Ledelsesteamet

Et stærkt ledelsesteam med tydelig fordeling af roller er en styrke for institutionen.

Her finder du gode råd og vejledninger til, hvordan du, der er pædagogfaglig leder, kan skabe en tydelig fordeling af roller i ledelsesteamet og samtidig skaber en fælles lederidentitet.

Få overblik over rollerne i lederteamet

 
Områdeleder eller daglig pædagogfaglig leder?

Områdelederen og de daglige pædagogiske ledere udgør tilsammen et ledelsesteam, som samarbejder om opgaver og aktiviteter, der går på tværs af afdelingerne. At indgå i et ledelsesteam indebærer dog noget forskelligt alt efter, om du er områdeleder eller daglig pædagogisk leder.

Områdelederens rolle

For områdelederen betyder ledelsesteam, at du leder sammen med og gennem andre samtidigt med, at du har områder, som du er ene om at have ansvar for. Du er selv et niveau væk fra dagligdagen i institutionen og er en del af et team med daglige pædagogiske ledere, der udøver den direkte ledelse i hverdagen.

Leder af ledere

Som områdeleder er du chef for en gruppe mennesker, der ofte selv har stor erfaring i at lede, og som hver især har en særlig tilknytning til en af afdelingerne i den samlede institution.

Det betyder, at du må udvikle kompetencer i at coache, inddrage, give feedback og uddelegere. Du skal tænke i helheder i institutionen og i strategi frem for detaljer. Det vil sige, at du skal skabe en ramme og en retning for institutionen og dine lederkollegaers ledelsespraksis, frem for selv at skulle lede i dagligdagen i hele institutionen.

Ambassadør udadtil

Det er dig, der samler tråde, træffer beslutninger og følger op på dem, samtidig med at du skal være lydhør over for andre og deres ideer og erfaringer. Du skifter mellem til tider at have ansvar alene og til tider at dele ansvar med andre.

Derudover skal du arbejde strategisk på flere niveauer: I institutionen og i forhold til kommunens samlede børne- og ungepolitik. Du er en pædagogisk ambassadør i forhold til forvaltningen og det politiske led.

Den daglige pædagogiske leders rolle

For den daglige pædagogiske leder betyder ledelsesteamet, at du leder en institution sammen med andre og samtidig har et særligt ansvar i forhold til din afdeling. Du har nære ledelseskollegaer i samme position som dig selv og din nærmeste leder er tæt på din hverdag.

Del ud af viden og erfaringer

I den kontekst skal du være gavmild med dine erfaringer og idéer af såvel pædagogisk som ledelsesmæssig karakter. Du skal fortælle om din ledelsespraksis, og om hvordan du omsætter visioner og beslutninger i praksis. Du skal dele med de øvrige, hvordan det går i din afdeling og værdsætte andres erfaringer og idéer.

Du skal på samme tid have fokus på helheden i institutionen og på din egen afdeling. Og så er det vigtigt både at kunne modtage feedback og hjælp fra de andre i teamet og at kunne bakke op om de øvrige i teamet.

Få et stærkt lederteam - udfordringer og vilkår

Et stærkt ledelsesteam er en styrke for institutionen. Som leder har du brug for sparringspartnere i forhold til de pædagogiske og personalemæssige opgaver.

Ledelsesteamet – hierarki og fællesskab

Ledelsesteamets særlige vilkår er, at der både er et fællesskab og et hierarki. Et hierarki fordi lederen er chef for de andre i ledelsesteamet og dermed har ansvaret i sidste ende. Og et fællesskab fordi lederen ikke er alene om at sikre, at institutionen løfter sine opgaver.

Der er en række forudsætninger for, at ledelsesteamet kan finde balancen imellem fællesskab og hierarki. Blandt andet skal de klart definerede ledelsesopgaver være fordelt og accepterede af alle parter. I bør så vidt muligt tage hensyn til den enkeltes interesser og kvalifikationer, når opgaverne fordeles.

Lederidentitet er vigtig

En forudsætning for at skabe et stærkt ledelsesteam er, at også souschefen og eventuelle afdelingsledere har en lederidentitet. Det kan være en udfordring, fordi souschefers og afdelingslederes arbejde er mere praksis-orienteret og dermed lægger op til en identitet som pædagog snarere end som leder.

At skifte perspektiv fra de daglige pædagogisk opgaver til de ledelsesmæssige opgaver kan være en vanskelig omstilling. Men en fælles bevidsthed om ledelsespraksis og lederrolllens mange facetter er essentiel for et optimalt samarbejde i ledelsesteamet.

Strukturelle udfordringer

Ledelsesteamets opgaver er meget forskellige, og der er ikke altid sammenhæng imellem ledelsesmæssigt ansvar, kompetence, institutionsstørrelse og stillingerne i ledelsesteamet. Et par eksempler på dette:

  • En SFO-leder kan have mange afdelinger under sig, selvom SFO-lederen reelt kun er afdelingsleder og ikke har samme formelle kompetence som en daginstitutionsleder
  • En afdelingsleder kan have et større ledelsesmæssigt ansvar og kompetence end en leder af en anden institution, hvilket kan skyldes fx graden af decentralisering, institutionsstørrelsen eller en særlig kommunal ledelsesstruktur
  • En institution kan have et ledelsesteam, selvom arbejdsgiveren kun anerkender lederen som ledelsesperson. Det viser sig fx i, at souschefen ikke indkaldes til ledermøder, at arbejdsgiver kun vil have kontakt med lederen eller i, at kun lederen uddannes i ledelse.

9 gode råd om, hvordan du skaber effektive ledertems

Hvis lederteamet eller ledergruppen ikke fungerer, svækker det hele organisationen. Tiltag, der skal gennemføres på tværs af afdelinger og områder falder til jorden, og møderne udvikler sig til frustrerende tidsspilde for alle. Sådan behøver det ikke at være. Via forskning ved man nu, hvad der skal til at få lederteams til at fungere. Det skriver Væksthus forledelse, der på baggrund af forskningen giver 9 gode råd om, hvordan du skaber effektive lederteams og ledergrupper.

Læs de gode råd om at skabe effektive lederteams og ledergrupper på Væksthus for Ledelses hjemmeside

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.