Afstemning OK24

OK24: Det stemmer vi om

Her kan du læse mere om OK24-aftalerne, som BUPL har indgået på det private område, og som er eller skal til afstemning blandt BUPL’s medlemmer. Urafstemningen på det kommunale område er afsluttet.

BUPL har indgået forlig om overenskomsterne for 2024-2026 med henholdsvis Frie Grundskoler og Accountor. De sikrer en økonomisk ramme på 8,8 procent plus 1.800 kr. ekstra om måneden for pædagoger. Det svarer til det, der blev aftalt i de kommunale overenskomster og i trepartsaftalen om løn og vilkår i den offentlige sektor. 

Forhandlingerne med Danske Daginstitutioner og Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen) er fortsat i gang. 

Overenskomst med Frie Grundskoler

BUPL og FOA har indgået overenskomst med Frie Grundskoler. Medlemmer af BUPL, som er ansat på overenskomsten, kan stemme om resultatet fra den 16. april til den 30. april. 

Fakta om overenskomsten med Frie Grundskoler

Løn

Der er generelle lønstigninger til alle på 7,40 procent i overenskomstperioden inklusive reguleringsordningen. Første udmøntning på 5,94 procent vil være fra 1. april 2024. 

Derudover gælder følgende pr. 1. april 2025: 

 • Nyt lønforløb til afdelingsledere med op til 150 børn: 
  • Afdelingsledere med 0-30 børn: lønforløb ændres fra skalatrin 40-42 til 43-44.
  • Afdelingsledere med 31-150 børn: lønforløb ændres fra skalatrin 40-42-44 til 43-44-46.
 • Pædagoger med 0-1 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 29 til 30 uden modregning. 
 • Pædagoger med mere end 15 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 39 til 40 uden modregning. 
 • Pædagogiske assistenter hæves med 434 kr. pr. måned (inkl. pension) i grundbeløb. 
 • Pædagogiske medhjælpere hæves med 255 kr. pr. måned (inkl pension) i grundbeløb. 
 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned. 
 • Tillæg på 8.000 kr. for at være oplæringsvejleder for PAU studerende. 

Trepart

I forliget er der aftalt et lønløft, som svarer til det, der blev aftalt i trepartsaftalen på det kommunale område. 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige 600 kr. pr. måned fra 1. september 2024, stigende til 900 kr. pr. måned i 2025 og 1.800 pr. måned pr. 1. januar 2026. Det er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse. 

Afdelingslederne vil stige 500 kr. pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. september 2024. 

Første del af tillægget bliver udbetalt pr. 1. september 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024 eller fra ansættelsesdatoen, hvis man er blevet ansat efter 1. januar 2024. Udmøntningen følger trepartsaftalen og er for pædagoger 600 kr. ekstra om måneden før skat i 2024 og 500 kr. for afdelingsledere.

Andet

 • Fast årsnorm fra 1. august 2025 på 1.924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage.
 • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden.
 • Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne (modydelse for trepart), således at pædagoger fremover først kan få seniordage fra 10 år før gældende pensionsalder.

Samlede gennemsnitlige lønstigninger i overenskomstperioden

 • Afdelingsledere stiger i gennemsnit 5.500 kr. pr. måned inkl. pension - svarende til 12,2 pct.
 • Pædagoger stiger i gennemsnit 5.400 kr. pr. måned inkl. pension - svarende til 14,9 pct. 
 • Pædagogiske assistenter stiger i gennemsnit 2.700 kr. pr. måned inkl. pension - svarende til 8,8 pct. 

 

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme ja til overenskomsten med Frie Grundskoler

"BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler at stemme ja til aftalen, som BUPL og FOA har indgået med Frie Grundskoler om overenskomsten for 2024-2026.

Resultatet giver både pædagogisk personale og afdelingsledere et markant lønløft over den to-årige overenskomstperiode. 

Aftalen sikrer samtidig, at pædagogerne får de samme lønstigninger, som er aftalt på det kommunale område i trepartsaftalen.

