BUPL klar til OK-forhandlinger: Lønnen skal op

BUPL har nu udvekslet krav med arbejdsgiverne til de kommende overenskomstforhandlinger. Se, hvilke krav pædagoger og ledere stiller til arbejdsgiverne – og hvilke krav arbejdsgiverne stiller til ledere og pædagoger.
Elisa Rimpler, formand BUPL
Ud over mere i løn, så er kravet om tid til faglighed fuldstændig afgørende, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler om de OK-krav, hun netop har udvekslet med de kommunale arbejdsgivere.

Oven på lønløftet i trepartsaftalen har flere pædagoger udtrykt bekymring for, om de kommunale arbejdsgivere ville stille ekstreme modkrav ved overenskomstforhandlingerne i 2024.

Selvom der er en række sikringer mod dette i både treparten og overenskomstsystemet, har det været et varmt emne på BUPL’s sociale medier og blandt OK-spørgsmål fra pædagogerne.

De overenskomstkrav, som de kommunale arbejdsgivere fra Kommunernes Landsforening (KL) netop har udvekslet med BUPL, indeholdt dog ingen overraskelser, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler:

”Der er ikke krav fra arbejdsgiverne, vi ikke har set før, eller som bryder med det, de plejer at have som ledestjerne; større arbejdsudbud, mere fleksibilitet og færre ’skal-bestemmelser’.  Men det er til gengæld alvorlige emner, og som altid skal vi være klar til at kæmpe imod store forringelser,” siger hun.

Læs mere om OK-kravene nederst.

Pædagogernes krav: Mere i løn og bedre tid til faglighed

BUPL har også sendt KL en række krav fra pædagogerne. Og når parterne mødes ved forhandlingsbordet til foråret, vil der særligt være to afgørende krav, mener Elisa Rimpler:

”Ud over mere i løn, så er kravet om tid til faglighed fuldstændig afgørende. Vores arbejdsgivere er nødt til at anerkende, at høj kvalitet i det pædagogiske arbejde ikke bare udføres på dit glatte ansigt, men kræver forberedelse, faglig refleksion og løbende efter-og videreuddannelse. I det hele taget vil BUPL´s fokus være på tiltag, der kan styrke faglighed og arbejdsmiljø,” siger hun.

Udsigt til hård kamp: Minister-udmelding skuffer

Forhandlingerne om eksempelvis højere løn ser dog ud til at blive hårde: Få dage før BUPL og KL formelt udvekslede OK-krav, havde finansminister Nicolai Wammen (S) meldt ud, at han går til forhandlingerne på det statslige område med en økonomisk ramme på 8,8 procent.

Det er i den lave ende af de 8-10 procent, som BUPL forventede.

Sædvanligvis lander der en aftale om rammen på det statslige område først, og den kommer så til at diktere rammen for kommuner og regioner.

Netop den økonomiske ramme er vigtig for mulighederne for eksempelvis at skaffe reallønsstigninger.

BUPL-formand Elisa Rimpler sætter dog sin lid til, at forhandlerne for de ansatte i staten får rammen højere op.

”Det er vigtigt, hvis vi skal indhente noget af det tabte i en periode, hvor inflation og priser har presset privatøkonomien,” siger hun.

KL er larmende tavse om pædagogmangel

Trods de velkendte krav fra KL er der én ting, som springer Elisa Rimpler i øjnene:

”Det ærgrer mig, at der ikke er ét eneste krav fra vores kommunale arbejdsgivere, der forsøger at håndtere manglen på pædagoger. Både politikere og en række uddannelsesaktører har igen og igen peget på, hvor vigtigt det er at sikre faglig fordybelse og karriereveje for pædagoger for at gøre faget mere attraktivt,” siger hun.

Til gengæld har KL en helt række tekniske krav, der mest af alt handler om at forringe overenskomsten og dermed pædagogernes rettigheder, påpeger hun.

”Så desværre ser det også denne gang ud til, at det er os som fagforening, der skal forsøge at trække udviklingen den rigtige vej for at styrke faglighed og kvalitet,” siger Elisa Rimpler.

