Justitia

Tvister

Fællesaftale om lokal løndannelse er baseret på, at det lokale system kan løse forhandlings- og aftaleopgaver i tilknytning til løn. Men for at løse de tvister, der uvægerligt vil opstå, er der aftalt et konfliktløsningssystem. Læs om behandling af henholdsvis interessetvister og retstvister.

Interessetvister

For behandling af interessetvister er der aftalt et tvistløsningssystem, der består af 4 niveauer.

Niveau 1

I den kommune, hvor interessetvisten er opstået, søges interessetvisten hurtigst muligt løst mellem kommunen og de lokale repræsentanter for vedkommende organisation. De lokale parter, der skal søge tvisten løst, kan f.eks. være repræsentanter fra kommunens centrale forvaltning og den lokale BUPL fagforening.

Niveau 2

Hvis interessetvisten ikke kan løses på niveau 1, kan begge parter tilkalde organisationsrepræsentanter fra centralt hold med henblik på, at disse medvirker i en lokal forhandling mellem kommunen og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. For BUPL er det den lokale fagforening og BUPL Forbund.

Niveau 3

Såfremt uenigheden ikke løses på niveau 2, oversendes sagen af én af de lokale parter inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til centrale forhandlinger, der føres mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation, dvs. BUPL Forbundet. De centrale parters løsning af tvisten er bindende for de lokale parter.

Niveau 4

Såfremt parterne ikke kan blive på niveau 3, og drejer sagen sig om en af arbejdsgiveren fastsat a’conto løn, eller om en uenighed, hvor der efter overenskomsten lokalt skal ydes et tillæg uden beløbsgrænse, kan sagen forelægges et paritetisk sammensat nævn. Nævnet tiltrædes af en uvildig person. Sagen skal forelægges det paritetiske nævn senest 6 uger efter den afsluttende forhandling i niveau 3.

Såfremt interessetvisten drejer sig om de generelle forudsætninger for decentral anvendelse af ny løndannelse eller øvrige principielle spørgsmål, der udspringer af denne aftale, afholdes forhandling mellem de kommunale arbejdsgiverparter og organisationerne i den pædagogiske branche.

Retstvister

Hvis der er uenighed om forståelse af en lokal aftale om funktionsløn eller kvalifikationsløn, eller der påstås brud på en sådan aftale, skal uenigheden behandles efter de almindelige regler, der findes i BUPL’s hovedaftale, det vil sige enten som mægling og eventuel voldgift eller som sag ved Arbejdsretten.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.