Det er vurderingen, at overenskomstfornyelsen sikrer en solid reallønsfremgang i perioden, hvor hovedparten af de generelle lønstigninger bliver udmøntet allerede i overenskomstperiodens første år.

Overenskomstfornyelsen indeholder også en række andre forbedringer af blandt andet arbejdstid, barsel og adgangen til tillidsrepræsentanter. Samlet set vurderer hovedbestyrelsen, at der er tale om et godt resultat, som gør det mere attraktivt at blive og være pædagog. 

På den baggrund anbefaler vi medlemmerne at stemme ja til resultatet".

Overenskomst med Accountor

BUPL har indgået overenskomst med Accountor. 

Aftalen forventes at blive sendt til afstemning, når der er også indgået forlig mellem BUPL og henholdsvis Danske Daginstitutioner og Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen). 

Dermed bliver de private overenskomster på 0-6 års-området sendt til afstemning samtidig. 

Medlemmer af BUPL, som er ansat på de pågældende overenskomster, vil få en invitation via mail til at deltage i urafstemningen. 

Overenskomst med Danske Daginstitutioner

Forhandlingerne mellem BUPL og Danske Daginstitutioner er stadig i gang. De forventes at være afsluttede den 22. april. 

Resultatet forventes at blive sendt til afstemning blandt medlemmerne samtidig med aftalerne mellem BUPL og henholdsvis Accountor og Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen). 

Medlemmer af BUPL, som er ansat på de pågældende overenskomster, vil få en invitation via mail til at deltage i urafstemningen.

Overenskomst med Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen)

Forhandlingerne mellem BUPL og Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen) er stadig i gang. De forventes at være afsluttede den 16. april. 

Resultatet forventes at blive sendt til afstemning blandt medlemmerne samtidig med aftalerne mellem BUPL og henholdsvis Accountor og Danske Daginstitutioner. 

Medlemmer af BUPL, som er ansat på de pågældende overenskomster, vil få en invitation via mail til at deltage i urafstemningen

Har du problemer med at stemme?

Alle stemmeberettigede medlemmer af BUPL modtager en mail med opfordring om at deltage i afstemningen om OK24. Hvis du har problemer med at stemme, kan du finde hjælp på denne side:

Har du problemer med afstemningen?

 


 

Urafstemningen på det kommunale område

BUPL's urafstemning om overenskomsterne på det kommunale område er afsluttet søndag den 14. april kl. 12.00. 

91,4 procent af de afgivne stemmer i BUPL sagde ja til overenskomsterne. 67,4 procent af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Du kan læse om afstemningresultatet her.

Nedenfor kan du læse mere om indholdet i aftalerne på det kommunale område.  

BUPL's hovedbestyrelse anbefaler at stemme ja

"BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt et ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne på det kommunale område.

BUPL har afsluttet forhandlingerne om en ny overenskomst for pædagoger og ledere på det kommunale område. Resultatet giver både pædagoger og ledere et markant lønløft over den to-årige overenskomstperiode. Aftalen sikrer samtidig udmøntningen af de ekstra lønmidler fra trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Det er vurderingen, at overenskomstfornyelsen giver pædagoger og ledere en solid reallønsfremgang i perioden. I tillæg er det aftalt, at hovedparten af de generelle lønstigninger bliver udmøntet allerede i overenskomstperiodens første år, lige som den indeholder en ekstra forhandling i slutningen af perioden for at sikre, at lønudviklingen for pædagoger og andre ansatte i kommunerne følger den private lønudvikling.

Overenskomstfornyelsen indeholder også en række andre forbedringer på blandt andet pension, barsel og adgangen til tillidsrepræsentanter. Samlet set vurderer hovedbestyrelsen, at der er tale om et godt resultat, som gør det mere attraktivt at blive og være pædagog. På den baggrund vi anbefaler vi medlemmerne at stemme ja til resultatet."

