Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 09. januar 2020

Du er ny fællestillidsrepræsentant (FTR) og savner en grundlæggende viden om, hvilke redskaber, metoder, analyser og materialer, det er godt at have kendskab til som nyvalgt FTR.

Kurset er af to dages varighed d. 13.-14. januar i Pædagogernes Hus. Det er deltagerne, der er med til at bestemme det endelige indhold. Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.

Dato: Den 13. – 14. januar 2020. Starter mandag 13/1, kl. 10.00, og slutter tirsdag d. 14/1, kl. 15.30.

Sted: BUPL, Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø.


Tilmeldingsfrist
Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. dec. 2019.

OBS: Ønsker du ikke overnatning, skal du give besked ved tilmelding til kursuskoordinator Marianne Földvary via mail: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04

Formål
At give dig grundlæggende viden om din rolle i kommunen og BUPL samt hvilke redskaber, metoder og materialer, det er godt at have kendskab til som nyvalgt FTR.

Mål
At du får basisviden, nye redskaber og opnår viden om, hvordan du selv kan opsøge ny viden og agere som FTR i BUPL og i kommunen.

Indhold
Det endelige indhold bliver defineret af de deltagere, der er meldt til forløbet. Men vi vil via oplæg og øvelser komme ind på flg. emner:

 • Arbejdet i HovedMED-udvalget og Med-udvalget på forvaltningsniveau. MED-håndbog og vejviser i MED-systemer, MED-aftale i din kommune
 • Mandat, krav og forventninger til FTR – i et krydspres
 • Netværks- og interessentanalyse – kortlæg dit netværk i fagforeningen og kommunen
 • Ytringsfrihed – regler og rammer, guides og gode råd til dig, TR-gruppen og medlemmer
 • Årshjul i kommunaløkonomi og budgetter
 • BUPL’s historie og TR- & FTR-fællesskabet i BUPL – mandatafklaring ift. din fagforening
 • Pædagogisk argumentation, forskning og professionsstrategi
 • Kompetencetilbud til FTR – hvordan får jeg ny viden?
 • Frem mod OK21

Form
Der arbejdes med individuel vejledning, oplæg, dialog, refleksion, træning og evaluering. Det forventes også, at du deltager aktivt med egne erfaringer fra din daglige praksis i hvervet som FTR.

Du interviewes før kursusstart om dine forventninger.

Du skal løse en hjemmeopgave inden kurset. Du skal inden kurset have læst og samtidig medbringe:

 • Den lokale FTR-aftale, som din fagforening har indgået med kommunen
 • Den lokale MED-aftale i din kommune: https://www.oao.dk/vaerktoejer/med-danmarkskortet/
 • Have læst i pjecen fra OAO her: https://www.oao.dk/medindflydelsesu/med/med-aftalen/
 • Medbringe og have læst i MED-HÅNDBOGEN: https://vpt.dk/med-samarbejde/download-med-handbog-2015-kommunerne

Danmarkskortet er lavet for at give dig et overblik over samtlige kommuner og regioners Hoved MED-udvalg og lokale MED-aftaler.

Kursusleder
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent, BUPL: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69
Undervisere: Bemandes efter indhold i dagene.


Du er fællestillidstillidsrepræsentant, faglige sekretær eller ansat i BUPL’s fagforeninger og vil gerne blive bedre til at lede forhandlinger.

Der er plads til 20 deltagere på dette forløb, hvor du får viden, færdigheder og kompetencer til at varetage ledelse af og at gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styrede organisation.

Vi fokuserer på træning af de præsenterede perspektiver på forhandlinger.

Dette valgfrie diplommodul er et valgfag til 5 ECTS-point og er en del af ”Diplom i Ledelse”. Det er også velegnet for dig, som endnu ikke er startet på ”Diplom i Ledelse”.

Kurset er også for dig, der måske før har været på forhandlingskursus, fx basiskurset konstruktive forhandlinger, men gerne vil have et forhandlingskursus på videregående niveau.

