Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 19. august 2019

Du er ny fællestillidsrepræsentant og savner en grundlæggende viden om, hvilke redskaber, analyser og materialer, det er godt at have kendskab til som nyvalgt.

Kurset er på to dage, og det er deltagerne, der er med til at bestemme det endelige indhold. Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.

Hvornår: 27. og 28. august 2019 med overnatning. Ankomst kl. 10. Hjemrejse kl. 15.30.

Hvor: BUPL, Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø.


Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. august 2019.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked til Marianne Földvary via mail: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål

At give dig grundlæggende viden om, hvilke redskaber og materialer, det er godt at have kendskab til som nyvalgt FTR

Mål

At du får basisviden til at agere som FTR i dit hverv.

Indhold

Det endelige indhold bliver defineret af de deltagere, der er meldt til forløbet. Men vi vil via oplæg og øvelser komme ind på følgende emner:

 • Mandat, krav og forventninger til FTR – i et krydspres
 • Netværks- og interessentanalyse – kortlæg dit netværk i fagforeningen og kommunen
 • Ytringsfrihed – regler og rammer, guides og gode råd til dig, TR-gruppen og medlemmer
 • Årshjul i kommunaløkonomi og budgetter
 • MED-håndbog og vejviser i MED-systemet
 • Du er ikke alene – FTR-fællesskabet i BUPL

Evt. andre mulige emner:

 • Frem mod OK21
 • Professionsstrategien og FTR
 • Kompetencetilbud til FTR – hvordan får jeg ny viden?
 • Hvad skal jeg som FTR vide om den nye persondataforordning?
 • BUPL’s systemer (databaser, IT og kommunikation)
Form

Der arbejdes med individuel vejledning, oplæg, dialog, refleksion, træning og evaluering. Du interviewes før kursusstart og skal løse en hjemmeopgave. Det forventes også, at du deltager aktivt med egne erfaringer fra din daglige praksis i hvervet som FTR.

Kursusledere:

 • Morten Eiler Hansen, udviklingskonsulent, BUPL Profession
 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL Profession

Undervisere:
Bemandes efter indhold i dagene.


Du er ny FTR eller har op til 3 års erfaring som FTR, og du vil gerne blive endnu bedre til at arbejde strategisk med indflydelse, b.la. i MED-systemet, hvor du fx er medlem af sektor-MED/MED-hovedudvalg i kommunen.

Du ønsker at blive skarpere i dit indflydelsesarbejde i kommunen, træne forhandlinger og de forskellige roller, som du har i kommunen og MED-systemet. Via træning og øvelser bliver vi bedre til at arbejde strategisk, forhandle, argumentere og kortlægge netværk og interessenter i og udenfor kommunen.


Dato, tid og sted

Varighed: 3 dage fordelt på 2 moduler (2+1 dag)

Modul 1: 2 dage: Tirsdag – onsdag d. 5. – 6. november 2019, med overnatning på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. (Start kl. 10.00 tirsdag d. 5/11 og hjemrejse kl. 15.30 onsdag d. 6/11).

Modul 2: 1 dag; Tirsdag d. 26. november 2019, kl. 10-16, på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.


Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. september 2019.

Indhold

Med udgangspunkt i dine erfaringer og udfordringer skal vi via øvelser blive bedre til at arbejde strategisk i MED og få indflydelse i kommunen. Hvad er dine muligheder for at opnå indflydelse i kommunen som FTR, hvem er modpart, interessenter og alliancepartnere?

Hvordan tænker vi fagpolitiske dagsordener ind i vores arbejde i bl.a. MED? Vi kommer også ind på de formelle regler og rammer for MED samt de mere uformelle indflydelsesveje.