Udtalelse fra BUPL's hovedbestyrelse

OK24: Generelle lønstigninger til alle pædagoger og ledere

Den generelle aftale på det kommunale område betyder, at alle pædagoger og ledere kan se frem til en generel lønstigning på 6,51 procent over de næste to år. 

Derudover er der de forbedringer af løn og vilkår, som parterne har aftalt i de enkelte overenskomster. Herunder kan du læse, hvad der gælder for din overenskomst.

Fakta om den generelle OK24-aftale
(KL og Forhandlingsfællesskabet)

 • Samlet økonomisk ramme på 8,8 procent over to år
 • Generel lønstigning på 5,74 pct. i 2024 og 0,77 pct. i 2025
 • Herudover 2,0 procent afsat til BUPL’s egne forhandlinger med KL 
 • Ekstraordinær forhandling i 2025 på baggrund af lønudviklingen
 • Mulighed for udvidet TR-dækning på institutioner med flere matrikler
 • TR får ret til at møde nye kolleger på arbejdspladsen i arbejdstiden når de tiltræder 
 • Ret til opsparing og afvikling af afspadsering og feriefridage op til 15 dage 
 • Udvidet barsel med løn til fædre, medmødre, soloforældre, flerlinge-forældre og adoptanter
 • Ret til pensionsoptjening for pensionerede pædagoger, der genindtræder på arbejdsmarkedet
 • Ny indeksering af seniorfridage, så de følger den lovbestemte pensionsalder. Gælder ikke for lederne.  
 • Samarbejdet om flere på fuldtid videreføres og udvides til flere arbejdspladser
 • Eksisterende arbejdsmiljøindsatser videreføres og udbygges bl.a. med fokus på forebyggelse af vold

Pædagogoverenskomsten

Pædagogoverenskomsten giver blandt andet et ekstra løft i løn og pension til erfarne pædagoger, pædagoger i daginstitutioner, mellemledere og studerende. Der oprettes også en ny stillingskategori som pædagogfaglig specialist med samme lønniveau som mellemledere.

Fakta om BUPL’s egne forhandlinger med KL (pædagogoverenskomsten)

 • Pensionen stiger pr. 1. april 2025 med 0,58 pct. til 15,0 pct. for alle pædagoger og mellemledere
 • Erfarne pædagoger får pr. 1. april 2025 efter 15 års anciennitet tillagt yderligere 2 procent på pensionen. De 2 procent kan  efter frit valg bruges til løn eller pension (cirka 700 kr. om måneden)
 • Pædagoger i daginstitutioner får pr. 1. april 2025 et tillæg på 4500 kr. om året (375 kr. om måneden)
 • Pædagogstuderende får pr. 1. april 2025 400 kr. ekstra om måneden under lønnet praktik
 • Pædagogstuderende i praktik får pr. 1. april 2025 ret til barsel med løn 8 uger før termin ligesom andre
 • Mellemledere får pr. 1. april 2025 et nyt grundlønsniveau på løntrin 35 og stiger med cirka 8.200 kr. om året
 • Højere koloni-tillæg til klubpædagoger, der er med skolen på koloni fra 1. april 2025
 • Ny stillingskategori som ”pædagogfaglig specialist” med løn på mellemlederniveau fra 1. april 2025
 • Tillæg for omlagte timer, delt tjeneste og weekendarbejde stiger til 75 kr. i timen fra 1. april 2025
 • Adgang til at bruge midler fra kompetencefonden til kurser i kreative/musiske fag
 • Der indføres seks måneders norm i daginstitutioner fra 1. januar 2025
 • Tjenesteplan skal være kendt fire uger og arbejdstiden skal tilrettelægges som minimum med tre timer fra 1. januar 2025
 • Fælles papir med arbejdsgiver (KL) om høj kvalitet i det pædagogiske arbejde - løftestang til at indgå lokale aftaler om planlægning, evaluering og udvikling af praksis.
 • Mulighed for individuelt at aftale en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer med forholdsmæssig forhøjelse af lønnen.
 • I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det desuden aftalt, at det ekstra lønløft fra trepartsaftalen udmøntes således: 
   
  • 1.700 kr. i engangsbeløb, som udbetales med lønnen i juni 2024.
  • 600 kr. om måneden i lønstigning fra 1. april 2024.
  • Stiger til 900 kr. om måneden i lønstigning fra 1. januar 2025.
  • Stiger til 1850 kr. om måneden fra 1. januar 2026 (varigt og fuldt indfaset)

   Beløbene er angivet for en pædagog på fuld tid og er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse.


