Beskyttelse af tillidsrepræsentanten

TR-reglerne giver en god beskyttelse mod afsked, idet afsked kun kan ske, hvis der er tvingende årsager. Reglerne findes i MED-rammeaftalens § 18.

Det fremgår af reglerne, at følgende personer er særligt beskyttet mod afsked:

  • Tillidsrepræsentanter, herunder fællestillidsrepræsentanter
  • Suppleanter for tillidsrepræsentanter
  • Medarbejderrepræsentanter
  • Suppleanter for medarbejderrepræsentanter
  • Arbejdsmiljørepræsentanter

Herudover gælder der det princip, at arbejdsgivere, der har indgået overenskomst med en organisation, ikke på nogen måde må forfølge hverken de ansatte, der er medlemmer af organisationer eller tillidsrepræsentanten, der netop repræsenterer organisationen. En sådan adfærd fra arbejdsgivers side vil blive betragtet som organisationsfjendtlig handling.

I arbejdsretssager, hvor en arbejdsgiver har behandlet en tillidsrepræsentant dårligt, fordi denne udførte sit tillidsrepræsentantarbejde, idømmes arbejdsgiveren normalt en alvorlig bod.

Kravet om tvingende årsager i forbindelse med afsked er et skærpet krav til den begrundelse, som arbejdsgiveren skal give. Det er arbejdsgiver, der skal bevise, at der er tale om så alvorlige forhold, at det er nødvendigt at afskedige. Man siger, at der i disse sager gælder en omvendt bevisbyrde.

Tillidsrepræsentanter har længere opsigelsesvarsler end andre ansatte. Opsigelse skal ske med tillidsrepræsentantens individuelle varsel tillagt 3 måneder, medmindre der er tale om arbejdsmangel.

Hvis afskedigelsen er begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen ske med det overenskomstmæssige varsel, dog mindst 6 måneder. Den særlige regel om afsked på grund af arbejdsmangel gælder kun for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvad angår suppleanter for tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, som ikke samtidig er tillidsrepræsentanter, kan afskedigelse ske med det overenskomstmæssige varsel.

I en situation med arbejdsmangel, f.eks. nednormering af institutionen, vil tillidsrepræsentanten være den sidste af dem, der udfører ensartede arbejdsopgaver, der kan afskediges.

Inden arbejdsgiveren kan træffe endelig beslutning om afsked, skal sagen forhandles med BUPL. Efter denne forhandling kan BUPL yderligere kræve sagen forhandlet med det kommunale forhandlingsorgan, KL. Der kan ikke træffes beslutning om afsked, inden denne forhandling har været afholdt. Finder BUPL efter disse 2 forhandlinger stadig, at afsked er usaglig, kan afgørelsen prøves ved faglig voldgift, som kan tilkende en godtgørelse. Der kan også blive tale om bod for overtrædelse af TR-reglerne.

Læs rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (pdf)

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.