Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 25. september 2018

Målgruppe: FTR med valgte poster i kommunernes MED-system.
1. modul 4. og 5. september.
2. modul 23. og 24. oktober

Tilmeldingsfrist: 6. august 2018

Formål:

Fokus under forløbet vil være temaet ” i hvilket omfang er det kommunalpolitiske system er en magtfaktor?
Vi vil arbejde med medbestemmelse- og indflydelsesbegrebet og hvordan begreberne forstås i de enkelte kommuners MED-system. Du vil blive klædt på til at kunne identificere positioner, relationsdannelse og ”spillet” i MED-strukturen.

Mål:

Det rette niveau for sager, beslutninger mv i kommunernes MED-systemet.
Arbejdet i MED-systemet før, under og efter MED- møderne.
Relations dannelse og påvirkning i det kommunale system.
Fortællinger, taktiske greb og kultur i det kommunale MED-system.
Fortolkninger ind i det danske samarbejdssystem og MED-systemet. – Hvordan tolker man en MED-aftale?
Samarbejde og positioner på ledelsesside og medarbejderside.
Innovative og strategiske processer i MED-systemet.

Indhold:

Det uddybede indhold følger.

Form:

Vi tager udgangspunkt i din praksis i det kommunale MED-system, og det forventes derfor, at du spiller aktivt ind med egne erfaringer, viden og praksis. Arbejdsformerne bliver oplæg, dialog, gruppearbejde, øvelser, hjemmeopgaver og evaluering. Det forventes at du er tilstede under hele forløbet. Du får tilsendt bøger og materialer efter den 6. august 2018.

Undervisere:

Inge Schou Jensen, organisationskonsulent
Torben Winberg, organisationskonsulent
Flere undervisere vil blive meddelt efter sommerferien.

 

Praktisk information

Når du er tilmeldt arrangementet foregår al kommunikation både før, under og efter arrangementet på BUPL´s interne kommunikationsplatform Connections.

Gå til Connections

Tilmelding
Det er kun fagforeningerne, der kan tilmelde deltagere til kurser.

Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail til kursusadm@bupl.dk

En væsentlig begrundelse for dette er, at vi ønsker, at deltagelse i kompetenceudviklingen skal ske på baggrund af overvejelser mellem fagforening og deltagere.

Kompetenceudviklingen skal rettes mod deltagernes faktiske opgaver og skal kunne gavne såvel den enkelte såvel som organisationen.

Tjenestefrihed skal du selv søge hos din arbejdsgiver. Kontakt din fagforening og hør om lokale retningslinjer og procedurer.

Tilmeldingsfrist: Mandag den 6. august 2018

Afbud
Afbud skal vi have, hvis du bliver forhindret, og gerne så hurtigt som muligt så en anden kan få den ledige plads. Ring til Kompetence- og organisationsudvikling.

Lønrefusion
Fællestillidsrepræsentanter oppebærer, jf. TR-reglerne, sædvanlig løn under kursusdeltagelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste svarende til sædvanlig løn. Der kan alternativt betales for vikar. Vikaren udfylder vikarseddel, som indsendes til forbundet, der udbetaler direkte til vikaren.

Valgte og ansatte på fagforeningskontoret får ikke lønrefusion. Der er heller ingen mulighed for vikardækning.

Leder-TR – Forbundet finansierer kursus- og transportudgifter, mens fagforeningerne finansierer frikøb (svarende til regler for faglige sekretærer).

Transport
Praktiske oplysninger om rejsemuligheder og evt. fælles transport oplyses i den bekræftelse, der udsendes, når du er optaget på kurset.

Rejseudgifter betales/refunderes af fagforeningen.

Tid og sted:

 • Modul 1. 4. og 5. september. Haraldskær, https://www.sinatur.dk/haraldskaer
 • Modul 2. 23. og 24. oktober. Sixtus, https://www.sinatur.dk/sixtus/


Særligt for FTR, FS og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL's VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL's obligatoriske diplomfag.
1. modul: 26.9 og 27.9
2. modul: 14.11 og 15.11

Hvis du tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført diplomfaget “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018 – så er dette et tilbud for dig!