Vi arbejder med:

 • Strategi for din (for)handling, før, under og efter mødet
 • Partsanalyse i og udenfor kommunen og MED-systemet – formel og uformel magt og indflydelse
 • Netværks- og interessentanalyse – hvem er dine med- og modspillere og alliancepartnere?
 • Hvordan inddrager vi fagpolitiske dagsordner, og hvordan løfter vi dem op på et højere niveau?
 • Hvem kan hjælpe dig, og hvem og hvordan kan du hjælpe?
 • Sprog, argumentation og kommunikation – forstå og tal din modpart, politiker og embedsmand i kommunen
 • Rolleafklaring: Din forskellige roller som hhv. FTR, BUPL-repræsentant og repræsentant for andre faggrupper i kommunen
Mål

Målet med kurset er, at du:

 • Får redskaber og udviklet en strategi for indflydelsesarbejde i kommunen, herunder at indgå i og skabe indflydelse gennem MED-systemet
 • Udvikler din argumentation og dit sprog, få sat ord på kernekompetencer
 • Kortlægger dit netværk og få indblik i modparten og øvrige interessenters sprog og argumenter
 • Bliver skarpere til at tænke (MED)indflydelsessystemet og BUPL’s fagpolitiske dagsordener ind i dit daglige arbejde som FTR, og omvendt: Hvordan sætter du et aftryk på BUPL’s dagsordener?
 • Opnår viden om medindflydelsessystemets styrker og svagheder
 • Bliver i stand til at afveje egne styrker og svagheder i dit indflydelsesarbejde
 • Reflekterer over dine relationer til kolleger og parter i og udenfor kommunen og betydningen af at opbygge stærke relationer
Arbejdsform og forberedelse

Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og erfaringsudveksling fra din hverdag. Du skal derfor udfylde et spørgeskema om dine erfaringer og udfordringer inden kurset samt forberede dig med en lille opgave inden første modul.

Du skal være indstillet på at lave en mindre hjemmeopgave før kurset og mellem modulerne. Du skal bl.a. forberede et møde i kommunen med en central aktør (fx kommunaldirektør/forvaltningschef) mellem modul 1 og 2.

Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du allerede har gennemført en MED-uddannelse eller et kursus om MED i kommunen eller i fagforeningen og dermed på forhånd har en grundlæggende viden om MED-systemets formelle regler og rammer. Årsagen er, at vi på dette kursus gerne vil bygge ovenpå dine nuværende erfaringer.

Undervisere:

 • Lars Schøning, rejsesekretær i BUPL
 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent
Vil du videre mere om MED?

MED-samarbejdet udbyder en række nye arrangementer i 2019 målrettet alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg. Bl.a. om MED-hovedudvalgets rolle og opgaver, rammer, regler og mulighed for indflydelse, som afholdes tre gange:

 • 13. nov. I København,
 • 20. nov. i Kolding og
 • 21. nov. i Århus.

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har oprettet en hjemmeside om medindflydelse. Formålet med hjemmesiden er at gøre den enkelte arbejdsplads i stand til at udvikle sin medindflydelseskultur. Se hjemmesiden om medindflydelse

Se også pjecen ”Værd at vide om MED” fra OAO/FTF/FH.

Læs mere om medindflydelse og medbestemmelse


Du har været fællestillidsrepræsentant med op til 3 års erfaring og har lyst til nye perspektiver på din rolle som leder af møder og leder af TR-gruppen.

Du er nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med at sætte dagsorden og struktur for dine møder og vil gerne blive klogere på, hvordan du kan facilitere processer, der styrker dit mandat fra TR-gruppen samt gør dig i stand til at inddrage deres perspektiver og ressourcer.


Hvornår:

 • 1. modul: 22. og 23. oktober, 2019
 • 2. modul: 10. – 11. december, 2019

Hvor: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø


Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 1. september 2019.

Formål

Formålet med kurset er at introducere dig til rollen som leder af fagpolitiske processer gennem arbejdet med din rolle som leder af TR-gruppen.

Mål
 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at lede fagpolitiske processer.
 • At introducere dig til konkrete redskaber med henblik på at facilitere og strukturere møder.
 • At du opnår øvelse i at reflektere og udvide dine handlemuligheder i dit arbejde som leder af TR-gruppen.
Indhold

Teoretiske perspektiver på procesledelse, samt forskellige redskaber og øvelser til at opnå indsigt i egen rolle som fagpolitisk leder.

