Etisk Råd for Pædagoger

Formålet med Etisk Råd for Pædagoger er at rejse debatter i relation til pædagogprofessionens etiske værdier og dilemmaer.

BUPL’s forbundskontor er sekretariat for Etisk Råd for Pædagoger. Ønsker du kontakt, så kontakt konsulent Daniela Cecchin på mail dac@bupl.dk.

Medlemmer af Etisk Råd for Pædagoger

Etiske Råd for Pædagoger er udpeget af Hovedbestyrelsen i BUPL og består af 5 medlemmer fra den pædagogiske praksis, 3 politisk valgte og 2 eksterne deltagere fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Udpegningsperioden følger kongresperioden. Medlemmerne kan genvælges over flere kongresperioder. Nye medlemmer introduceres i det etiske grundlag og rådets arbejde i forbindelses med et todages fælles seminar.

Baggrund for Etisk Råd for Pædagoger

På BUPL's 10. ordinære kongres blev det vedtaget at nedsætte et Etisk Råd med henblik på at støtte arbejdet med at implementere det etiske grundlag.

Kommissoriet blev justeret i forbindelse med BUPL's 11. kongres for 2013-2015 og yderligere præciseret i forlængelse af vedtagelse af BUPL's professionsstrategi på BUPL's 14. ordinære kongres for perioden 2019-2020.

Kommissorium for Etisk Råd for Pædagoger

Etisk Råd har ifølge BUPL's love §3 til opgave:

  • At medvirke til at fremme debatten om etik i pædagogisk arbejde
  • At rejse debatter om aktuelle dilemmaer for pædagogprofessionen

Herunder er rådets opgaver:

  • At udbrede kendskabet til det etiske grundlag, principper og retningslinjer mhp. udviklingen af faget og den professionelle dømmekraft
  • At være debatskabende, støttende og retningsgivende i forhold til etiske dilemmaer i pædagogisk praksis, herunder fremme medlemsinddragende aktiviteter om etik
  • Bringe professionsetikken til debat i det omgivende samfund og i pædagoguddannelsen.

Ved opstart af ny kongresperiode udarbejder Etisk Råd en aktivitetsplan for udførelsen af ovenstående opgaver.

Materialer til debat og inspiration

Refleksionsguide til brugen af etisk grundlag for pædagoger i arbejdet med pædagogiske metoder og koncepter. 

Guide til daginstitutioners brug af etisk grundlag i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

BUPL har et professionsetisk grundlag for pædagoger, som er et fælles værdigrundlag. Det etiske grundlag understreger, hvilke værdier pædagoger mener er væsentlige i arbejdet med børn, unge og deres familier.

Et fælles professionsetisk grundlag skal bruges til at kvalificere dialoger og overvejelser om etiske udfordringer i pædagogisk arbejde.

Publikationen indeholder et oplæg til diskussion af etisk praksis ud fra tre cases.

En samling af cases til drøftelse af etiske spørgsmål i arbejdet med børn og unge.

BUPL's etikpodcast: Dilemma 
Lyt til første udgave af den nye podcast-serie 'Dilemma', hvor et panel bestående af pædagoger og en forsker diskuterer etiske dilemmaer i pædagogik.

Etisk Råd for Pædagoger

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.