Sådan er udsigterne for konflikt

Trepartsaftalen, der gav pædagogerne et lønløft på 1800 kroner, indebærer en såkaldt sammenkædning ved OK-forhandlingerne i 2024. Læs mere om sammenkædningen her.

Flere pædagoger har på den baggrund udtrykt bekymring for udsigterne til en konflikt ved OK24.

Det er dog svært at spå om en eventuel risiko for konflikt på dette tidlige tidspunkt, lyder det fra Elisa Rimpler.

”Nu går vi konstruktivt ind i forhandlingerne og gør, hvad vi kan for at lande en god overenskomst - i første omgang uden indblanding fra forligsinstitutionen. Men kommer vi dertil, hvor uenighederne er for store, så har vi selvfølgelig beredskabet klar,” siger hun.

Dette OK-resultat vil gøre BUPL-formand tilfreds

BUPL’s medlemmer skal ved foråret stemme ja eller nej til en ny overenskomstaftale.

Men hvad skal der til for, at BUPL’s formand selv er tilfreds med OK-resultatet?

”Treparten har sikret pædagogerne et godt lønhop, og den lønstigning skal udbygges med en solid lønramme over perioden. Når det går godt i Danmark, skal det også afspejles i lønnen til de offentligt ansatte. Det er vigtigt for BUPL, at vi også får lederne med, da de ikke blev en del af treparten. Og så skal vi som sagt se forbedringer på de rammer, der er for at løfte den faglige kvalitet og dermed arbejdsmiljøet,” lyder svaret fra Elisa Rimpler

BUPL har endnu ikke udvekslet krav med privatansatte pædagogers arbejdsgivere. Disse krav skal først være udvekslet inden udgangen af januar 2024.

BUPL’s specielle krav til arbejdsgiverne (KL) vedrørende overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

BUPL har blandt andet sendt følgende specielle krav til organisationsforhandlingerne med arbejdsgiverne (KL) ved OK24:

Løn 

 • Udmøntning af de ved trepartsforhandlingerne afsatte midler til et varigt lønløft
 • Grundlønsforbedringer med fuldt gennemslag
 • Aftale om garantiløn videreføres teknisk
 • Løn for erfaring, nyt anciennitetstrin efter det 10. år
 • Højere grundløn til mellemlederne
   

Øvrige forhold

 • Ret til kompetenceudvikling, ret til selvvalgt og betalt efter- og videreuddannelse
 • Pædagogerne har ret til at blive ledet af en pædagogfaglig leder
 • Pædagogoverenskomsten udvides med studiestillinger
 • Udvidelse af pædagogoverenskomsten med en ny stillingskategori 

Arbejdstid

 • Der skal aftales tid/vilkår til faglighed/faglig sparring, refleksion, evaluering og udvikling af det pædagogiske arbejde
 • Forbedring af arbejdstidsaftalen:
  -Højere ulempetillæg
  -Forbedrede og længere varslingsbestemmelser ved fastlæggelse af og ændringer i arbejdsplanerne
  -Forbedrede vilkår for restitution
  -Klubmedarbejderne omfattes af reglerne for skolepædagogernes arbejdstid

 

Pædagogstuderende i lønnet praktik

 • Højere løn
 • Ulempetillæg som det pædagogiske personale
 • Høringsret og underretning af BUPL ved påtænkt uansøgt opsigelse
 • Ret til barsel 8 uger før termin

Aftale om den kommunale kompetencefond

Ændring (udvidelse) af kriterierne for den kommunale kompetencefond, subsidiært at der afsættes færre midler til den kommunale kompetencefond

Forbeholdskrav

BUPL har desuden en række forbeholdskrav. Blandt andet, at eventuelle uforbrugte organisationsmidler kan benyttes til løn- og/eller pensionsforbedringer på alle overenskomster.
 

BUPL’s krav til arbejdsgiverne (KL) om overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne

BUPL har sendt følgende krav til arbejdsgiverne:

Løn og Pension

 • Udmøntning af den ekstraordinære ramme (utilsigtede konsekvenser) fra trepartsaftalen til løn
 • -Højere løn via pension og/eller fritvalg

Øvrige forhold

 • Præcisering af ledernes ret til selv at tilrettelægge deres arbejdstid
 • Præcisering af 37 timer som gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
 • Rammer for ansættelse uden højeste arbejdstid
 • De lokale parter tilrettelægger en proces for årlig drøftelse af sammenhængen mellem lederens arbejdsliv og familieliv
 • Ret til kompetenceudvikling, ret til selvvalgt og betalt efter- og videreuddannelse
 • Fælles indsats med KL for at promovere seniorordninger, herunder generationsskifteordninger i kommunerne.