Form

Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
 • Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL.
 • Mette Nørbjerg, Organisationspsykolog, Cand.psyc.aut.


Du er fællestillidsrepræsentant og vil blive endnu bedre til at stå frem som meningsdanner i offentligheden.

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation, sociale medier og engagerende kommunikation, fortællinger og interessevaretagelse.


Dato, tid og sted:

Kursus af 2×2 dage (i alt 4 dage):

 • Modul 1: Mandag-tirsdag d. 7. – 8. oktober 2019, på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
 • Modul 2: Tirsdag-onsdag d. 3. – 4. dec. i uge 49, på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. august 2019.

Formål

BUPL udbyder et nyt kursus med fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation og sociale medier målrettet FTR. Vi arbejder med personlig historiefortælling, kommunikation og involvering af TR og kolleger: Hvordan bliver jeg en stærkere meningsdanner i offentligheden, og hvordan kan jeg via engagerende kommunikation og historiefortælling mobilisere, engagere og aktivere TR og kolleger som ambassadører for faget?

Mål og Indhold:

 • Vi laver skarpe indlæg, taler, video til sociale medier ud fra personlige historier
 • Vi øver os i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes virkelighed på især de sociale medier
 • Hvordan involverer, motiverer og engagerer vi TR og kolleger via personlig historiefortælling?
 • Hvordan bruger vi Facebooks muligheder for tekst, foto og video til personlig historiefortælling?
 • Vi skal som tillidsvalgte turde gå foran på arbejdspladsen og offentligt med gode eksempler forklare, hvad vi kan. De succesfulde historier og fortællinger om faget er samtidig grundlaget for indflydelse og politisk interessevaretagelse i kommunen.
 • Vi skal som tillidsvalgte kunne forklare, hvad pædagogernes unikke kernekompetencer er via gode eksempler, tal, fakta og budskaber, der taler til både hjerne og hjerne, og appellerer til både følelser og fornuft.
 • Vi arbejder med at gøre os selv som tillidsvalgte og medlemmerne på arbejdspladsen til medfortællere og ambassadører for faget og dermed stærke stemmer i debatten offentligt og internt i kommunen og på arbejdspladsen samt overfor forældre, politikere og andre interessenter.
 • Hvordan får vi flere ambassadører for pædagogfaget via de stærke fortællinger på blandt andet sociale medier som Facebook og Twitter?
 • Vi arbejder med retorik og tale, video, foto og sociale medier og skriver blogindlæg.
 • Strategisk interessevaretagelse: Målret dine budskaber og gør egne interesser almene.
 • Hvordan kommunikerer vi til politikere med konkrete eksempler og løsninger, så de lytter til os?
 • Du arbejder med en konkret skabelon for lokalpolitisk lobbystrategi i din kommune.
Mål

Målet er, at alle finder frem til en personlige fortælling, professionsfortælling og eksempler fra TR og medlemmer, som du kan kommunikere til offentligheden om. Vi finder frem til pædagogernes kernekompetencer, afdækker målgrupper, alliancepartnere og medievalg.

Vi arbejder med en tekst og tale, som du selv skriver med hjælp fra underviser, der senere kan anvendes i debatindlæg til en lokal avis og på fx Facebook og Twitter.

Medbring smartphone samt PC eller tablet.

Form

Der arbejdes med Facebook og Twitter, så du skal have oprettet en profil her. Undervisningen er en kombination af oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver – både før, imellem og efter de to moduler.

Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet, ligesom der vil være hjemmeopgaver undervejs og mellem de to moduler.

Undervisere:

 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL (kursusleder og underviser på begge moduler).
 • Louise Knuth Pedersen, konsulent og ansvarlig for sociale medier i BUPL
 • Pædagogiske meningsdannere fra BUPL er medundervisere på begge moduler.