Dette obligatoriske diplomfag udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ. Fagets indhold, varighed og form svarer til det valgfag i Projektledelse som Centret selv udbyder – bortset fra at overnatning, fortæring og transport som normalt indgår i KOO’s kompetenceaktiviteter.

Formål

Fra studieordningen for Diplomuddannelsen er hentet følgende formål:

At den studerende kan varetage opgaver og udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejdere til understøttelse af organisationens opgaver.

I dette diplomfag arbejdes med dels rammer for samarbejdet (samfundsmæssige, politiske og lokale), dels begreber, teorier og metoder om magt, motivation, samarbejde, team og konfliktløsning.

Læs nyt om studieordningen for Diplom i Ledelse (pdf)

Målgruppe

Særligt for FTR, FS og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL’s obligatoriske diplomfag “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018.

Det er en betingelse for optagelse, at du har bestået en eksamen på Bachelor-niveau.

Max 18 deltagere.

Tid

Diplomfaget afvikles med i alt 28 lektioner, der ca. fordeles således:
Modul 1 – 26.09 fra kl. 10.00 – 16.30 og 27.09 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00
Modul 2 – 14.11 fra kl. 10.00 – 16.30 og 15.11 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00

OBS! Valgfaget afvikles på samme dage som Obligatorisk fag: modul 3 “Den professionelle relation – ledelse og medarbejdere” – et særligt tilbud til de FTR, FS og ansatte, der tidligere har gennemført VPG og/eller har taget Obligatorisk modul 4 her i foråret. Se beskrivelsen af dette.

Det er med andre ord ikke muligt at tilmelde sig begge forløb. Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge.

Sted

Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge. BUPL arrangerer overnatning på hotel i Køge mellem 26.09 og 27.09 og tilsvarende mellem 14.11 til 15.11.

Eksamen

Modulet afsluttes med aflevering af miniprojekt (5-8 sider), der kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Der ydes vejledning i forbindelse med eksamensarbejdet, svarende til 2 timer pr. deltager.
Miniprojekter afleveres elektronisk d. 17.12 og eksamen er foreløbig planlagt til uge 1 eller 2, 2019 i Køge.
Udarbejdelse af miniprojekt tager afsæt i Jeres egen praksis og dermed oplevelser, der knytter sig til den professionelle relation.
Modulet afsluttes med mundtlig prøve, der tager sit udgangspunkt i det materiale (miniprojekt), der er afleveret. Intern censor medvirker sammen med underviser og vejleder på modulet. Modulet udløser 5 ECTS point.

Øvrige praktiske oplysninger

Følgende litteratur anvendes på modulet:

 • Motivation i organisationer af Peter Holdt Christensen
 • Ledelse og medarbejdere af Alsted og Haslund
 • Kontrol i det stille af Christensen og Daugaard JensenEndvidere vil der blive suppleret med artikler m.v.

Flere oplysninger om modulet og om Realkompetencevurdering, RKV, kan indhentes hos Jørgen Hanberg jha@bupl.dk
Eller hos studieleder Jens-Erik Nonbo, Center for Diplomledelse, EASJ på 21371656 eller mail jnon@easj.

Tilmelding

Senest onsdag den 15. august på kursusadm.dk


Målgruppe: FTR, faglige sekretærer eller har fagpolitisk ledelsesansvar.
1. modul: 13. - 14. september.
2. modul: 1. - 2. november.

Du er nysgerrig på, hvilke teorier, metoder og redskaber, der kan hjælpe dig som fagpolitisk leder. Bemærk: Kurset er fordelt på to moduler, der begge er på to dage.

Formål:
 • At introducere til teori, metoder og redskaber, som kan anskueliggøre opgaverne som fagpolitisk leder.
 • At afklare dig i din position som fagpolitisk leder.
 • At understøtte dig som fagpolitisk leder i dit daglige arbejde som FTR’er, FS og/eller bestyrelsesmedlem.
 • At bringe dig i personlig professionel refleksion ift. det at være fagpolitisk leder og i dialog med andre, som har samme opgave.

