. Men der er ingen grund til at tro, at tallet skulle være lavere, end det er for de studerende, vurderer Marie Wolter Bertelsen.

Læs også: Ordblind pædagog: Jeg blev kaldt dum og doven

Så mange ordblinde tager en uddannelse

 • 38 % af de ordblinde begynder på en videregående uddannelse
 • 56 % af de øvrige danskere begynder på en videregående uddannelse
 • 14 % af de ordblinde gennemfører en videregående uddannelse 
 • 31 % af de øvrige danskere gennemfører videregående uddannelse
 • 9 % af de studerende på landets pædagoguddannelser får specialpædagogisk støtte på grund af ordblindhed.

Kilde: ’Studerendes læsning, læsestrategier og læseerfaringer’, Danske Professionshøjskoler, rundspørge til alle profesionshøjskoler gennemført af Børn&Unge.

Kun hver fjerde er sikker læser

Det er langt fra kun de ordblinde pædagoger og studerende, som har udfordringer med at læse. På Københavns Professionshøjskole blev knap 2.000 studerende på det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet læsescreenet i 2021 og 2022. Studerende, som på forhånd var konstateret ordblinde, deltog ikke.

Screeningerne viste, at 59 procent af de studerende ved studiestart var utrænede læsere, og at 15 procent var svage, utrænede læsere. Kun 26 procent var sikre og rutinerede læsere.

Den utrænede læser kan ved at øve læsehastighed, læseforståelse og skriftsproglige elementer udvikle sig til at blive en sikker og rutineret læser. Svage, utrænede læsere har ikke en egentlig dysfunktion, men læser med meget store udfordringer, har ofte et begrænset ordforråd og mangler kendskab til grundlæggende grammatik, hvilket gør det svært at læse faglitteratur på studiet. 

De skriftlige krav  i pædagogjobbet bliver større

Undersøgelsen blev sat i søen, netop fordi underviserne på professionshøjskolerne i nogle år har haft en oplevelse af, at flere studerende har udfordringer med basale læse- og skrivekundskaber. 

”Det er overraskende, at tre ud af fire af de studerende hører til de to kategorier af utrænede læsere. Det er et højt tal, og det understreger, at en del af de studerede har andre forudsætninger end tidligere,” siger Unni Lind, som er docent på Københavns Professionshøjskole.

Udfordringer med at læse og skrive kan have betydning i flere dele af jobbet som pædagog. Der har i en årrække været stigende skriftsproglige krav, blandt andet dokumentationskrav. Det handler om meget andet end at forsøge at undgå stavefejl,  påpeger Marie Wolter Bertelsen:

“Man skal ofte formulere sig præcist på skrift. Det gælder i dokumentationen og i den skriftlige kommunikation på Aula og andre steder, hvor man skriver beskeder til forældre. Men det er svært at formulere sig præcist på skrift, hvis man er ordblind.”

Læs også: Ordblind pædagog: Jeg kan ikke stave til institution

Tiden er en faktor

Endnu en udfordring kan være, at man måske nok kan formulere sig skriftligt, men at det tager lang tid. Skal man slutte dagen af med at notere noget om en konflikt eller lignende, vil det måske tage 10 minutter for nogle, mens andre skal bruge tre kvarter.

“Det kan skabe problemer mellem kollegerne. Hvis de ikke kender til Bodils problemer, kan de blive irriterede over, at hun bruger så lang tid foran skærmen og måske lukker døren, når hun skal skrive,” siger Marie Wolter Bertelsen og tilføjer, at det også kan give anledning til frustration, hvis en pædagog med skriveproblemer ofte viger udenom skrivearbejdet.

“Derfor er det vigtigt at fortælle det, hvis man har svært ved at skrive og læse – selvom jeg godt ved, at det kan være vanskeligt, for mange har årelang erfaring med at skjule det, ofte på grund af negative oplevelser i skoletiden og en vis skamfuldhed.”

Ordblind: Sådan får du støtte på jobbet og hjemme

Hvem kan få støtte?

Er du ordblind, og har du dokumentation for det, har du ret til at få stillet læse- og skrivestøttende hjælpemidler gratis til rådighed på jobbet og hjemme. Du har også ret til gratis ordblindeundervisning.
Er du i tvivl om, hvorvidt du er i ordblind, eller har du bare ikke dokumentation, kan du tage en ordblindetest.

Hvor kan man tage en ordblindetest?

Der findes en officiel national ordblindetest, som du blandt andet kan tage på VUC og hos AOF. Det er gratis at tage testen, og testresultatet er typisk dokumentation, hvis du skal have støtte. Samtidig giver den et billede af, hvilken støtte du kan have brug for, og hvilken undervisning der kan være relevant.

Har du allerede taget en ordblindetest, gælder den som udgangspunkt i 15 år, også hvis du skifter job eller uddannelse.

Hvordan får man støtte?

Er du i arbejde, er det jobcentret i din bopælskommune, som bevilger støtte. Jobcentret afgør også, hvilken dokumentation der er nødvendig.
Derfor er det en god idé at begynde med at kontakte jobcentret. Alternativt kan det sted, der tilbyder undervisning, hjælpe dig.

Undervisning er gratis

Er du ordblind, har du ret til gratis ordblindeundervisning, hvor du kan udvikle dine læse-,
stave- og skrivefærdigheder og lære at bruge kompenserende læse- og skriveteknologi.

Det foregår på hold med højst seks kursister. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så den tilgodeser både dine faglige behov, og hvad du selv ønsker at arbejde med.

Du kan blive undervist i dansk og engelsk, og undervisningen kan fokusere på at bruge it-hjælpemidler.
Med de små hold er der mulighed for at oprette temahold med forskelligt fokus. Du har mulighed for selv at påvirke det.

