Tjekliste afkrydsning

Attester og referencer

Når I efter en god samtale ønsker at ansætte en medarbejder, skal der først indhentes supplerende oplysninger om kandidaten. De oplysninger kan være afgørende for, om I ender med at ansætte vedkommende

Børneattest er obligatorisk

Ved alle ansættelser i kommunale og selvejende dagtilbud og privatinstitutioner skal der indhentes en børneattest. Det er lovpligtigt.

Børneattesten er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger afgørelser (dvs. domme) om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Børneattesten udstedes, når der er givet samtykke fra en ansøger. Det foregår alt sammen digitalt via politiets hjemmeside politi.dk.

Ekspeditionstiden er cirka 10 hverdage.

Oplysningerne i en børneattest fremgår så længe, oplysningerne findes i kriminalregistret. Det gælder minimum 10 år og til personen fylder 80 år.

Er børneattesten ikke blank, skal der ske en partshøring, inden der tages endelig stilling til, om personen skal ansættes eller ej.

OBS!

Børneattesten skal indhentes ved ansættelse i en fast stilling, men også ved ”fast tilknytning”, dvs. også for studerende i praktik og vikarer skal attesten være indhentet, inden personen tiltræder stillingen.

To typer straffeattest

Den offentlige straffeattest er til brug ved alle ansættelser i kommuner og selvejende institutioner. Denne attest indhentes af kommunen.

Attesten går mindst ti år tilbage og indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven og af andre love, hvis der er idømt frihedsstraf eller frakendelse, fx af førerretten til bil eller motorcykel.

Den private straffeattest indeholder oplysninger om domme for overtrædelse af straffeloven og lov om at euforiserende stoffer og går fem år tilbage. Bøder og betingede domme udgår efter to og tre år. Attesten indhentes typisk af personen selv.

Ekspeditionstiden for udstedelse af straffeattester er 1-3 hverdage, men i visse tilfælde kan der gå op til 3 uger.

OBS!

Man kan ikke sætte et absolut krav om en ”ren straffeattest”, da det først skal vurderes, hvilken betydning det strafbare forhold har i forhold til jobbet.

Inden en endelig afgørelse, skal der ske en partshøring, så ansøgeren får lejlighed til at forklare sig, skriftligt eller mundtligt.

Referencer fra tidligere arbejdsgivere

Som udgangspunkt indhenter man referencer på de ansøgere, man er interesseret i at ansætte.

Der skal gives samtykke til at indhente referencer. Et samtykke giver ret til at spørge tidligere arbejdspladser om tjenstlige forhold men ikke om private forhold eller andre fortrolige oplysninger.

En ansøger kan pege på, hvilke bestemte personer man skal henvende sig til, og har også lov til at afvise at give adgang til referencer.

Referencerne skal først indhentes efter ansættelsessamtalen. Kommer der negative oplysninger, som ansøgeren ikke kender til, skal der ske partshøring. Der skal skrives et notat, om de oplysninger man får, hvis man får oplysninger mundtligt.

OBS! Helbredsoplysninger er fortrolige

Når der gives referencer, må der ikke udleveres eller spørges til helbredsoplysninger, medmindre der er givet et konkret samtykke til at indhente denne type af oplysninger.

Se lov om brug af helbredsoplysninger her 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.