Mål

 • Forståelse for begrebet fagpolitisk ledelse, som en position, der har såvel politiske som processuelle aspekter.
 • Overblik over de opgaver, som er knyttet til din position som fagpolitisk leder.
 • Introduktion til logikker og rationaler ift. styringsmæssige problematikker for institutionsområdet.
 • Ledelsesmæssige metoder og redskaber, bl.a. i forbindelse med ledelse af møder, grupper og netværk.
 • Afklaring af professionsmæssige værdier ift. dine opgaver som fagpolitisk leder.
 • Reflekteret over dig selv som fagpolitisk leder.
Indhold

Vi arbejder blandt andet med følgende spørgsmål: Hvad er fagpolitisk ledelse? Hvilke opgaver har jeg som fagpolitisk leder? Hvilke interessenter er i mit fagpolitiske ledelsesfelt? Hvad er procesledelse?, Hvad er ledelsesmæssigt følgeskab? Hvilke elementer indeholder mødeledelse, hvilke teorier, metoder og redskaber kan hjælpe mig som fagpolitisk leder?

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og hjemmeopgaver. Det forventes, at du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisningsdage
1. modul 13. september og 14. september 2018
2. modul 1. november og 2. november 2018

Undervisere
Mette Nørbjerg, organisationspsykolog, cand.psych.aut.
Inge Schou Jensen, Organisationskonsulent, Cand.mag. i voksenpædagogik og historie.

Praktisk information

Når du er tilmeldt arrangementet foregår al kommunikation både før, under og efter arrangementet på BUPL´s interne kommunikationsplatform Connections.

Gå til Connections

Tilmelding
Det er kun fagforeningerne, der kan tilmelde deltagere til kurser.

Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail til kursusadm@bupl.dk

En væsentlig begrundelse for dette er, at vi ønsker, at deltagelse i kompetenceudviklingen skal ske på baggrund af overvejelser mellem fagforening og deltagere.

Kompetenceudviklingen skal rettes mod deltagernes faktiske opgaver og skal kunne gavne såvel den enkelte såvel som organisationen.

Tjenestefrihed skal du selv søge hos din arbejdsgiver. Kontakt din fagforening og hør om lokale retningslinjer og procedurer.

Tilmeldingsfrist:
Senest den 22. juni 2018 00:00.

Afbud
Afbud skal vi have, hvis du bliver forhindret, og gerne så hurtigt som muligt så en anden kan få den ledige plads. Ring til Kompetence- og organisationsudvikling.

Lønrefusion
Fællestillidsrepræsentanter oppebærer, jf. TR-reglerne, sædvanlig løn under kursusdeltagelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste svarende til sædvanlig løn. Der kan alternativt betales for vikar. Vikaren udfylder vikarseddel, som indsendes til forbundet, der udbetaler direkte til vikaren.

Valgte og ansatte på fagforeningskontoret får ikke lønrefusion. Der er heller ingen mulighed for vikardækning.

Leder-TR – Forbundet finansierer kursus- og transportudgifter, mens fagforeningerne finansierer frikøb (svarende til regler for faglige sekretærer).

Transport
Praktiske oplysninger om rejsemuligheder og evt. fælles transport oplyses i den bekræftelse, der udsendes, når du er optaget på kurset.

Rejseudgifter betales/refunderes af fagforeningen.

Tid og sted
Torsdag den 13. september 2018, kl.09.00 – 16.00
Brogården, Abelonelundvej, Middelfart.


Målgruppe: FTR. FS og ansatte i BUPL´s fagforeninger. Basiskurset anbefales især til FTR. Der er valgt i 2016, 2017 og 2018, men alle er velkomne.

På dette kursus får du intensiv træning i at skrive levende, klart og overbevisende. Målet er at udvikle dig som skribent, og derfor er undervisningen tilrettelagt ud fra dine og dine medkursisters udfordringer i det daglige skrivearbejde.

Vi arbejder seriøst og kreativt med din egen skriftlige kommunikation og lærer at skrive tekster, der giver modtageren lyst til at læse videre. Du lærer at formidle informationer klart og tydeligt – og i den rigtige rækkefølge, og du lærer, hvordan du inddrager bl.a. narrative teknikker og stilistiske virkemidler, så din tekst bliver endnu mere fængende. Vores udgangspunkt er de teksttyper og genrer, du bruger i din dagligdag. Vi kommer hele vejen rundt om den skriftlige kommunikation, lige fra det gode sprog uden læsebremser til den effektive tekst til nettet, mailen, rapporten eller høringssvaret, invitationer mm. Vi tager udgangspunkt i BUPL’s og din egen skriftlige kommunikation.

