Lokale TR-aftaler

Læs om mulighederne for at indgå en lokal TR-aftale.

Baggrund

I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2002 blev der opnået enighed om, at der skal være mulighed for at indgå lokale aftaler om tillidsrepræsentanter, som på nogle punkter fraviger reglerne om tillidsrepræsentanter i MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen.

MED-rammeaftalen

TR/SU aftalen (Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg), 2013, Forhandlingsfællesskabet (pdf)

Hvem kan indgå aftalen?

Det er de lokale fagforeninger, der er forhandlings- og aftalepart vedrørende lokale TR-aftaler. Kommunerne kan måske have behov for, at en sådan eventuel lokal TR-aftale bliver indgået for alle (fælles)tillidsrepræsentanter, og det er derfor også muligt, at de faglige organisationer sammen kan forhandle og indgå en TR-aftale med kommunen. Under alle omstændigheder skal den øverste ledelse i kommunen, sammen med de/den faglige organisation/er afgøre, på hvilket niveau forhandlingerne skal foregå, og på hvilke områder aftalerne skal gælde. Når der er opnået enighed om forhandlingsniveauet, kan de konkrete forhandlinger gå i gang.

Det er således op til lokal drøftelse at finde frem til de parter, der skal forsøge at indgå en lokal TR-aftale. Når forhandlingsniveauet er fundet, skal der indledes forhandlinger, hvis enten kommunen eller BUPL ønsker det. Hvis der ikke bliver opnået enighed ved forhandlingen, er det fortsat de centralt aftalte generelle TR-regler, der gælder.

Hvad kan aftales?

Reglerne indebærer, at der bl.a. på følgende områder kan indgås lokal TR-aftale:

Valg af tillidsrepræsentanter

Der kan aftales en tillidsrepræsentantstruktur, der passer til de lokale forhold. F.eks. kan det aftales, at der skal være færre end fem i en overenskomstgruppe til at vælge tillidsrepræsentant, og at FOA og BUPL sammen vælger en tillidsrepræsentant.

Det kan også aftales, at der vælges mere end én tillidsrepræsentant pr. institution. Dette er især relevant, hvis der er tale om en sammenlagt institution, som er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. Man kan ligeledes aftale at frafalde begrænsningen om, at alene ansatte med 6 måneders ansættelse kan vælges, ligesom en længere valgperiode kan aftales.

Tillidsrepræsentantens virksomhed

Man kan lokalt aftale en arbejdsfordeling mellem institutionstillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og suppleanter, ligesom man kan aftale at frafalde kravet om valg af suppleanter.

I forbindelse med aftalen om en ændret arbejdsfordeling, vil det være hensigtsmæssigt dels at aftale tidsforbruget, dels at udarbejde opgavebeskrivelser og få klarhed over gensidige forventninger til løsningen af opgaven og fokus på, hvilke kvalifikationskrav det måtte stille.

Løn til (fælles)tillidsrepræsentanter

Ved OK/08 blev det indført, at der skal indgås aftale om funktionsløn til TR.

Læs om løn til TR

Transportgodtgørelse og anvisning af fælleslokaler

Der kan indgås aftale om, hvilke vilkår der skal gælde vedrørende transportgodtgørelse og anvisning af fælleslokaler til tillidsrepræsentanterne.

Frihed til deltagelse i kurser, møder mv.

Man kan lokalt aftale, hvilke vilkår der skal gælde for og omfanget af tillidsrepræsentantkurser, tillidsrepræsentanthvervet og tillidsrepræsentantmøderne.

Læs mere om tid til TR hvervet

TR-vilkårsprotokollat og lokal TR-aftale

I kommunens øverste indflydelsesorgan kan der aftales principper for TR-vilkår, som skal danne baggrund for en forhandling med BUPL. En sådan forhandling og eventuel aftale om TR-vilkår vil på mange områder være elementer, der også skal indgå i en eventuel lokal TR-aftale. Det vil derfor være en god ide at koordinere de to forhandlinger, således at slutresultatet bliver en lokal TR-aftale, hvor de aftalte principper for TR-vilkår er indarbejdet, og hvor lønvilkår mv. også er blevet indarbejdet. Det er hensigtsmæssigt, at der kun eksisterer én lokal aftale, der regulerer TR’s vilkår.

TR-aftale og MED-rammeaftale

I de kommuner, hvor der er indgået en lokal aftale om medbestemmelse og medindflydelse, er der to måder at gribe forhandlingerne om en lokal TR-aftale an på. Der forhandles en lokal TR-aftale, der ligger som bilag til den lokale MED-aftale. Man kan også vælge at opsige den lokale MED-aftale med det formål at genforhandle aftalen, fordi den indeholder TR-vilkår. Det anbefales dog, at man nøjes med at indgå en lokal TR-aftale som et supplement til MED-aftalen.

Den lokale TR-aftale

Hvis der lokalt opnås enighed om en TR-aftale, erstatter den således de centralt fastsatte generelle bestemmelser om (fælles)tillidsrepræsentanter. Det anbefales, at samtlige bestemmelser om tillidsrepræsentanter fremgår af den lokale TR-aftale af hensyn til overskueligheden. Det skal klart fremgå af aftalen, hvilke bestemmelser i MED-rammeaftalen eller TR/SU-aftalen, der erstattes af den lokale aftale.

Opstår der uenighed om, hvad der er aftalt, er det i første omgang de parter, der har indgået aftalen, der skal forsøge at finde en løsning. Er aftalen således indgået på forvaltningsniveau, er det kommunens øverste ledelse og den lokale fagforening, der skal forsøge at blive enige om en fortolkning. Ved fortsat fortolkningsuenighed kan sagen indbringes for de centrale parter, BUPL og KL. De centrale parter vil i første omgang forsøge at mægle i sagen, men kan der ikke opnås enighed ved mæglingen, overtager de centrale parter sagen og søger at afgøre den. Hvis det heller ikke lykkes, kan fortolkningen afgøres ved en voldgift.

Hvis en af aftaleparterne ikke længere ønsker at opretholde den lokale TR-aftale, kan den opsiges med minimum tre måneders varsel, hvorefter de centralt fastsatte generelle bestemmelser på ny finder anvendelse, medmindre man inden varslets udløb er blevet enige om en ny aftale. Ønsker en af parterne at forhandle ændringer til aftalen, kan dette også foregå uden at aftalen opsiges. Bliver man herefter ikke enige om indholdet af en ny aftale, er den gamle TR-aftale fortsat gældende.

Hvad kan ikke aftales lokalt?

Der er ikke mulighed for lokalt at fravige bestemmelserne om:

 • tillidsrepræsentantens grundlæggende virksomhed
 • at elever og lærlinge ikke er valgbare
 • at valg af tillidsrepræsentanter skal anmeldes skriftligt til kommunen
 • at kommunens indsigelsesfrist er 3 uger
 • at tillidsrepræsentanten har de beføjelser, der følger af arbejdsmiljøloven, hvis pågældende også er arbejdsmiljørepræsentant
 • at valget af fællestillidsrepræsentanter skal anmeldes skriftligt til kommunen ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse
 • at kommunerne er forpligtet til at indbetale til AKUT-fonden
 • at kommunerne skal give tjenestefrihed uden løntab til tillidsrepræsentanter og suppleanter, der deltager i uddannelse arrangeret af organisationen
 • afskedigelse af tillidsrepræsentanter
 • voldgift
 • uoverensstemmelser vedrørende lokale aftaler
 • håndhævelse af forpligtelserne om information og drøftelse
 • de centrale parters opgaver og kompetence

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.