Dato, tid og sted

 • Modul 1: Torsdag den 23. og fredag den 24. januar 2020. Sted: Kursuscenter Knudshoved, Nyborg.
 • Modul 2: Torsdag den 12. og fredag den 13. marts 2020. Sted: Comwell, Århus.
 • Modul 3: Mandag den 4., tirsdag den 5. og onsdag den 6. maj 2020. Sted: Hotel Scandic, Sydhavnen, København S. (Onsdag den 6. maj: Underviser Daniel Blum fra Center for Diplomledelse).
 • Vejledning: Uge 22 og 23 – efter nærmere aftale.
 • Aflevering af eksamensopgave: Tirsdag den 2. juni 2020.
 • Eksamensdage: Torsdag den 18. og fredag den 19. juni. Center for Diplomledelse, Køge.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. december 2019.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Det er formålet, at deltagerne tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at varetage ledelse af og at gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styrede organisation.

Mål
På dette diplomvalgfag får deltagerne viden, færdigheder og kompetencer om:

 • Teorier, begreber og metoder om ledelse af forhandling i en politisk styret kontekst samt deres betydning og fremtrædelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau.
 • Plan og strategi for en større organisatorisk forhandlingsproces. Deltagerne indsamler, analyserer og reflekterer over iagttagelser og indsamlet empiri om ledelse af og i forhandlingsprocesser.
 • At træne forhandling.
 • At kunne bruge forhandling og konflikter som innovativ ressource.
 • At kunne relatere iagttagelser og indsamlet empiri, der knytter sig til forhandlingsprocesser til egen ledelsesmæssig praksis.
 • At kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til forhandling i lederskabs- og forhandlingsrummet.

Indhold

 • Selve forhandlingsmødet
 • Udenfor / ved siden af forhandlingsmødet: Tid, timing, tillid, relationer, indflydelse, mandat, bagland …
 • ”Nej” i forhandlinger
 • Interessent- og modpartsanalyse
 • Kommunikationsstile i forhandlinger
 • Forhandlingsdelegationens opgaver – ledelse af forhandlinger
 • Antagelser og for-forståelser i forhandlinger
 • Mål og strategier i forhandlinger
 • Delegationstræning
 • Modpartstyper
 • Bagland og mandat – igen
 • Forhandlingstræning
 • At give og modtage tilbagemelding på forhandling
 • Metaperspektiver på lokale forhandlinger på BUPL’s overenskomstområde

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, feedback og evaluering. Mellem hvert modul arbejder deltagerne med en hjemmeopgave, der er rettet mod eksamensopgaven.

Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Eksamensform
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afleveret opgave (kort videoproduktion).

Undervisere

 • Bjarne Hansen, Negotia og sekretariatsleder BUPL Midtsjælland
 • Kjeld Christensen, rejsesekretær, BUPL
 • Daniel Blum, Center for Diplomledelse (underviser kun d. 6. maj).

Læs mere om ”Ledelse og forhandlinger i politisk styrede organisationer”- valgfrit modul, hos Center for Diplomledelse

Få mere at vide om ”Diplom i Ledelse” hos Center for Diplomledelse

Kursusleder
Jørgen Hanberg, konsulent, BUPL: jha@bupl.dk / 35 46 50 96


OBS - Der er desværre ikke flere ledige pladser - Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL og har oparbejdet nogle (eller mange) års erfaringer i din funktion. Måske savner du begreber og en udvidet refleksionsramme i forhold til dit daglige arbejde med at skabe retning og udvikling i BUPL.

Måske oplever du et behov for at blive bedre til at facilitere og undervise de voksne (tillidsvalgte eller medarbejdere), som du står i spidsen for.

På diplomkurset går vi i dybden med forskellige forståelser af læring, motivation, magt, dynamik og sætter spot på de dilemmaer, der dukker op, når man skal undervise, lede og facilitere andre mennesker.