Kurset er bygget op omkring små oplæg, mange praktiske skriveøvelser og vil være en blanding af webinarer og fysisk tilstedeværelse.

På kurset arbejder vi med:

 • Skriveprocessen og skriveplanlægning
 • Opbygning af en tekst
 • Afsender-modtager-forhold
 • Retoriske virkemidler
 • Fortælleformer
 • Indhold og budskab
 • Forbedring af egen tekst
Kursets opbygning/datoer

5. november kl. 15.00 -16.00 (WEBINAR): På webinaret sætter vi rammen for undervisningsdagen på skriveværkstedet. Du vil blive introduceret til skriveprocessen og skriveplanlægningen. Hvorfor opleves det ind imellem som svært at omsætte tanker og idéer til ord på computeren? Og hvordan kommer man både hurtigt og godt i gang med at skrive, selv om man møder forhindringer? Allerede på webinaret får du enkle teknikker til at blive målrettet på det, du skal skrive, så skrivningen bliver meget lettere og nemmere at gå til. Der vil være små øvelser, og du vil blive stillet en lille opgave, som du skal forberede til den fysiske undervisningsdag.

14. november (FYSISK) Undervisningsdag på skriveværksted: På skriveværkstedet vil der være forskellige oplæg baseret på det indledende webinar. Vi vil arbejde med opbygning af tekster og få indblik i forskellige genrer og bruge konkrete stilistiske virkemidler. Der vil være masser af skriveopgaver, øvelser og videndeling mellem deltagerne. Alt sammen lige til at anvende i dit daglige arbejde.
Sted den 14. november: Comwell Middelfart

29. november kl. 15.00-16.00 (WEBINAR): Det afsluttende webinar følger op på de tekster, som deltagerne har skrevet og sendt til Trine på forhånd. Sammen vil vi gennemgå udvalgte eksempler og passager, som kan hjælpe dig og de andre deltagerne videre med skrivningen.

Deltagerne bedes medbringe computer eller papir og pen samt tekster, som de gerne vil forbedre

Fakta om webinarer

Deltag på et webinar, og få ny viden. Det er både effektivt, fleksibelt og lærerigt at være med på webinar, og samtidig styrker du dit netværk. Du deltager via din computer, smartphone eller tablet. Det er en fordel med et headset, men du har ikke brug for et webcam. Du kommunikerer med underviseren og dine medkursister via chatten. Webinaret optages, så du kan gense undervisningen i op til 2 uger. Undervisningsmaterialet kan downloades på webinaret.

Om underviseren

Trine Ellegaard er tilknyttet Wecademy som freelance-underviser. Med Trine som underviser får du en praksisnær underviser, hvis største passion er at give dig nye skriveværktøjer, som du kan anvende i praksis.

Trine har en baggrund som underviser i kommunikation og markedsføring, hvor skriftlig kommunikation altid har været et hjertebarn og særligt interesseområde. Hun har siden 2010 drevet sit eget tekstforfatterbureau, hvor hun har skrevet massevis af forskellige tekster til virksomheder. Til dagligt arbejder hun som kommunikationsansvarlig i Læremiddel.dk, Nationalt videncenter for læremidler, hvor hun tager sig af den overordnede kommunikation på bl.a. hjemmeside, SoMe, nyhedsbreve og i diverse udgivelser.

Trine har en kandidatuddannelse i Litteraturvidenskab, og har efterfølgende taget en række kommunikationsfag og en diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Om Webinar-facilitatoren

Anne-Mette grundlagde Wecademy i 2014 og beskæftiger sig primært med udvikling af tilpasset kursusindhold, facilitering og afholdelse af undervisning bl.a. via webinarer. Hun matcher kompetente undervisere til kompetenceudviklingsforløb via sit store netværk af læringskonsulenter, men faciliterer også interne undervisere, så de fremstår professionelt online. Baggrunden har hun bl.a. fra mange års beskæftigelse på Innovationsfabrikken i Kolding.

