Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane

Hvis der foregår krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du og dine kolleger handler med det samme. Find værktøjer og gode råd om håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Hvis de krænkende handlinger ikke er særligt grove, skal de have stået på over en vis tid og med en vis hyppighed for at udgøre en risiko. Hvis de ikke har en tidsmæssig udstrækning og hyppighed, skal de for at udgøre en risiko have været særligt grove.

Mobning rammer 9,1 % og seksuel chikane rammer 1,8 % af pædagogerne i løbet af et år siger NFA’s undersøgelse ‘Arbejdsmiljø og helbred for 2018’. Krænkende handlinger kan føre til øget sygefravær, stress og udbrændthed. Samtidig er krænkende handlinger en negativ adfærd, der kan ødelægge samarbejdet i institutionen og forringe det pædagogiske arbejde.

Mobning kan forstås som, ‘når en eller flere personer regelmæssigt, over længere tid og/eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende’.

Seksuel chikane er som mobning gentagne krænkende handlinger, hvor de krænkende handlinger har seksuel karakter.

Krænkende handlinger kan udøves af både kolleger, ledere, børn, unge, forældre og pårørende. Krænkende handlinger mod pædagoger foregår oftest mellem kollegaer eller fra en leder. Krænkende handlinger udøvet af ledere kan opleves som ekstra belastende på grund af den magt, der ligger bag krænkelsen.

Det kræver særlig opmærksomhed!

Er der krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, skal der følges op og tages stilling til, hvad der skal gøres.

Som kollega, leder, TR eller AMR har du mulighed for at stoppe krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane. Arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljørepræsentant og leder) har en særlig opgave og skal både forebygge og deltage aktivt for at løse problemer med krænkende handlinger.

Sager om krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane kan ende med en opsigelse eller en omplacering af personer. Det er derfor vigtigt, at tillidsrepræsentanten inddrages, både i forhold til konkrete problemer og i forhold til det forebyggende arbejde.

Det er vigtigt, at I på institutionen har drøftet, hvordan I vil håndtere krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane. Det er samtidig vigtigt, at I har en handleplan, der beskriver, hvordan I forebygger og løser konkrete problemer.

Forebyg og løs problemer

Eksempler på krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane

Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Krænkende handlinger kan forekomme som seksuel chikane. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.

Grib ind ved krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane

Hent inspirationshæfte med konkrete værktøjer til at skabe dialog og tryghed til at forebygge og håndtere problemer med seksuel chikane på arbejdspladsen.
Læs mere om hæftet ”Krænkende handlinger af seksuel karakter”

“Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning” er et værktøj, som sætter fokus på kollegaernes medansvar, når det gælder om at forhindre svære konflikter og mobning. Igennem 2 filmklip og 6 vidnetyper lægger værktøjet op til dialog om det gode kollegaskab på jeres arbejdsplads.
Hent værktøjet “Grib ind” hos arbejdsmiljoweb.dk

Fri for mobning

Bliv inspireret af hæftet “Fri for mobning”. Hæftet bygger på interview med en række eksperter inden for arbejdsmiljø og handler om, hvordan I kan forebygge og håndtere mobning.
Hent hæftet “Fri for mobning hos arbejdsmiljoweb.dk

Forebyggelse af mobning

Læs håndbogen fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø om forebyggelse af mobning.
Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Mere viden om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane

Læs om regler og love om mobning og chikane samt find værktøjer til håndtering.
arbejdsmiljøweb.dk

BFA-materialer om mobning
BFA-materialer om krænkende handlinger og seksuel chikane

Hotline om mobning og seksuel chikane

Ring til Arbejdstilsynets hotline, hvis du ønsker råd eller vejledning omkring mobning på din arbejdsplads. Der er også mulighed for – via hotlinen – at klage, så Arbejdstilsynet kan komme på tilsynsbesøg. Du er altid anonym, når du kontakter hotlinen.
Sådan kontakter du hotlinen

Snak med BUPL

Hvis du har spørgsmål omkring mobning eller det psykiske arbejdsmiljø, kan du altid kontakte din lokale BUPL fagforening for vejledning, eller hjælp til, hvor du kan få den rette rådgivning.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.