Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

I virksomheder med 35 eller flere medarbejdere, og det er altid tilfældet på kommunale arbejdspladser, skal der oprettes en Arbejdsmiljøorganisation (AMO) i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderne og arbejdslederne ud fra en vurdering af en række hensyn.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) består af personer i virksomheden, som har vigtige nøglefunktioner i forhold til virksomhedens arbejdsmiljø: Arbejdsgiveren, udpegede arbejdsledere, valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne er formand for AMO.

Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne medlemmerne af AMO og danner arbejdsmiljøgrupperne.

Funktionen som arbejdsleder i AMO skal varetages af personer, som leder og fører tilsyn med arbejde, som udføres i virksomheden, og som har kendskab til virksomhedens produktion og ydelse.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af medarbejderne i det område, som de pågældende skal dække. Arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer medarbejderne, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.
Læs mere om Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljøgrupper og opgaver

En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.

For hver arbejdsmiljøgruppe skal arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderne og arbejdslederne tage stilling til, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle medarbejderes interesser og behov.

Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Den, der har været fraværende, skal hurtigst muligt have besked om, hvad der er sket i dennes fravær.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver:

 • Arbejdsmiljøgruppen deltager i planlægningen
 • Arbejdsmiljøgruppen er kontaktled mellem medarbejderne og arbejdsmiljøudvalget
 • Arbejdsmiljøgruppen skal foretage kontrol
 • APV-arbejdet og undersøgelser af arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøudvalg og opgaver

Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven som helhed.

Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO.

Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

På større virksomheder kan der oprettes flere arbejdsmiljøudvalg, og der kan oprettes en AMO i mere end to niveauer. Der kan fx oprettes et tredje niveau i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg eller andet, når virksomhedens struktur taler for det, og AMO består af flere arbejdsmiljøudvalg.

Det er hovedreglen, at alle medarbejdere skal medregnes, når det skal afgøres, om virksomheden skal oprette et arbejdsmiljøudvalg. Også medarbejdere, der er beskæftiget under ti timer om ugen, skal medregnes på BUPL’s medlemmers arbejdspladser.

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver:

 • Arbejdsmiljøudvalget deltager i planlægningen
 • Arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren
 • APV-arbejdet
 • Kontrol og information
 • Konkrete, overordnede opgaver der skal bidrage til arbejdsmiljøarbejdet

Samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø

Et godt samarbejde omkring det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads kræver et fælles sprog og en tydelig ramme for det fælles arbejdsmiljøarbejde.

Du kan foreslå din leder og tillidsrepræsentant, at I sammen danner en arbejdsgruppe, hvor I sætter særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på jeres arbejdsplads. Når I arbejder med det psykiske arbejdsmiljø er det vigtigt, at I inddrager resten af personalegruppen, så I har opbakning til de initiativer i sætter i gang på arbejdspladsen. Det er lettere at inddrage kollegerne, hvis I som arbejdsmiljøgruppe er afklarede omkring hinandens opgaver og kompetencer. Derfor kan det være en god idé, at I sætter tid af til at finde hinanden I arbejdsmiljøgruppen.

Hold et møde, hvor I indleder med en runde, hvor I hver især sætter ord på:

 • Hvilke opgaver har jeg i samarbejdet omkring det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvem har jeg særlig kontakt med på arbejdspladsen?
 • Hvordan kommer mine kompetencer i spil i arbejdsgruppens arbejde?
 • Hvordan kan vi bedst bruge hinanden til at lytte til vores kolleger og koordinere tiltag og finde løsninger?

Drøft herefter i fællesskab, hvordan I får udnyttet de fælles kompetencer bedst muligt i jeres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

Det kan også være en rigtig god idé at formalisere jeres arbejde og møder:

 • Aftal hvor ofte I holder møde om det psykiske arbejdsmiljø
 • Lav en aftale om, hvad I hver især har ansvar for.
 • Afslut hvert møde med en aftale om, hvad hver person gør til næste møde.
 • Lav et beslutningsreferat fra hvert møde.

Når I har et etableret samarbejde, hvor I ved, hvad jeres individuelle opgaver og roller er, har I mulighed for at handle hurtigt, og I vil også kunne skabe et stærkere fællesskab omkring arbejdsmiljøarbejdet, hvor I inddrager hele arbejdspladsen. Det er vigtigt, at I aftaler, hvordan I skaber synlighed om de aktiviteter i beslutter at sætte i gang.

Rigtig god arbejdslyst!

Arbejdsgiverens pligter i forhold til arbejdsmiljøorganisationen

 • At sikre kontakt mellem medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen
 • At sørge for tid, uddannelse og dækning af udgifter
 • At sikre medlemmernes deltagelse i planlægningen
 • At henvende sig til særligt sagkyndige
 • At arbejde sammen med arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdstilsynsbesøg

Som AMR har du en særlig rolle at spille i forhold til tilsynsbesøg på arbejdspladsen. Derfor har vi skrevet denne guide, som forhåbentlig er en håndsrækning i dit vigtige arbejde.

Se vores guide til AMR: Når arbejdstilsynet kommer på besøg

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.