Anne-Mette ønsker at udbrede kendskabet til og begejstringen for webinarer, således at så mange som muligt kan drage fordel af det store potentiale og de mange muligheder, som webinarer indeholder. På den måde kan alle lære nyt, uanset hvor de befinder sig.

Wecademy udvikler, designer og faciliterer webinarer for blandt andet Dansk Erhverv, Industriens Uddannelser, Syd Energi, HK, BUPL , Pharmakon, Danmarks Apotekerforening og Apotekeren.

Kursusleder: Torben Winberg


Praktisk information

Når du er tilmeldt arrangementet foregår al kommunikation både før, under og efter arrangementet på BUPL´s interne kommunikationsplatform Connections.
Gå til Connections

Tilmelding:
Det er kun fagforeningerne, der kan tilmelde deltagere til kurser.

Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail til kursusadm@bupl.dk

En væsentlig begrundelse for dette er, at vi ønsker, at deltagelse i kompetenceudviklingen skal ske på baggrund af overvejelser mellem fagforening og deltagere.

Kompetenceudviklingen skal rettes mod deltagernes faktiske opgaver og skal kunne gavne såvel den enkelte såvel som organisationen.
Tjenestefrihed skal du selv søge hos din arbejdsgiver. Kontakt din fagforening og hør om lokale retningslinjer og procedurer.

Tilmeldingsfrist:
Senest den 1. oktober 2018 på kursusadm@bupl.dk

Afbud
Afbud skal vi have, hvis du bliver forhindret, og gerne så hurtigt som muligt så en anden kan få den ledige plads. Ring til Kompetence- og organisationsudvikling.

Lønrefusion
Fællestillidsrepræsentanter oppebærer, jf. TR-reglerne, sædvanlig løn under kursusdeltagelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste svarende til sædvanlig løn. Der kan alternativt betales for vikar. Vikaren udfylder vikarseddel, som indsendes til forbundet, der udbetaler direkte til vikaren.

Valgte og ansatte på fagforeningskontoret får ikke lønrefusion. Der er heller ingen mulighed for vikardækning.

Leder-TR – Forbundet finansierer kursus- og transportudgifter, mens fagforeningerne finansierer frikøb (svarende til regler for faglige sekretærer).

Transport
Praktiske oplysninger om rejsemuligheder og evt. fælles transport oplyses i den bekræftelse, der udsendes, når du er optaget på kurset.
Rejseudgifter betales/refunderes af fagforeningen.

 


FTR, FS og ansatte i BUPL. Forløbet anbefales også til jer der måske endnu ikke er påbegyndt en "Diplom i ledelse". Det er en betingelse for optagelse, at du har bestået en eksamen på Bachelor-niveau. Tilmeldingsfrist 26. oktober 2018.

Kort beskrivelse af modulet

Valgfaget ’Projektledelse’ udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ. Valgfagets indhold, varighed og form svarer til det valgfag i Projektledelse som Centret selv udbyder – bortset fra at overnatning, fortæring og transport som normalt indgår i KOO’s kompetenceaktiviteter.

Projektorganisering – og især projektlignende organisering – finder sted i større og større omfang også i regi af BUPL. På den baggrund har vi valgt at få etableret et udbud af valgfag på diplomniveau for at tilgodese behovet for viden om og praktiske værktøjer for at indgå i projektorganisering, projektforløb og projektlignende forløb i BUPL.

Der vil i valgfaget blive arbejdet med teorier og metoder om projektledelse og -styring – med afsæt i viden om egen organisation – og dette at kunne formidle løsninger og andet fra projektet og i det hele taget medvirke til at skabe fremdrift i (egne) projekter. Der vil være læsning forbundet med valgfaget – regn med et ’pensum’ på 4-500 sider.

