Vold og trusler

Vold og trusler må aldrig blive et vilkår. Lige meget om vold og trusler forekommer dagligt eller ikke eksistere på din arbejdsplads, kan den næste episode have alvorlige konsekvenser for den, der bliver udsat. Derfor skal man have fokus på både forebyggelse og håndtering.

Vidste du..

Hvis du er i tvivl om regler eller dine handlemulighed kan du snakke med din Arbejdsmiljørepræsentant eller leder. Du kan også kontakte BUPL for råd og vejledning.

Om vold og trusler

Hvornår man oplever vold og trusler er forskelligt. Hvad en finder uskadeligt, finder en anden meget truende. Den, der føler sig udsat for vold og trusler, eller oplever faresignaler, skal altid tages alvorligt.

Vold og trusler er både en arbejdsmiljømæssig og en pædagogisk udfordring. Klarhed på arbejdspladsen om roller og arbejdsopgaver samt kompetencer til at risikovurdere og konfliktforebygge kan være med til at forhindre, at vold og trusler opstår.

Vold og trusler kan også forekomme uden for arbejdstiden. Det er også et krav, at arbejdsgiver og arbejdspladsen igangsætter forebyggende initiativer, hvis der er risici for vold og trusler.

Registrering af vold og trusler

Hvis der er et konkret tilfælde af vold og trusler kan institutionen bruge BUPL’s registreringsskema som dokumentation.

 

Spørgeskema til institutionens retningslinjer
Brug også BAR SOSU spørgeskema til at tjekke styrker og svagheder ved institutionens retningslinjer.
Hent tjekliste i pdf-version

Skal vold politianmeldes?

Hvis du bliver udsat for vold fra et barn, en ung, en forælder eller andre i arbejdstiden, kan du, udover arbejdsskadeerstatning, få supplerende erstatninger efter offererstatningsloven. For at få erstatning stiller loven en række krav. Et af kravene er, at voldsepisoden som udgangspunkt skal være anmeldt til politiet inden 72 timer.

Dispensation for krav om politianmeldelse

Hvis volden er udøvet af et barn eller en ung kan du som pædagog få dispensation for kravet om politianmeldelse. En praksisændring i Erstatningsnævnet i efteråret 2018 gør, at der igen gives dispensation for politianmeldelse, hvis der er generelle pædagogiske hensyn der taler mod politianmeldelse. Det vil der stort set altid være, da politianmeldelse af et barn må anses for skadeligt for relationen mellem pædagog og barn og det videre pædagogiske arbejde.

Der er derimod ingen pædagogiske hensyn, der taler mod politianmeldelse, hvis det f.eks. er en forælder der udøver volden, så i det tilfælde skal episoden fortsat anmeldes til politiet inden 72 timer for at opnå erstatning.

Husk du altid kan få vejledning fra din lokale fagforening, hvis du skal have hjælp til at anmelde en arbejdsskade eller hvis du er i tvivl om der skal ske en politianmeldelse. Vær dog opmærksom på den korte frist (72 timer).

Forebyggelse og beredskab af vold og trusler

BUPL har udarbejdet en guide til forebyggelse og beredskab om vold og trusler. Guiden fokuserer på arbejdet i 4 skridt.

Hvis jeres institution ikke har arbejdet med vold og trusler før, kan alle 4 skridt med fordel gennemføres. Hvis I før har arbejdet med vold og trusler, kan relevante skridt udvælges og gennemgås.

 

Styr uden om vold og trusler

Branchearbejdsmiljørådet har i samarbejde med blandt andre BUPL lavet folderen ‘Styr uden om vold og trusler’, der er målrettet daginstitutioner.
Download eller bestil folderen

Materialer om vold og trusler

På Branchefællesskab for arbejdsmiljøets hjemmeside kan du finde værktøjer og regler om vold og trusler.

Du kan blandt andet finde:

Når magtanvendelse tages i brug

Magtanvendelse kan være nødvendigt i situationer med vold og risiko for vold. Se BUPL's anbefalinger ved magtanvendelse og anvend skemaer til at dokumentere og evaluere magtanvendelsen.

Pædagoger i dagtilbud og skoler har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse, som det for eksempel kendes fra opholdssteder, åbne og delvist lukkede døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner for anbragte børn og unge. BUPL ønsker ikke at dagtilbud tillægges en sådan hjemmel.

I Folkeskolelovens bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen, henvises til at der kan anvendes magt i et ”nødvendigt omfang” for at forhindre at en elev gør skade på sig selv og andre. Udelukkelse fra undervisningen hører ind under magt i et ”nødvendigt omfang”, og her må skolelederen underrettes omgående, ligesom eleven fortsat skal være under fornødent tilsyn.

BUPL’s hovedbestyrelse har besluttet et sæt retningslinjer for de situationer, hvor pædagoger må tage magt i anvendelse i forbindelse med deres arbejde i institutionerne, for eksempel hvis et barn er til skade for sig selv.

Det er BUPL’s holdning at den enkelte kommune bør drøfte og beslutte sådanne retningslinjer, og BUPL’s bud herpå kan indgå som et gennemarbejdet og praksisnært bud.

BUPL har ligeledes udformet et bud på skemaer, der kan anvendes i forbindelse med magtanvendelser og institutionens videre arbejde med den pædagogiske praksis. BUPL opfordrer kommuner til at handleplaner, der kan følge op på eventuelle hændelser gennem dialog.


Læs mere om magtanvendelse:

Grundlovens §71

Straffelovens §13 og 14, i Straffelovens kapitel 3

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

Voksenansvar for børn og unge hos Socialstyrelsen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.