PFF-overenskomsten

Udover det generelle lønløft stiger pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område også med et grundlønstrin.

Fakta om det forebyggende og dagbehandlende område (PFF-overenskomsten)

 • Grundlønnen hæves et trin fra grundløn 31 + 1900 kr. årligt til grundløn 32 + 1900 kr. årligt
 • Pensionen forhøjes med 0,49 procent til 15,59 procent
 • Der etableres en ny fritvalgsordning for pension over 15 pct.
 • Mulighed for individuelt at aftale en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer med forholdsmæssig forhøjelse af lønnen.
 • I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det desuden aftalt, at det ekstra lønløft fra trepartsaftalen udmøntes således: 
   
  • 1.700 kr. i engangsbeløb, som udbetales med lønnen i juni 2024.
  • 600 kr. om måneden i lønstigning fra 1. april 2024.
  • Stiger til 900 kr. om måneden i lønstigning fra 1. januar 2025.
  • Stiger til 1850 kr. om måneden fra 1. januar 2026 (varigt og fuldt indfaset)

   Beløbene er angivet for en pædagog på fuld tid og er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse.

Særlige stillinger

Aftalen for pædagoger i særlige stillinger betyder blandt andet et ekstra grundlønstrin og pensionsløft, der kan veksles til løn.

Fakta om særlige stillinger

 • Grundløn hæves et trin fra grundløn 28 + 2400 kr. årligt til grundløn 29 + 2400 kr. årligt
 • Pensionen forhøjes med 0,46 procent, der lægges oveni eksisterende fritvalgsordning, så pensionen udgør 15,96 pct. Du kan vælge fritvalg af pension over 15,10 pct.
 • Mulighed for individuelt at aftale en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer med forholdsmæssig forhøjelse af lønnen.
 • I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det desuden aftalt, at det ekstra lønløft fra trepartsaftalen udmøntes således: 
   
  • 1.700 kr. i engangsbeløb, som udbetales med lønnen i juni 2024.
  • 600 kr. om måneden i lønstigning fra 1. april 2024.
  • Stiger til 900 kr. om måneden i lønstigning fra 1. januar 2025.
  • Stiger til 1850 kr. om måneden fra 1. januar 2026 (varigt og fuldt indfaset)

   Beløbene er angivet for en pædagog på fuld tid og er inkl. pension og særlig feriegodtgørelse.

Lederoverenskomsten

Udover den generelle lønstigning, udvides ledernes fritvalgsordning, og der igangsættes et projekt, som skal styrke betingelserne for pædagogfaglig ledelse.

Fakta om lederoverenskomsten

 • Forhøjelse af pension/fritvalg på 1,2 procent pr 1. april 2024. Finansieret af de 40 millioner kroner fra trepartsaftalen.
 • Pension stiger med 3,2 procent fra 18,24 til 21,44 procent pr. 1. april 2025. Beløbet indgår i fritvalgsordningen.
 • Grænsen for fritvalg hæves fra 16,44 til 17,04 procent. Dermed vil lederne pr. 1. april 2025 have en fritvalgsordning på samlet 4,4 procent
 • Projekt hvor parterne forpligter sig på at styrke betingelserne for faglig ledelse bl.a. gennem regionale temadage for faglige ledere og forvaltninger på det pædagogiske område.

Forligsmandens mæglingsforslag

Forligsmanden har den 19. marts 2024 sendt et mæglingsforslag til afstemning. Mæglingsforslaget omfatter alle de nye overenskomster. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.