Hvad er læse- og skrivestøttende hjælpemidler?

Uanset hvor du bor, har du som ordblind krav på at få stillet læse- og skrivestøttende hjælpemidler til rådighed. Mange kommuner sørger også for, at du bliver instrueret i at bruge hjælpemidlerne. Det er
dog ikke et lovkrav.

Hjælpemidlerne har bl.a. disse funktioner:

● Ordforslag: Når du skriver, giver ordforslagsfunktionen forslag til stavemåder.

● Oplæsning: Du kan få oplæst tekst eller indstille programmet til at læse bogstavnavne, bogstavlyde, ord eller sætninger op, mens du skriver.

● Tale til tekst: Du kan indtale ord eller sætninger, som bliver til skrevet tekst.

● OCR-behandling: OCR står for 'optical character recognition'. Programmerne kan omdanne billedfiler til tekst,
som kan oplæses af andre programmer. De kan bruges, hvis du har tekst på papir.

Særligt bibliotet målrettet ordblinde

Som ordblind kan du blive medlem af Biblioteket Nota, hvor du finder flere end 50.000 bogtitler inden for
skønlitteratur, studiebøger, erhvervsbøger og tegneserier.

Du kan afspille, downloade eller bestille en bog som lydbog, e-bog eller punktbog.

Kilder: Ordblindhed.dk, Marie Wolter Bertelsen, Charlotte Eriksen Winding

Test er afgørende for at få hjælp: Men mange tager den ikke

Reglerne om støtte og test af ordblinde er som udgangspunkt enkle: Har man en mistanke om, at man er ordblind, har man ret til gratis at blive testet. Det gælder studerende og alle andre. Bliver det konstateret, at man er ordblind, har man krav på at få stillet læse- og skrivestøttende hjælpemidler til rådighed på jobbet. Også det er gratis. 

Alligevel er det langt fra alle med læse- og skrivevanskeligheder, som opsøger test, hjælpemidler eller uddannelse. Det er der flere grunde til, fortæller Charlotte Eriksen Winding, leder af Læse- og Skrivecentret på Københavns VUC.

”Folk står ikke i kø, og det er der flere grunde til. Mange kender ikke mulighederne, og nogle har måske ikke lyst til at gå i skole, selvom vores individuelt tilrettelagte undervisning på små hold sandsynligvis er anderledes end den skolegang, de tidligere har prøvet,” siger hun og tilføjer, at en del elever på deres hold først sent i livet har fundet ud af, at de er ordblinde.

Marie Wolter Bertelsen fra Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder peger på, at mange undervurderer, hvor meget bedre de kan blive til at læse og skrive gennem ordblindeundervisning for voksne.

“De vil møde superdygtige lærere, som er særligt uddannede til at undervise ordblinde. De kommer til at sidde sammen med måske fem andre voksne, som har de samme problemer, og så kan man virkelig rykke noget på et halvt år. Det nytter noget,” siger hun.

Hvad er ordblindhed?

 • Ordblindhed er neurologisk betingede læse- og skrivevanskeligheder, som påvirker evnen til at forstå og anvende skriftsprog. 
 • Når man læser, kobler man grundlæggende hvert enkelt bogstav med en lyd. Senere lærer man at gøre det med hele ord. Ordblindhed handler om, at man har problemer med at koble bogstaver med lyde. Derfor er det svært at læse og skrive hurtigt og sikkert. 
 • Ordblindhed har ikke intet med intelligens eller andre evner at gøre.
 • Ordblindhed er delvis genetisk betinget. Har man en ordblind forælder, er der øget risiko for, at man også selv bliver ordblind. Men miljøet spiller også en rolle, og man kan have ordblinde forældre uden selv at få udfordringerne.

Kilde: emu.dk

Tilbyd din ordblinde kollega hjælp

Oplever du, at din kollega undviger skriftlige opgaver, bruger meget lang tid på dem eller på anden måde viser tegn på at have problemer med det skriftlige, så tag det op på en nænsom måde. Emnet kan være følsomt, så tid og sted skal vælges med omhu. Nogle forsøger at skjule deres vanskeligheder, så vær forberedt på, at du ikke nødvendigvis får en positiv reaktion i første omgang. To ordblinde pædagoger og en ekspert i ordblindhed giver her deres bedste råd til, hvordan du hjælper en kollega, der har svært ved at læse og skrive. 

Gode råd, når du vil hjælpe en kollega

 • Hvis en kollega fortæller, at hun er ordblind, så vær nysgerrig efter, hvad hun har svært ved. 
 • Spørg også, hvor hun har sine styrker.
 • Spørg, om hun har brug for, at I læser tekster sammen. Der er en støtte i, at man er fælles om det, men det er helt op til hende selv at sige ja eller nej tak.
 • En del af den pædagogiske faglighed ligger i dokumentation og planlægning, som kan være skriftlig. Derfor er løsningen på din kollegas problem ikke nødvendigvis, at du overtager den skriftlige del af arbejdet. 
 • Hvis din kollega har problemer med at læse og skrive, men ikke er dokumenteret ordblind, kan du opfordre hende til at tage en test, så hun kan få afklaret, om hun er ordblind og kan få undervisning og læse-skrivestøtte til sit arbejde.

Vær rollemodel

Har du selv problemer med bogstaverne, men oplever, at du klarer dig fint, kan du måske hjælpe kolleger med lignende problemer ved at tale højt om det. Er du åben om dine udfordringer, bliver andre det måske også.

Kilder: Cecilie Lang, Karsten Hedegaard Horn og Marie Wolter Bertelsen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.