Pengesedler

Forstå din løn

Din løn består af en grundløn og en række tillæg. Nogle tillæg får du i kraft af dine kvalifikationer eller den funktion, som du har på din arbejdsplads. Andre tillæg får du f.eks. på grund af skæve arbejdstider eller det område af landet, som du er ansat i.

Grundløn

Grundlønnen er fastsat i de enkelte overenskomster. Grundlønnen dækker de funktioner, som forventes, der bliver varetaget af nyansatte/nyuddannede pædagoger. Grundlønnen er som udgangspunkt et bestemt løntrin og et grundlønstillæg. Grundlønnen udgør sammen med et eventuelt overenskomstfastsat funktionstillæg mindstelønnen for stillingen. For pædagoger, der ansættes i basis- eller mellemlederstillinger, er det funktionen, der bestemmer grundlønnen. Herunder om ansættelsen sker som pædagog, souschef, afdelingsleder, stedfortræder eller noget helt andet.  

Garantiløn og anciennitet (løn for erfaring)

Garantilønnen sikrer, at pædagoger på grundløn trin 26+ aflønnes på løntrin 30+ efter 6 års beskæftigelse samt løntrin 35+ efter 10 års beskæftigelse. 

Garantilønnen træder i kraft, hvis lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn ikke har sikret dig en lønfremgang ud over grundlønnen efter henholdsvis 6 og 10 års beskæftigelse (anciennitet) på baggrund af din uddannelse. Den aftalte garantiløn, der udbetales efter hhv. 6  og 10 års beskæftigelse, udbetales som kvalifikationsløn.

Garantilønnen til ikke-pædagoguddannede gives efter 3 år og er på løntrin 19. 

Garantiløn er en sikringsordning for pædagoger ansat efter pædagogoverenskomsten og gælder således ikke for mellemledere (souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere). 

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn aftales for særlige kvalifikationer. Det kan fx være løn for efter- og videreuddannelse, erfaring med at løse bestemte funktioner eller opgaver, udvikling af faglige kompetencer mv. 

I pædagogoverenskomsten er det aftalt, at der lokalt skal indgås aftale om kvalifikationsløn for gennemført pædagogisk diplomuddannelse. 

Funktionsløn

Funktionsløn ydes udover grundlønnen og kan aftales for ansvar og funktioner, der rækker ud over det, som grundlønne forudsætter. 

For følgende opgaver, skal der indgås en lokal aftale om ydelse af funktionsløn: 

  • Vejledning af pædagogstuderende i praktik 
  • Varetagelse af ledelsesfunktioner 
  • Varetagelse af tillidsrepræsentantfunktionen

BUPL mener, der bør tages stilling til løn for følgende funktioner: 

  • Varetagelse af særlige arbejdsopgaver i forhold til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte 
  • Bistand med varetagelsen af undervisning i børnehaveklasser og/eller den samordnede indskoling 
  • Varetagelse af støtte til tosprogede børn 
  • Varetagelse af uddannelses- og vejledningsopgaver i forhold til elever, studerende m.fl. 
  • Varetagelse af ledelsesopgaver i institutioner med kollektiv ledelse  

Tillæg

Mange pædagoger får ud over løntrin-lønnen også tillæg. Tillæggene ydes for bestemte arbejdsfunktioner, kvalifikationer eller for særlige arbejdstidsforhold. 

De lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg er pensionsgivende, hvorimod arbejdstidsbestemte tillæg ikke altid er pensionsgivende. 

Tillæg for arbejde om aftenen, i weekenden og på søgnehelligdage 

Du skal have et tillæg for at arbejde i weekenden og på søgnehelligdage (weekendtillæg) pr timer for alle timer efter kl. 06.00. 

Du skal også have tillæg for omlagt arbejde og delt tjeneste samt tillæg for deltagelse i koloniophold/lejrskole.

Hvis du er ansat på en institution eller i en klub, hvor åbningstiden eller en del af åbningstiden er fastplaceret i tidsrum efter kl. 17.00, har du ret til et fast tillæg for aftenarbejde. Tillæggets størrelse afhænger af, hvor mange timer, der er planlagt til at ligge efter kl. 17.00. 

Løn til pædagogstuderende i lønnet praktik

Lønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. oktober 2021: 

  • 11.584,07 kr. pr. måned i 1. lønnede praktikperiode 
  • 11.959,96 kr. pr. måned i 2. lønnede praktikperiode 

Lønnen procentreguleres efter den gældende aftale om lønninger for kommunalt ansatte. 

Timelønnede

Du kan som pædagog ansættes på timeløn, hvis du er beskæftiget under en måned.

Helt generelt gælder det, at timebetalingen beregnes som 1/1924 af den årsløn, du ville få, hvis du blev ansat på månedsløn i den pågældende stilling.

Garantiløn gælder også for timelønnede. 

Hvis du arbejder i tidsrummet fra lørdag kl. 06.00 til mandag kl. 06.00 og/eller arbejder juleaftensdag, nytårsaftensdag og/eller grundlovsdag, får du et ulempetillæg på 40, 81 kr. (31. marts 2000-niveau) pr. time.

Hvis du arbejder i en klub eller skolefritidsordning med klubafsnit, får du et tillæg pr. time for de timer, der er placeret i tidsrummer fra kl. 17.00 til kl. 06.00. 

Nyt job

Sørg for klarhed om din løn, inden du siger ja til et nyt job. BUPL anbefaler, at du først underskriver ansættelsesbrevet for stillingen, når alle aftaler er på plads. 

Tag derfor kontakt til din lokale fagforening og forhør dig, om der er særlige aftaler for den konkrete stilling. Spørg også, om der er aftaler og politikker for tillæg hos den pågældende arbejdsgiver. Fx om der er er aftaler for størrelsen af tillæg og hvilke personlige kvalifikationer, der kan udløse tillæg. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.