BUPL’s krav til arbejdsgiverne (KL) om overenskomst for pædagoger ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende område

BUPL har sendt følgende krav til arbejdsgiverne:

Løn

 • Udmøntning af de ved trepartsforhandlingerne afsatte midler til et varigt lønløft
 • Grundlønsforbedringer med fuldt gennemslag

Øvrige forhold

 • Timelønsbestemmelsen for ansatte under 8 timer om ugen fjernes
 • Ret til kompetenceudvikling, ret til selvvalgt og betalt efter- og videreuddannelse

BUPL’s krav til arbejdsgiverne (KL) om overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

BUPL har sendt følgende krav til arbejdsgiverne:

Løn

 • Udmøntning af de ved trepartsforhandlingerne afsatte midler til et varigt lønløft
 • Grundlønsforbedringer med fuldt gennemslag
 • Faste anciennitetsstigninger, lønforløb

Øvrige forhold

 • Der indføres en pligt til, at de lokale parter indgår en arbejdstidsaftale 
 • Ret til kompetenceudvikling, ret til selvvalgt og betalt efter- og videreuddannelse

KL’s specielle krav til BUPL vedrørende overenskomster for pædagoger og ledere

KL har sendt følgende specielle krav til organisationsforhandlingerne med BUPL ved OK24:

 • Der henvises til de krav og målsætninger, der er fremsat over for Forhandlingsfællesskabet, herunder at trepartsaftalen om løn- og ansættelsesvilkår implementeres efter hensigten.
  KL vil i forhandlingerne have fokus på at håndtere eventuelle ubalancer i forhold til ledere, der ikke er håndteret i trepartsaftalen.

 

Den Kommunale Kompetencefond

KL ønsker at præcisere mulighederne for, at kompetencefonden kan anvendes i sammenhæng med kommunens strategiske kompetenceudviklingsaktiviteter.

Lokal løndannelse

KL ønsker at fastholde og styrke frihedsgraderne i den lokale løndannelse og ønsker derfor, at der foretages en modernisering og forenkling af de eksisterende regler herunder særligt i relation til nyansættelser.

Forenkling af overenskomster og aftaler

KL ønsker, at overenskomster og aftaler forenkles og ensrettes, hvor det findes hensigtsmæssigt.

Højere individuel arbejdstid

KL ønsker, at der kan indgås aftale om højere individuel arbejdstid.

Funktions- og kvalifikationstillæg

KL ønsker en generel drøftelse af bestemmelser om funktions- og kvalifikationstillæg. KL har bl.a. fokus på forenkling og tydeliggørelse af eksisterende bestemmelser og ønsker, at udvalgte bestemmelser falder bort.

Serviceaftalevirksomheder

Virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv., omfattes af overenskomsternes og aftalernes dækningsområde.

KL’s specielle krav inden for de enkelte overenskomstområder:

 

 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv (60.11)

Der foretages en generel gennemgang af regelsættet med henblik på forenkling samt ændring af udvalgte bestemmelser.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (60.01), Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber indenfor BUPLs forhandlingsområde (60.02) og Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner (62.05)

 • Pædagoger i den fagopdelte undervisning
  Pædagoger anvendes i mindre omfang til at varetage undervisning i den fagopdelte undervisning på 4. – 10. klassetrin. KL ønsker mulighed for, at pædagoger i den forbindelse kan bevare et samlet ansættelsesforhold.
 • Tidsbegrænset ansættelse
  Bestemmelser i overenskomsten, som fastsætter særlige betingelser/rammer for anvendelse af tidsbegrænset ansættelse, bortfalder.
 • Mellemledere
  Krav om reference til leder ansat efter Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i lederstillinger i kommunerne (69.01) bortfalder.

 

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne (69.01)

Bemærkningen til § 2, stk. 2, drøftes.

Kilde: KL

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.