Spørgsmål kan stilles til kursusleder Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69


Styrk dine lederegenskaber i samspillet mellem dig, organisationen, samskabelse og netværksdannelse. På Diplom i Ledelse, Obligatorisk modul 3 (10 ECTS) er emnerne: Hvem er vi i vores organisation, hvordan udvikler vi os, og hvordan skaber vi denne udvikling gennem samskabelse og netværksdannelse?

Hvornår:

 • Modul 1: 9. september kl. 10:00 til 10. september kl. 15:00
 • Modul 2: 28. oktober kl. 10:00 til 29. oktober kl. 15:00
 • Modul 3: 27. november kl. 10:00 til 28. november kl. 14:00
 • Aflevering: Mandag den 16. december kl. 12:00
 • Eksamen: Uge 2 – 2020

Hvor:

BUPL, Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø


Målgruppe

Valgte faglige sekretærer og ansatte i fagforeningerne samt FTR, der har været valgt i 3 år eller mere.

Dette obligatoriske diplommodul er åbent for alle i målgruppen. Det vil være en fordel for dig – men ingen betingelse – hvis du allerede har bestået et modul i ”Diplom i ledelse”.

Du kan som studerende deltage i fuldt omfang dvs. inkl. opgaveskrivning, vejledning og eksamen.
Eller du kan – som noget nyt – blot følge undervisningen i de tre moduler uden at tilmelde dig eksamen. Du skal bare bestemme dig i september efter Modul 1. I dette tilfælde får du et kursusbevis, men naturligvis ikke et eksamensbevis med ECTS-point.

Kort beskrivelse

Modulet indgår som et af de tre obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen og giver 10 ECTS-point. Modulet bliver særligt tilrettelagt til BUPL og der gives merit for dele af pensum til deltagere, der har gennemført BUPL’s kursus ”Fagpolitisk ledelse 2 – Ledelse af grupper”. Vi sender særskilt mail til alle jer der har gennemført dette.

Dette diplommodul har ”dig og din organisation” som centralt omdrejningspunkt. Organisationen er din egen organisation og kan være fagforeningen, kommunen, den lokale kommuneorganisering eller tilsvarende.

Du er nysgerrig på hvordan du etablerer mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter. Hvordan kan du i den konkrete kontekst etablere mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter?

Hvordan kan du inden for dit eget ledelsesmæssige handlerum perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring?

Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. august 2019.

Formål

At deltagerne kan arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Mål

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

 • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, – kultur, – processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og ud-vælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder.
 • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data.
 • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.
Indhold

Vi undersøger organisationskultur, udviklingsmuligheder og samskabende processer. Derfor indleder vi med at undersøge hvilke muligheder en organisation har for at udvikle sig strategisk, sætte mål og hvilke rammevilkår der gælder for organisationer.

Vi ser på organisationers struktur og samspil med omverdenen, og vi arbejder med organisationens kultur og værdier.

Vi gennemgår ledelse af organisationer og samspillet mellem ledelse, magt og organisationens medarbejdere. Det giver os mulighed for at undersøge organisationens muligheder for innovation, samskabelse og netværksdannelse.

Form

Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion m.v. Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Læs mere om: Modul 3 – Organisation, udvikling og samskabelse

Eksamensform

Aflevering af skriftlig opgave (nærmere herom på første modul). Mundtlig eksamen med ekstern censor.
Underviser: Daniel Blum, Center for Diplomledelse.

OBS: Bemærk venligst: Det udmeldte diplommodul ”VPG” er udsat til foråret. Hovedårsagerne til denne udsættelse er, at vi har valgt at diplommoduler skal afvikles indenfor enten forårshalvåret eller efterårshalvåret (inkl. eksamen i de første uger af januar). Dertil kommer at flere af de tilmeldte til diplommodulet ”VPG” har udtrykt ønske om også at deltage i nærværende obligatoriske diplommodul, som jo desværre var datosammenfaldende. Alle der har tilmeldt sig diplommodulet ”VPG” vil modtage særskilt mail.
Vi har delvist genbrugt datoerne fra det tidligere udmeldte VPG-modul i dette nye modul.