Formål

Fra studieordningen for Diplomuddannelsen er hentet følgende formål:
At den studerende kan varetage opgaver som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

Den studerende …

 • Skal have viden om projektarbejdsformen som en blandt flere arbejdsformer i moderne offentlige organisationer under hensyntagen til forskellig organisatorisk kontekst.
 • Skal have viden om forskellige projektværktøjer og metoder og den ledelsesmæssige anvendelse.
 • Skal kunne vurdere og anvende kendskabet til forskellige typer af projekter og lede projekters processer som sideordnet og integreret ledelsesform i relation til andre ledelsesformer i organisationer.
 • Skal kunne iværksætte evaluering af projekter med henblik på formidling og læring.
Hvornår:

Valgfaget afvikles med i alt 28 lektioner, der fordeles således:
Modul 1 14.11 fra kl. 10.00 – 16.30 og 15.11 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00
Modul 2: 3. januar 2019 fra 10.00 – 16.30 og 4. januar 2019 fra 8.30 – 15.00

Hvor:

Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge. Overnatning på hotel i Køge mellem 14. og 15. november 2018 og tilsvarende mellem 3. og 4. januar 2019.

Eksamen

Valgfaget afsluttes med aflevering af miniprojekt (5-8 sider), der kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Der ydes vejledning i forbindelse med eksamensarbejdet, svarende til 2 timer pr. deltager.

Miniprojekter afleveres elektronisk torsdag den 24. januar 2019 og eksamen er foreløbig planlagt til uge 6 eller uge 8, 2019 i Køge.

Udarbejdelse af miniprojekt tager afsæt i Jeres egen praksis og egne, aktuelle eller afsluttede projekter.

Modulet afsluttes med mundtlig prøve, der tager sit udgangspunkt i det materiale (miniprojekt), der er afleveret. Intern censor medvirker sammen med underviser og vejleder på modulet.

Modulet udløser 5 ECTS point.

Øvrige praktiske oplysninger

Følgende litteratur anvendes på modulet:

 • Power i projekter af Mette Lindegaard
 • Projektledelse i politisk styrede organisationer af Jørgen Rybirk
 • Projektledelse i løst koblede systemer af Kristensen og Kreiner
Flere oplysninger

Kan indhentes hos Torben Wiinberg – twi@bupl.dk

Tilmelding

Senest onsdag den 26. oktober på kursusadm@bupl.dk


Målgruppe: FTR, valgte og ansatte i fagforeningerne
Datoer: 4. og 5. december 2018 og et webinar(datoen på webinaret udmeldes efterår 2018).
Sted: Sinatur Nyborg

Styrk dine formidlingsevner – gør dit budskab levende, målrettet og inddragende.

Formål:
På dette basiskursus bliver du bedre til at strukturere dine budskaber og sætte dem sammen på en måde, der fanger din tilhører, og efter kursusdagen har du en klar køreplan for, hvordan du fremover arbejder med at opbygge en god præsentation – lige fra historiefortælling til konkrete virkemidler, og fra interaktion til smukke power-points.

Mål:

 • At du får kendskab til modeller, redskaber og værktøjer til at fastholde tilhørernes opmærksomhed.
 • At du får konkrete, kraftfulde værktøjer til at opbygge virkningsfulde power-points.
 • At du får redskaber til at forbedre din personlige fremtræden og præsentationsteknik.
 • At du deler viden og erfaring med udgangspunkt i dine nyerhvervede kompetencer på tværs af fagforeninger via et webinar.

Indhold:

Dag 1: Underviser Trine Ellegaard

På første kursusdag arbejder vi hands-on med indholdet i din præsentation, så du får dine budskaber tydeligt frem og dit indhold fanger din målgruppe. Du lærer at bygge din præsentation op efter forskellige indholdsmodeller, som matcher dit formål, og du får styr på, hvordan du laver spændende, levende og inddragende formidling ved hjælp af godt og velovervejet indhold i dine power-points.

 • Få styr på budskabet og kend målene
  Arbejdsfaser, planlægningsmodeller, kend målgruppen og planlæg derefter, Mindmapping som et arbejdsværktøj.
 • Opbygning af indhold
  Indholdsmodeller. Disponer indholdet og lær at lave spændende, levende og inddragende formidling.
 • Interaktion og aktivering, oplevelse og erfaring som udgangspunkt for læring
  Relevans – kobl deltagerne op. Narrativ læring. Leg og lær. Skab refleksion.
 • Digital præsentation
  Kraftfulde power-points – design, slide-opbygning og indhold. Billeder og den visuelle fremstilling. Skrifttype, skriftstørrelse, bullets osv.
 • Opsummering
  Vi runder af og evaluerer
Dag 2: Underviser, Skuespiller Ann Hjort

Tag scenen med personlig gennemslagskraft

På anden kursusdag arbejder vi med værktøjerne fra en skuespillers værktøjskasse. Vi arbejder med din personlige fremtræden, så du kan føle dig stærk og fri, når du skal tale i størrere forsamlinger. Vi skal blandt andet arbejde med stemme, krop, fantasi, følelser og sanser. Vi får det bedste frem i dig, uden du skal spille en rolle.

