BUPL's forskningspolitik

Retten til at definere pædagogisk praksis, pædagogisk kvalitet og betingelserne for pædagogisk arbejde baserer sig i stigende grad på forskningsresultater og undersøgelser. Derfor blev det på BUPL’s kongres 2008 besluttet at videreføre BUPL’s forskningssatsning og gøre forskningspuljen permanent

Formålet
Formålet med forskningssatsningen er, at BUPL som professionsfagforening markerer og etablerer sig som en varig og markant interessent i det pædagogiske forskningsfelt. Pædagoger har krav på ny og relevant viden om pædagogisk arbejde og pædagogprofessionen. Derudover er pædagogisk viden en afgørende faktor for at styrke pædagogernes faglighed og kvalificere det pædagogiske arbejde. Samtidigt aftvinger det respekt, at pædagoger kan formidle, hvad de ved, kan og gør.

BUPL’s kongres 2008 besluttede derfor følgende:

 • Forskningspuljen gøres permanent.
 • Forskningspuljen fastsættes som en procentdel af kontingentindtægten.
 • BUPL’s hovedbestyrelse beslutter årligt en prioritering af, hvilke forskningstemaer der skal satses på, herunder, at udvælgelsen af forskningsprojekter sker efter de samme retningslinjer som i den første toårige periode.

I 2011 blev det besluttet at dele forskningspuljen op i 3 dele:

 • BUPL’s Forskningspulje
 • BUPL’s Udviklingspulje
 • Forskningsformidling.

Vision for BUPL’s forskningssatsning
BUPL besluttede på kongressen i 2006 at oprette en forskningspulje på 20 millioner kroner. Udviklingen med den stigende offentlige interesse i og statslige styring af pædagogernes arbejdsopgaver og metoder, og den samtidige markedsregulering af den offentlige forskning aktualiserer behovet for, at BUPL gennem en forskningsstrategi markerer sig i forhold til den viden, der udvikles i relation til den pædagogiske profession.

Vision
Visionen for denne strategi er både at øge og forbedre forskningsformidlingen samt igangsætte relevant forskning. Det kan beskrives i fire hovedformål.

 • BUPL skal være synlig for medlemmerne i forhold til pædagogisk viden, det sted man henvender sig, hvis man ønsker viden om pædagogprofessionen.
 • BUPL skal som pædagogernes professionsforening udvikle sig til en autoritet på det pædagogiske vidensmarked. Hermed bl.a. være med til at sikre, at den forskning, der udvikles og har betydning for det pædagogiske område, støtter op om den pædagogiske profession.
 • BUPL skal prioritere at understøtte og synliggøre viden om pædagogers professionelle ekspertise.
 • BUPL skal arbejde på at sikre vidensudveksling mellem praksis, grund-, efter- og videreuddannelses- og forskningsinstitutioner.

Det er klart, at forskningspuljen ikke kan eller skal opfylde alle formålene. I stedet er der prioriteret bestemte forskningsområder, som BUPL satser på.

For at finde disse højprioritetsområder indbød BUPL til en konference, hvor centrale aktører diskuterede, hvilke forskningsfelter BUPL skal satse på.

Der blev udpeget fem hovedområder:

 1. Pædagogik og pædagogisk arbejde set fra pædagogens perspektiv.
 2. Sammenhænge mellem pædagogik, politik, økonomi og forvaltning.
 3. Professionens interne udvikling.
 4. Fra fagforening til professionsforening – nye strukturer og opgaver?
 5. Pædagogers uddannelse.

Projekterne fra første ansøgningsrunde fokuserede på de to første satsningsområder, mens vurderingsudvalget ved anden ansøgningsrunde har sørget for, at samtlige satsningsområder for forskningspuljen nu er blevet dækket.

Formidling af forskning

BUPL støtter at pædagogisk forskning bliver formidlet til pædagoger, ledere, undervisere og politikere.

BUPL fremlægger løbende nye og aktuelle forskningsresultater. En viden, der både skal bruges i kampen for at forbedre vilkårene for pædagoger og til at kvalificere det pædagogiske arbejde. Forskningsformidlingen består blandt andet af hjemmesideformidling (artikler, podcast, video), pjecer, rapporter og oplæg rundt om i landet.

Derudover arbejder BUPL målrettet med at forbedre og forny formidlingen af både ny og eksisterende forskning – både i forhold til det pædagogiske hverdagsliv, men også i det politiske arbejde og mere bredt i markeringen af pædagogprofessionen.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.