Arbejdstid på det private område

Denne side henvender sig primært til dig, der er ansat som pædagog på det private område.

For så vidt angår overenskomsterne med Danske Daginstitutioner (LDD), DLO, fobu, SPIA, Accountor Institutionsservice A/S, Børneringen, FDDB og DUI Leg og Virke Aalborg:

Udgangspunktet for ansættelsen er en brutto-årsnorm på 1.924 timer (ved fuld tid) inkl. forberedelse, ferie, søgnehelligdage og så videre i et kalenderår. Der står ikke noget i overenskomsten om antallet af timer, der skal afsættes til forberedelse eller mødeafholdelse, og det er heller ikke sikkert, at alle skal have det samme antal timer – men det bør drøftes i personalegruppen.

For så vidt angår overenskomsten med DI II (SBA):
Udgangspunktet for ansættelsen er en normperiode, der ikke bør være mindre end 4 uger. Det er arbejdsgiveren, der fastsætter normperiodens længde, så det skal du undersøge på din arbejdsplads.

Ved planlægning af arbejdstiden skal der tages højde for, at der afsættes tid til:

  1. Individuel planlægning, forberedelse og opfølgning af arbejdsopgaver
  2. Mødevirksomhed i institutionen, herunder forberedelse af denne
  3. Fælles planlægning, forberedelse og opfølgning af arbejdsopgaver

Der kan i den enkelte institution indgås aftale om, at ovennævnte og/eller andre arbejdsogaver indgår i arbejdstiden med et fast ugentligt timetal (timeakkord) for en tidsbegrænset periode eller indtil videre. Der skal ikke foretages en egentlig optælling af den arbejdstid, der medgår til sådanne opgaver.

Brug BUPL

BUPL kan vejlede dig om arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg. Vi kan tjekke, om din arbejdstid er tilrettelagt og opgjort korrekt, og om du får udbetalt de korrekte arbejdstidstillæg. Kontakt derfor din lokale fagforening, hvis du har brug for hjælp. 

Ofte stillede spørgsmål om arbejdstid generelt

Hvad betyder det for min pension, hvis jeg går op og ned i arbejdstid?

Indbetalingen til din pension udgør en procentdel af din løn. Når du går ned i tid, vil der derfor blive indbetalt mindre til din pension, fordi du får mindre i løn. Det betyder, at du får mindre pension.

Ofte stillede spørgsmål om fridage

Har jeg fri 1. maj?

Nej. Medmindre der er indgået en lokal aftale på den enkelte institution, så er den 1. maj en helt almindelig arbejdsdag.

Har jeg fri grundlovsdag?

For så vidt angår overenskomsterne med Danske Daginstitutioner (LDD), DLO, fobu, SPIA, Accountor Institutionsservice A/S, Børneringen, FDDB og DUI Leg og Virke Aalborg:

Grundlovsdag er en ½ fridag. Som udgangspunkt bør din leder sikre, at der i forbindelse med årsplanlægningen tilrettelægges således, at du som ansat får en halv fridag på Grundlovsdag.

Hvis ikke, der er taget højde for den halve dag på forhånd, skal du sikres erstatningsfrihed svarende til en halv fridag, hvis du er på arbejde. Hvis institutionen har lukket Grundlovsdag, skal du kun selv betale for den halve dag med ferie eller afspadsering – og det samme gælder, hvis du har fri hele denne dag.

For så vidt angår overenskomsten med DI II (SBA):
Grundlovsdag er en fridag. Hvis du er på arbejde efter kl. 12.00, skal du derfor have et særligt ulempetillæg.

For så vidt angår overenskomsten med Frie Grundskoler:
Grundlovsdag er en almindelig arbejdsdag. Hvis du er på arbejde efter kl. 12.00, skal du dog have et særligt ulempetillæg. Tillægget er på 41,61 kr. pr. time, du er på arbejde efter kl. 12.00.

Hvordan er min arbejdstid mellem jul og nytår?

Nedenstående gælder i private børnehaver, der har overenskomster med henholdsvis Danske Daginstitutioner (LDD), Accounter Institutionsservice (tidl. Frie Børnehaver A/S), Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), fobu, Danske Børneinstitutioner (FDDB) samt SPIA og Børneringen.

Den 24. december og den 31. december er overenskomstmæssige fridage. Det betyder, at medarbejderen ikke selv skal betale for en eventuel lukkedag, som institutionen måtte have på de to dage.

Skulle institutionen ikke have lukket, skal de pædagoger som er på arbejde have tilbudt en erstatningsfridag en anden dag.

Er der personale som ikke har optjent ferie, har feriekort eller afspadsering til rådighed, anbefaler BUPL, at lederen aftaler med de berørte medarbejdere, hvordan det kan forhindres at medarbejderen lider et økonomisk tab. Under alle omstændigheder skal opgaverne være relateret til en pædagogisk opgave – man kan altså ikke sætte en medarbejder til at udføre malearbejde eller lignende.

I forbindelse med lukkedage mellem jul og nytår, gælder det for studerende med løn, at de skal have været varslet i forbindelse med starten af praktikopholdet, at de skal bruge frihed i dagene mellem jul og nytår – og hvis ikke de er varslet om dette, må institutionen betale for de tre dages løn.

