Overenskomst med DI II (SBA)

Overenskomsten mellem BUPL og SBA adskiller sig væsentligt fra BUPL’s øvrige overenskomster – blandt andet er ledere ikke omfattet af overenskomsten, men er ansat på et ansættelsesgrundlag med elementer fra denne.

Overenskomstfornyelse for pædagogisk personale

Overenskomsten med DI for pædagogisk personale er fornyet for perioden 2023- 2025. Når den nye overenskomst er klar, bliver den lagt her på siden.  

Indtil da kan du se den hidtidige overenskomst og hente de aftalte protokollater herunder

Overenskomstens indhold

Løn

Resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2023 blev et to-årigt forlig. 
I forliget indgår både en forhøjelse af timelønnen pr. 1. marts 2023 og pr. 1. marts 2024. I 2025 skal overenskomsten forhandles igen. 
Udover forhøjelsen af timelønnen, er der tilført yderligere to procent til fritvalgskontoen pr. 1. marts 2024. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der lokalt kan aftales en anden anvendelse af fritvalgskontoen – herunder et andet udbetalingsmønster end beskrevet i overenskomsten. 
Kontakt din TR eller BUPL, hvis du gerne vil undersøge mulighederne for at lave en lokal aftale. 

I alt svarer forhøjelsen af timelønnen, de nye midler på fritvalgskontoen og omlægningen af pension til, at en pædagog, som vælger at få de to procent udbetalt, kan opleve en lønstigning på cirka 3.100 kr. mere om måneden i marts 2024. 

Pension

Pr. 1. juni 2023 bliver din pensionsindbetaling omlagt, så din arbejdsgiver fremover skal betale 11 % i pension, og du selv skal betale 2,5 %. 
Det betyder en forhøjelse af nettolønnen, fordi halvdelen af det beløb, du tidligere betalte ind til din pension, bliver overtaget af din arbejdsgiver, og derfor bliver det beløb til rådighed for dig.

Barsel

Fra 1. juli 2023 bliver barselsbestemmelserne ændret, så de passer til de nye orlovsperioder i Barselsloven. Det vil sige, at den forælder, som ikke afholder barselsorlov, får ret til yderligere 2 ugers forældreorlov med løn.
Retten til frihed med løn er øremærket den forælder, som ikke afholder barselsorloven. Derudover får begge forældre to uger med løn, som kan deles. 

Ret til frihed med løn er betinget af, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion. Derudover er det aftalt, at pensionsbidraget under barselsorlov forhøjes.

Tillidsrepræsentant

TR spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af et stærkt lokalt samarbejde på den enkelte arbejdsplads. Derfor er der aftalt en række tiltag, som understreger denne betydning. 

  • Valg af TR foregår i arbejdstiden.
  • Der ikke må lægges hindringer i vejen for organisering. Det betyder, at TR skal gives mulighed for at mødes med nyansatte i arbejdstiden. Formålet med mødet er at orientere om TR’s samarbejde med arbejdspladsens ledelse og muligheden for medlemskab af BUPL. 
  • Ved lokal enighed mellem ledelse og TR kan TR udpege en fælles uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen.
  • Parterne er enige om gensidigt at stå til rådighed for en drøftelse, såfremt der måtte opstå udfordringer med det lokale samarbejde.

Ønsker en arbejdsplads at anvende muligheden for at udpege en uddannelsesrepræsentant, kan TR altid søge rådgivning i BUPL. På samme måde kan en arbejdsplads, som ikke har valgt en TR, altid kontakte BUPL med henblik på at drøfte muligheden for valg af TR. 

Ferie

Det var vigtigt for arbejdsgiverne at få adgang til lokalt at kunne indgå en skriftlig aftale om, at kunne fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud, hvis ledelse og tillidsrepræsentant er enige. 
Skulle arbejdsplads ønske en sådan aftale, er det BUPL’s anbefaling, at tillidsrepræsentanten søger rådgivning hos BUPL. Hvis der ikke er en TR, skal et ønske drøftes med BUPL’s lokale fagforening.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.