Rejsesekretærer

BUPL’s kongres vælger et antal rejsesekretærer, som varetager faglige opgaver blandt organisationens medlemmer. Desuden støtter rejsesekretærerne de lokale fagforeninger i arbejde og forhandlinger m.m. på faglige områder.

Kongressen fastsætter antallet af rejsesekretærer, og hovedbestyrelsen fastsætter deres arbejdsområder. Rejsesekretærernes daglige arbejde varetages under forretningsudvalgets instruktionsbeføjelse.

Rejsesekretærer vælges af hovedbestyrelsen med en 2-årig funktionsperiode.

Generelle opgaver for alle rejsesekretærer

 • Forhandlings-og indflydelsesregler (BUPL, SU og MED)
 • Hjemmelsgrundlag for pædagogers arbejdsområde
 • TR kompetenceudvikling – undervisere
 • Forandringsprocesser herunder forhandling af stillinger
 • Institutions- og ledelsesstrukturer (drift og overenskomstforhold)

Rejsesekretærer

Kjeld Christensen
E-mail: kjc@bupl.dk
Mobil: 40 43 34 21

Ansvarsområder:

 • Klubområdet
 • Kommunale budgetter
 • Løn, lokal løndannelse og tvister
 • Lokale arbejdstidsaftaler
 • Styreformer/Lønsumsstyring
 • Skoleområdet

Lars Schøning
E-mail: lsh@bupl.dk
Mobil: 61 55 14 24

Ansvarsområder:

 • Arbejdstidsaftaler
 • Skole- og klubområdet
 • Løn, lokal løndannelse og tvister
 • Overenskomstforhold ved Frie Grundskoler
 • MED/SU-systemet
 • Specialområdet – magtanvendelse
 • Styreformer, kontraktstyring
 • TR-området

Per Hesselberg
E-mail: pkh@bupl.dk
Mobil: 40 31 84 87

Ansvarsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Lokal løndannelse
 • Pædagogernes Forhandlingsfællesskab (PFF)
 • Skoleområdet

Søren Winther
E-mail: swi@bupl.dk
Mobil: 20 27 35 43

Ansvarsområder:

 • Dagtilbudsloven (regelgrundlag og lovforarbejder)
 • Samdrift/fællesledelse af skoler og daginstitutioner
 • Ledelsesområdet generelt
 • Styreformer i den offentlige sektor
 • Tillidsreformen
 • Udbud og udlicitering
 • Selvejende daginstitutioner
 • Modulordninger

Udgangspunktet for rejsesekretærernes opgave- og funktionsvaretagelse

Det primære udgangspunkt for rejsesekretærernes opgave- og funktionsvaretagelse tager sit afsæt i institutionsudviklingen, og de opgaver det stiller for BUPL med hensyn til politik- og organisationsudvikling.

Institutionspolitikken er præget af 2 modsatrettede tendenser. På den ene side en fortsat stærk faglig, økonomisk og personalepolitisk decentralisering helt til institutionsniveau.

På den anden side (re)centralisering, hvor man på både statslig og kommunalt niveau sætter flere politisk formulerede krav til det pædagogiske arbejdes retning, mål og indhold.

Indholdet i rejsesekretærernes opgave- og funktionsvaretagelse

I forhold til ovenstående repræsenterer BUPL’s rejsesekretærfunktion en institutions- og organisationspolitisk faglighed i opgave- og funktionsvaretagelsen.

Rejsesekretærernes politisk valgte funktion indebærer, at rejsesekretærerne forudsættes at bidrage til den samlede organisations udvikling og politikformulering.

Rejsesekretærerne forudsættes i forlængelse heraf at skulle varetage en generalistfunktion og ikke en specialistrolle indenfor et eller flere faglige områder.

Rejsesekretærfunktionens hovedindhold

 • Bidrage til at udvikle samspillet, kommunikationen og erfaringsudvekslingen mellem de enkelte fagforeninger, og mellem forbund og fagforeninger. Heri indgår medvirken til identificering af fagpolitiske problemstillinger, udvikling af strategier og opgaveløsninger.
 • Konsulentfunktion i forhold til fagforeningernes behov for bistand, sparring og rådgivning, primært i institutionspolitiske brudfladeområder.
 • Bidrage til de politiske organers politikudvikling og formulering af fælles værdier og målsætninger, herunder formulering af såvel centrale som lokale politiske handlestrategier.
 • At medvirke i forbundets opgaveløsning, primært i tilknytning til satsningsområder, projekter samt netværks- og tværfaglige grupper. Opgaven er at bidrage med at såvel lokale faglige som organisationspolitiske problemstillinger inddrages i forbundets politikformulering
 • Herudover kan rejsesekretærerne tilknyttes særlige faglige driftsområder, uden dog at have det sagsbehandlende ansvar.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.