Tillidsrepræsentantens vilkår

Her kan du læse om de vilkår, du som tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant har, for at kunne udføre dit hverv.

Ved overenskomstfornyelsen 2008 blev det aftalt, at tillidsrepræsentanter skal have funktionsløn for de opgaver, som de varetager.
Læs mere om tillidsrepræsentantens løn for hvervet

Principper for TR-vilkår

I kommunens øverste indflydelsesorgan kan der indgås en aftale om principperne for samtlige tillidsrepræsentanters vilkår. I aftalen skal der tages højde for tillidsrepræsentanternes forskellige opgaver og deres forskellige omfang.

Når der skal indgås aftale om principper for TR-vilkår, er det meget vigtigt, at sådanne principper giver mulighed for efterfølgende konkret at indgå aftaler med hver enkelt faglige personaleorganisation.

Konkrete TR-vilkår

Principaftalen skal danne baggrund for en forhandling mellem kommunen og den (eller de) faglige organisation(er), så det sikres:

  • At der sker den nødvendige arbejdstilrettelæggelse og tages de nødvendige normeringsmæssige hensyn i forbindelse med tillidsrepræsentanternes opgavevaretagelse.
  • At der i den forbindelse også tages hensyn til tillidsrepræsentantens arbejdsplads.
  • At der sker en afklaring af, hvor megen tid (ud over akut opståede situationer) der anvendes til tillidsrepræsentantvaretagelsen.
    Læs mere under Tid til hvervet som tillidsrepræsentant
  • At tillidsrepræsentanten har mulighed for kontakt med de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer, f.eks. i tilfælde af skiftende arbejdssteder eller store geografiske afstande.
  • At tillidsrepræsentanten har mulighed for via tilgængeligt udstyr på arbejdspladsen – f.eks. IT-udstyr og internetopkobling – at kunne varetage sine arbejdspladsrelaterede tillidsrepræsentantopgaver forsvarligt.

Der er desværre ikke pligt til, at kommunen og de(n) faglige organisation(er) skal blive enige om en konkret aftale. Hvis der ikke opnås enighed, er kommunen dog forpligtet til at sikre forholdene, altså at beskrive, på hvilken måde de aftalte principper (hvis sådanne er aftalt) skal udmøntes, og tillidsrepræsentanten har til enhver tid ret til den nødvendige og tilstrækkelige tid til hvervet.

Inden TR-aftalen skal forhandles, vil det være en god idé, at der for den enkelte tillidsrepræsentant bliver lavet en opgørelse over, hvilke opgaver, herunder forhandlings- og aftaleopgaver, den enkelte tillidsrepræsentant har. Det kræver derfor også, at de lokale fagforeninger løbende har klarhed over, hvilken kompetence hver enkelt tillidsrepræsentant har fået tillagt.

Læs Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse forbindelse med hvervets udførelse (pdf)

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.