 • Skab liv med dit vigtigste instrument – din vejrtrækning
  Lær at trække dit vejr RIGTIGT. Vi øver vejrtræning
 • Personlig gennemslagskraft
  Forberedelse og mål for din præsentation. Mindset, undertekster og budskaber, alt sammen lidenskab til dit stof.
 • Stemmetræning
  Find din FULDE stemme, når du er afslappet, artikuleret, så du får ro på stemmen. Den autentiske stemme – vi arbejde med din stemme.
 • Præsentationsteknik ved personlig fremtræden
  Vi styrketræner ved brug af din egen præsentation fra dag 1.
 • Opsummering og udarbejd din egen læringslog
  Vi runder af og evaluerer.
Online opfølgnings webinar – 5 uger efter:

90 minutters online webinar, hvor vi følger op og deler vores viden og de erfaringer I har gjort jer via træning på jeres arbejdsplads. Der vil desuden være et kort fagligt oplæg ved skuespiller Ann Hjort. Det endelige indhold bliver udviklet og tilpasset efter kurset.

Du deltager via PC eller tablet. Det kræver et headset og en stabil internetforbindelse for at få en optimal oplevelse.

Du modtager guidelines med link til læringsrummet cirka 1 uge før afholdelse.

N.B.: Du skal medbringe en præsentation som du enten skal eller har afholdt. Vi forventer at du har kendskab til power-point og har prøvet at arbejde i programmet før. Det kan være dine præsentationer fra TR-møder eller andre møder, oplæg mm, som du ønsker at bearbejde og blive skarpere på.

Undervisere: Trine Ellegaard og Ann Hjort
Kursusleder: Torben Winberg


Praktisk information

Når du er tilmeldt arrangementet foregår al kommunikation både før, under og efter arrangementet på BUPL´s interne kommunikationsplatform Connections.
Gå til Connections

Tilmelding:
Det er kun fagforeningerne, der kan tilmelde deltagere til kurser.

Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail til kursusadm@bupl.dk

En væsentlig begrundelse for dette er, at vi ønsker, at deltagelse i kompetenceudviklingen skal ske på baggrund af overvejelser mellem fagforening og deltagere.

Kompetenceudviklingen skal rettes mod deltagernes faktiske opgaver og skal kunne gavne såvel den enkelte såvel som organisationen.
Tjenestefrihed skal du selv søge hos din arbejdsgiver. Kontakt din fagforening og hør om lokale retningslinjer og procedurer.

Tilmeldingsfrist:
Senest den 1. oktober 2018 på kursusadm@bupl.dk

Afbud
Afbud skal vi have, hvis du bliver forhindret, og gerne så hurtigt som muligt så en anden kan få den ledige plads. Ring til Kompetence- og organisationsudvikling.

Lønrefusion
Fællestillidsrepræsentanter oppebærer, jf. TR-reglerne, sædvanlig løn under kursusdeltagelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste svarende til sædvanlig løn. Der kan alternativt betales for vikar. Vikaren udfylder vikarseddel, som indsendes til forbundet, der udbetaler direkte til vikaren.

Valgte og ansatte på fagforeningskontoret får ikke lønrefusion. Der er heller ingen mulighed for vikardækning.

Leder-TR – Forbundet finansierer kursus- og transportudgifter, mens fagforeningerne finansierer frikøb (svarende til regler for faglige sekretærer).

Transport
Praktiske oplysninger om rejsemuligheder og evt. fælles transport oplyses i den bekræftelse, der udsendes, når du er optaget på kurset.
Rejseudgifter betales/refunderes af fagforeningen.

Tid og sted
Datoer: 4. og 5. december 2018 og et webinar (datoen på webinaret udmeldes efterår 2018).
Sted: Sinatur Nyborg