BUPL’s internationale arbejde


Når BUPL engagerer sig i internationalt samarbejde, er det for at skabe sammenhæng mellem nationale og internationale dagsordner.


Opdateret d. 04. juni 2019

BUPL’s Hovedbestyrelse har besluttet 3 professionsstrategiske pejlemærker, som favner både de nationale og internationale udfordringer:

  • Børnesyn, børneperspektiv og leg
    Mange nationale og internationale myndigheder fokuserer på tidlig indlæring og skolificering understøttet af stærke kapitalinteresser på lærings- og undervisningsområdet. Dette sker eksempelvis gennem det multinationale firma Pearson, der både i vesten og i tredjeverdenslande tjener penge på fjernstyrede indlæringsprogrammer til børn ved brug af ikkeuddannet personale.
  • Autonomi og kritisk pædagogisk tilgang
    BUPL forsvarer pædagogers professionelle og faglige rettigheder gennem påvirkningsarbejde og høringssvar fx overfor EU og andre overstatslige instanser som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) eller International Labour Office (ILO), der er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. Det gælder fx definitionsmagten af begreber som pædagogiske læringsmiljøer, retten til professionsfaglig kritik af koncepter eller anerkendelse af pædagogprofessionen på linje med andre mellemlange videregående uddannelser.
  • Bæredygtighed og kapacitetsopbygning
    BUPL indgår i en række partnerskaber med vore afrikanske søsterorganisationer. BUPL arbejder med bæredygtige løsninger så søsterorganisationerne kan organisere medlemmer på daginstitutionsområdet og i samarbejde med fx lokale uddannelsesinstitutioner kan overtage udviklingen af et pædagogfagligt syn på børns læring gennem leg.

Partnerskaber i det globale syd

BUPL indgår i en række partnerskaber med søsterorganisationer i Afrika.

I samarbejde med Ulandssekretariatet arbejder BUPL med underviserfagforeninger i Rwanda, Tanzania og Kenya om sikring af faglige rettigheder og professionsudvikling.

BUPL har ligeledes projekter i samarbejde Civilsamfund i Udvikling (CISU) i Zambia og Nigeria. BUPLs CISU finansierede projekt med Nigerian Union of Teaches har gennemgået en ekstern evaluering.

Evalueringen fremhæver det gode samarbejde samt det faktum at projektet har opbygget strukturer til at sikre dagintuitionspersonale faglige rettigheder og minimumsløn ligesom professionsudvikling blandt pædagoger årligt sikrer 1.000 børn bedre forhold i børnehaveklasserne.
Læs hele evalueringen fra samarbejdet (PDF)

Se også projekternes key performance indicators (PDF)

Fælles for partnerskaberne er at alle partnere er medlemmer af den globale underviserorganisation Education International.

BUPL er medlem af Education International (EI).

EI er den største globale paraplyorganisation for underviserfagforeninger. EI repræsenterer mere en 32 millioner fagforeningsmedlemmer, 400 fagforeninger fordelt på 70 lande. EIs europæiske afdeling hedder European Trade Union Committee for Education (ETUCE). BUPL er repræsenteret i ETUCEs styrelsesgruppe hvor der arbejdes aktivt for at påvirke globale organisationer som FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO) og EU. Indenfor Education International er BUPL i spidsen for den globale arbejdsgruppe for styrkelse af daginstitutionsområdet.


BUPL indtager en hovedrolle i EIs arbejdsgruppe for styrkelse af daginstitutionsområdet.

Arbejdsgruppen består af 21 underviserfagforeninger fra Oceanien, Syd- og Nordamerika, Asien, Afrika og Europa. Arbejdsgruppen arbejder på at udbrede kendskab og brugen af ILO’s guidelines på daginstitutionsområdet. Konkret arbejder BUPL for at ILOs guidelines på daginstitutionsområdet skal ophøjes til anbefalinger. Der findes ILO anbefalinger for status for lærerprofessionen fra 1966 samt ILO anbefalinger for status for videregående uddannelse. Gennem den globale arbejdsgruppe arbejder BUPL på at opnå samme anerkendelse som findes for grund- og videreuddannelsesområdet.


BUPL har i 25 år i samarbejde med FOA og SL støttet International Børnesolidaritet.

Den primære målgruppe for International Børnesolidaritets arbejde er udsatte børn og unge i Bolivia og Nicaragua. International Børnesolidaritet arbejder sammen med lokale partnere for at gøre børn stærke, så de kan stille krav om rettigheder og selv være med til at forandre deres livsbetingelser. Samarbejdspartnerne møder børnene, hvor deres hverdag foregår. Arbejdet foregår altid med grupper af børn, fordi børn kan mest, når de er aktive sammen.