Pengesedler

Forstå din løn

Din løn består af en grundløn og en række tillæg. Nogle tillæg får du i kraft af dine kvalifikationer eller den funktion, som du har på din arbejdsplads. Andre tillæg får du fx på grund af skæve arbejdstider eller det område af landet, som du er ansat i.

Grundløn

Grundlønnen er fastsat i de enkelte overenskomster. Grundlønnen dækker de funktioner, som man forventer, at nyansatte/nyuddannede pædagoger varetager.

Grundlønnen er sammensat af et bestemt løntrin og et grundlønstillæg.

Grundlønnen udgør sammen med et eventuelt overenskomstfastsat funktionstillæg mindstelønnen for stillingen.

For pædagoger, der ansættes i basis- eller mellemlederstillinger, er det stillingen, der bestemmer grundlønnen. For eksempel om ansættelsen sker som pædagog, souschef, afdelingsleder, stedfortræder eller noget helt andet.  

Funktionsløn

Du kan få funktionsløn for ansvar og funktioner, der rækker ud over det, som din grundløn dækker. 

For følgende opgaver, skal der ifølge overenskomsten indgås en lokal aftale om funktionsløn: 

  • Vejledning af pædagogstuderende i praktik 
  • Varetagelse af ledelsesfunktioner 
  • Varetagelse af tillidsrepræsentantfunktionen

Desuden bør der tages stilling til løn for følgende funktioner: 

  • Varetagelse af særlige arbejdsopgaver i forhold til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte 
  • Bistand med varetagelsen af undervisning i børnehaveklasser og/eller den samordnede indskoling 
  • Varetagelse af støtte til tosprogede børn 
  • Varetagelse af uddannelses- og vejledningsopgaver i forhold til elever, studerende m.fl. 
  • Varetagelse af ledelsesopgaver i institutioner med kollektiv ledelse  

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn er et tillæg til din grundløn og eventuel funktionsløn.

Du kan for eksempel få kvalifikationsløn for efter- og videreuddannelse, erfaring med at løse bestemte funktioner eller opgaver, udvikling af faglige kompetencer mv. 

I overenskomsten er det bestemt, at du skal have kvalifikationsløn for gennemført pædagogisk diplomuddannelse. 

Garantiløn og anciennitet

Garantilønnen træder i kraft, hvis dine aftaler om funktions- og kvalifikationsløn ikke har sikret dig en bestemt lønfremgang ud over grundlønnen efter henholdsvis 6 og 10 års beskæftigelse (anciennitet) på baggrund af din uddannelse.

Garantilønnen sikrer, at du som pædagog minimum får en løn, som svarer til løntrin 30 + grundlønstillæg efter 6 års beskæftigelse samt løntrin 35 + grundlønstillæg efter 10 års beskæftigelse. 

Garantilønnen til ikke-pædagoguddannede bliver givet efter 3 år og er på løntrin 19. 

Garantiløn udbetales som kvalifikationsløn.

Garantiløn gælder ikke for mellemledere (souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere). 

Tillæg

Ud over de aftalte funktions- og kvalifikationstillæg skal du også have tillæg for arbejde om aftenen, i weekenden og på helligdage.

Hvis du er ansat på en institution eller i en klub, hvor åbningstiden eller en del af åbningstiden er fast placeret i tidsrum efter kl. 17.00, har du ret til et fast tillæg for aftenarbejde. Tillæggets størrelse afhænger af, hvor mange timer der er planlagt til at ligge efter kl. 17.00. 

Du skal have et tillæg for at arbejde i weekenden og på søgnehelligdage (weekendtillæg) pr. time for alle timer efter kl. 06.00. Det samme gælder, hvis du er på arbejde grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag.

Du skal også have tillæg for omlagt arbejde og delt tjeneste samt tillæg for deltagelse i koloniophold/lejrskole.

Hvis du er ansat under overenskomst inden for det forebyggende og dagbehandlende eller særlige stillinger, skal det være aftalt lokalt, hvordan arbejdet på særlige tidspunkter honoreres.

Timelønnede

Du kan som pædagog blive ansat på timeløn, hvis du er beskæftiget under en måned.

Helt generelt gælder det, at timebetalingen beregnes som 1/1924 af den årsløn, du ville få, hvis du blev ansat på månedsløn i den samme stilling.

Garantiløn gælder også for timelønnede. 

Hvis du arbejder i tidsrummet fra lørdag kl. 06.00 til mandag kl. 06.00 og/eller arbejder juleaftensdag, nytårsaftensdag og/eller grundlovsdag, får du et ulempetillæg på 40,81 kr. pr. time (31. marts 2000-niveau).

Hvis du arbejder i en klub eller skolefritidsordning med klubafsnit, får du et tillæg pr. time for de timer, der er placeret i tidsrummer fra kl. 17.00 til kl. 06.00. Tillægget er på 29,42 kr. pr. time (31. marts 2000-niveau).

Nyt job

Sørg for klarhed om din løn, inden du siger ja til et nyt job. BUPL anbefaler, at du først underskriver ansættelsesbrevet for stillingen, når alle aftaler er på plads. 

Tag derfor kontakt til din lokale fagforening og forhør dig, om der er særlige aftaler for den konkrete stilling. Spørg også, om der er aftaler og politikker for tillæg hos den pågældende arbejdsgiver. For eksempel om der er er aftaler for størrelsen af tillæg og hvilke personlige kvalifikationer, der kan udløse tillæg. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.