Er den studerende blevet varslet, men ikke har hverken ferie eller afspadsering, er der tre muligheder:

  • Den studerende bliver trukket i løn for de nævnte dage
  • Den studerende arbejder flere timer i december for på den måde at optjene afspadsering til brug mellem jul og nytår
  • Den studerende får tilbudt arbejde i dagene mellem jul og nytår. Den studerende kan så vælge mellem at udføre arbejdet og få løn, eller selv betale for de tre dages fri 

Børnehaver med overenskomst med DI II (SBA)
Den 24. december og den 31. december er overenskomstmæssige fridage. Det betyder konkret, at medarbejderen ikke selv skal betale for en eventuel lukkedag, som institutionen måtte have på de to dage.

Skulle institutionen ikke have lukket, skal de pædagoger som er på arbejde have tilbudt en erstatningsfridag en anden dag.

Frie grundskoler
Juleaften- og nytårsaftensdag er almindelige hverdage for pædagoger. Mange tror at dagene er ”helligdage”, men det er de ikke. BUPL har imidlertid aftalt med skoleforeningerne, at disse 2 dage normalt er fridage, men hvordan beregnes arbejdstiden? Skal man selv betale, eller får man fri i arbejdstiden?

I aftalen står der, at hvis dagene er fridage, indregnes de med 0 timer i arbejdstidsopgørelsen. Det betyder, at man selv betaler for friheden. Hvis du havde planlagt timer på juleaftensdag, så skal disse timer lægges en anden dag. Det svarer til at du afspadserer.
Mange skoler har tradition for, at de ansatte får fri disse dage, uden at de skal afspadsere. Ingen problemer i det.

Hvis en arbejdsgiver ønsker at opsige en kutyme, kan den opsiges med 3 måneders varsel. Herefter følges teksten i overenskomsten.

Endvidere kan den enkelte skole have besluttet, at skolen betaler for dagen. En sådan aftale er som regel truffet i SU/MIO eller er en del af en personalepolitik på skolen.

Hvad sker der, hvis min ugentlige nul-dag falder på en søgnehelligdag?

Om du skal have erstatningsfri for søgnehelligdagen, kommer helt an på den konkrete optælling af månedens skemalagte og faktiske arbejdstid.

Det er både muligt, at du kommer til at skylde arbejdstimer – men det er også muligt, at du skal skrive nogle timer på til afspadsering.

Det er naturligvis også en mulighed, at din leder planlægger med den ændrede arbejdstid på forhånd.

Ofte stillede spørgsmål om pauser

Hvad siger reglerne om pauser?

Alle har ret til at holde en pause. Det står ingen stedet beskrevet, hvornår det er passende at holde en pause.

Regler om pauser er beskrevet i:

  • Arbejdsmiljøloven
  • Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
  • EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden
  • BUPL’s centrale arbejdstidsaftale

Arbejdsmiljøloven
I Arbejdsmiljøloven står der, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det betyder, at en leder har pligt til at sørge for, at der er rimelige forhold på arbejdspladsen, så medarbejderen ikke bliver syg af at gå på arbejde. Planlægning af passende pauser vil indgå heri.

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
I Bekendtgørelse om arbejdets udførelse er det fastslået, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ud fra en vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden
EU-direktivet fastsætter nogle generelle minimumsbestemmelser for arbejdskraften i EU samlet. Der skal sikres, at den ansatte kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Bestemmelsen giver ikke en arbejdsgiver ret til at anlægge det omvendte synspunkt.

BUPL’s centrale arbejdstidsaftale
Pædagoger har en adgang/ret til betalt frokostpause på 29 minutter dagligt.

Ofte stillede spørgsmål om tillæg

Får jeg tillæg for at deltage i koloni/lejrskole?

For så vidt angår overenskomsterne med Danske Daginstitutioner (LDD), DLO, fobu, SPIA, Accountor Institutionsservice A/S, Børneringen, FDDB og DUI Leg og Virke Aalborg:

I overenskomsten kan du læse mere om kolonireglerne, om tillæg – og at du skal have det samme tillæg ved overnatninger i institutionen som ved koloniophold med overnatning.

Selve koloniopholdet opgøres med 7,4 timer pr. dag modregnet skemalagt tid. Timer op til og efter koloniens start- og sluttidspunkt tillægges 50 %.

Det bedste vil altid være, at du drøfter og aftaler vilkårene for deltagelse i koloni på forhånd.

For så vidt angår overenskomsten med DI II (SBA):

I overenskomstens kan du læse mere om reglerne for koloni. Som udgangspunkt regnes der med den faktiske arbejdstid, dog maksimalt med 14 timer pr. døgn.

For så vidt angår overenskomsten med Frie Grundskoler

Ved deltagelse i lejrskole, hytteture, koloniophold med videre medregnes arbejdstiden med maksimalt 14 timer til kerneopgaver pr. døgn.

Tillægget er fra kl. 17.00 til kl. 06.00 og måske weekendtillæg. Der er ikke kolonitillæg ud over de nævnte forskudt tids tillæg.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.