Dato, tid og sted

 • Modul 1: 23. og 24. januar, 2020. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).
 • Modul 2: 2., 3. og 4. marts, 2020. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
 • Modul 3: 2. og 3. april, 2020. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).
 • Modul 4: 4. og 5. maj, 2020. Sted; Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.
 • Webinar afholdes 19. februar og 20. april efter kl. 15.
 • Frivillig skrivedag i Pædagogernes Hus 28. maj, 2020.
 • For dem der ønsker at tage eksamen, er der aflevering d. 10. juni, samt mundtligt forsvar d. 25. eller 26. juni. Det er muligt at følge kurset uden at tage eksamen.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. december 2019

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Mål
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
 • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.
 • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Indhold
På kurset får du viden om forholdet mellem samfundsmæssige rammer, den organisatoriske kontekst og kravet om kompetenceudvikling.

Vi arbejder med teorier om voksnes læreprocesser, magt, motivation og konflikt. Metodisk arbejder vi både med forskellige greb til at undervise, facilitere og indsamle viden; ligesom vi dygtiggør os i didaktisk planlægning og håndtering af data.

Obligatorisk modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling – Voksenpædagogisk kompetence og ledelse af tillidsvalgte i BUPL, er et særligt tilrettelagt diplommodul, der afløser den tidligere såkaldte VPG (voksenpædagogiske grunduddannelse) i BUPL.

Der er stadig tale om, at man som kursist, udover muligheden for tilhørende 10 ECTS-point, kan erhverve sig et voksenpædagogisk grunduddannelsesbevis. Vil man følge kurset uden eksamen og ECTS-point, er dette også muligt.

Få mere at vide om ”Diplom i Ledelse” hos Center for Diplomledelse

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.

Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Stine Thygesen, Ph.d. i Pædagogik
 • Jesper Würtz Frandsen, cand. psych.
 • Freja Stevenson, konsulent i BUPL Nordsjælland
 • Maja Plum, organisationskonsulent i BUPL

Kursusleder
Maja Plum: mpm@bupl.dk / 35 46 50 65 / 22 16 24 90


Du er fællestillidsrepræsentant og kan på dette kursus tage din FTR-suppleant eller én TR med, så I som et team bliver endnu bedre til at stå frem som meningsdannere i offentligheden sammen med TR-gruppen og medlemmerne.

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation, sociale medier og engagerende kommunikation, fortællinger og interessevaretagelse. I tilmelder jer to personer sammen som et makkerpar og team. Kurset kaldes også ”Meningsdanner for FTR”.

Dato, tid og sted
Kursus af 2×2 dage (i alt 4 dage):

 • Modul 1: 11. – 12. marts 2020. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).
 • Modul 2: 28. – 29. april 2020. Sted: Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest den 1. februar 2020.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
BUPL udbyder for anden gang et kursus med fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation og sociale medier målrettet FTR og dennes FTR-suppleant/TR. I tilmelder jer to personer som makkerpar.

I teams arbejder vi med personlig historiefortælling, kommunikation og involvering af TR og kolleger:

Hvordan bliver vi sammen stærkere meningsdannere i offentligheden, og hvordan kan vi via engagerende kommunikation og historiefortælling mobilisere, engagere og aktivere TR og medlemmer som ambassadører for faget?

Mål og Indhold

 • Vi laver skarpe indlæg, taler, video til sociale medier ud fra personlige historier
 • Vi øver os i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes virkelighed på især de sociale medier
 • Hvordan involverer, motiverer og engagerer vi TR og kolleger via personlig historiefortælling?
 • Hvordan bruger vi Facebooks muligheder for tekst, foto og video til personlig historiefortælling?
 • Vi skal som tillidsvalgte turde gå foran på arbejdspladsen og offentligt med gode eksempler forklare, hvad vi kan. De succesfulde historier og fortællinger om faget er samtidig grundlaget for indflydelse og politisk interessevaretagelse i kommunen.
 • Vi skal som tillidsvalgte kunne forklare, hvad pædagogernes unikke kernekompetencer er via gode eksempler, tal, fakta og budskaber, der taler til både hjerne og hjerne, og appellerer til både følelser og fornuft.
 • Vi arbejder med at gøre os selv som tillidsvalgte og medlemmerne på arbejdspladsen til medfortællere og ambassadører for faget og dermed stærke stemmer i debatten offentligt og internt i kommunen og på arbejdspladsen samt overfor forældre, politikere og andre interessenter.
 • Hvordan får vi flere ambassadører for pædagogfaget via de stærke fortællinger på blandt andet sociale medier som Facebook og Twitter?
 • Vi arbejder med retorik og tale, video, foto og sociale medier og skriver blogindlæg.
 • Strategisk interessevaretagelse: Målret budskaber og gør egne interesser almene.
 • Hvordan kommunikerer vi til politikere med konkrete eksempler og løsninger, så de lytter til os?
 • I arbejder sammen om en konkret skabelon for lokalpolitisk lobbystrategi i jeres kommune.

