Hænder med papir

Tillidsrepræsentantens løn for hvervet

Du skal som tillidsrepræsentant have funktionsløn i kraft af dit hverv.

Ved overenskomstfornyelsen 2008 blev der indgået et protokollat mellem KL og KTO om aflønning af tillidsrepræsentanter.

Protokollatets § 1 lyder:

“Til gavn for arbejdspladsen og de ansatte varetager tillidsrepræsentanter en række funktioner og opgaver i det lokale forhandlings- og medbestemmelsessystem, eks. funktion som talsmand, deltagelse i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet og medvirken ved forhandling og aftale af lokale aftaler vedr. eks. løndannelse, seniorordninger og arbejdstid mv.

Under forudsætning af, at den enkelte tillidsrepræsentant efter en konkret vurdering varetager disse opgaver, skal der mellem personaleorganisationen og den enkelte kommune indgås aftale om ydelse af funktionsløn til tillidsrepræsentanten.”

Da dette var aftalt mellem parterne, meldte KTO følgende ud i en meddelelse til organisationerne:

“Under forhandlingen af KTO’s krav mellem de to forhandlingsdelegationer blev det politisk tilkendegivet fra KL’s forhandlingsleder, at med den formulering er vi nået så langt som muligt, og vi har svært ved at forestille os, at der i kommunerne skulle være nogen der alene er tillidsrepræsentant af navn og ikke af gavn og dermed ikke skulle kunne få et funktionstillæg.

På denne baggrund er det KTO’s vurdering, at der ved afslutningen af den kommende OK-periode næppe vil kunne findes nogen tillidsrepræsentant på det kommunale område, som ikke har et tillæg for TR-funktionen.”

Herudover indeholder protokollatet mulighed for, at der for tillidsrepræsentanter kan indgås aftale, herunder en forhåndsaftale om at kompensere tillidsrepræsentanterne for det løntab/den mangel på lønudvikling, der eventuelt sker, fordi vedkommende på grund af tillidsrepræsentantarbejdet ikke får del i funktionsløn, kvalifikationsløn og eventuelt resultatløn.

Endvidere kan lønforhold for den enkelte tillidsrepræsentant aftales ved konkret udfyldelse af en indgået forhåndsaftale for personalegruppen og for kvalifikationer, der erhverves ved udførelsen af hvervet.

Hvad angår aflønning af TR-suppleanter, er det aftalt mellem de centrale parter, at suppleanter har ret til honorering i samme omfang og på samme vis som tillidsrepræsentanten ved dennes længerevarende fravær. Det fremgår af protokollat om aflønning af TR, hvor meget fravær, der skal være tale om.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.