Mål
Målet er, at alle finder frem til en personlige fortælling, professionsfortælling og eksempler fra TR og medlemmer, som I kan kommunikere til offentligheden om.

Vi finder frem til pædagogernes kernekompetencer, afdækker målgrupper, alliancepartnere og medievalg.

Vi arbejder med en tekst og tale, som I selv skriver med hjælp fra underviser, der senere kan anvendes i debatindlæg til en lokal avis og på fx Facebook og Twitter.

Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.

Medbring smartphone samt PC eller tablet.

Form
Der arbejdes med Facebook og Twitter og LinkedIn, så I skal inden kurset have oprettet en profil her.

Undervisningen er en kombination af oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver – både før, imellem og efter de to moduler.

Det forventes, at I deltager aktiv med erfaringer fra jeres og medlemmernes hverdag. Du skal være tilstede under hele forløbet, ligesom der vil være hjemmeopgaver undervejs og mellem de to moduler.

Undervisere

 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL
 • Louise Knuth Pedersen, konsulent og ansvarlig for sociale medier i BUPL
 • Pædagogiske meningsdannere fra BUPL er medundervisere på begge moduler.

Kursusleder
Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69


Du er fællestillidsrepræsentant med op til fire års erfaring og har mod på at arbejde langsigtet og strategisk med dit hverv. Måske savner du konkrete redskaber til at få processer og projekter på sporet, så du får dine mange samarbejdspartnere i spil og spiller dig selv god.

Måske er du klar til ny inspiration i forhold til, hvordan du bliver en, der skal inddrages og lyttes til hos dine interessenter, og hvordan du bliver bedre til at inddrage og får lyttet til andre.

På kurset arbejder vi med forskellige metoder til at analysere, planlægge og handle strategisk i relation til de konkrete arbejdsopgaver, du står med som FTR. Vi arbejder også med det personlige lederskab i form af MBTI-test og løbende personlige-professionelle refleksioner.

Kurset ligger i forlængelse af ’Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen’, men kan også tages, selvom du ikke har været på dette kursus. Kurset erstatter det tidligere ’Fagpolitisk Ledelse 2’.

Dato, tid og sted
Modul 1: 29. og 30. september, 2020
Modul 2: 2. og 3. december, 2020

Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. juni 2020.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Formålet med kurset er at klæde dig på til at arbejde langsigtet og strategisk med dine opgaver, både i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau og i forhold til medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at lede strategisk.
 • At introducere dig til konkrete redskaber med henblik på at analysere og planlægge fagpolitiske opgaver og processer.
 • At du opnår øvelse i at anvende analyse- og planlægningsredskaber på din egen praksis.

Indhold
Teoretiske perspektiver på strategisk ledelse og fagpolitisk arbejde, samt forskellige redskaber til at opnå indsigt i eget fagpolitiske landskab og fremadrettet analysere og strukturere dette arbejde.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver. Herudover tilbydes du en MBTI-test.

Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Mette Nørbjerg, Organisationspsykolog, Cand.psych.aut.
Maja Plum, organisationskonsulent, BUPL.

Kursusleder
Maja Plum: mpm@bupl.dk / 35 46 50 65 / 22 16 24 90


Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL’s fagforeninger og ønsker at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller.

Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende begreberne i dagligdagen.
Basiskurset er især for dem med op til fire års erfaring, men kan også være for dig, der ønsker at opfriske din viden om kommunaløkonomi.

Dato, tid og sted
Tre dage i februar: Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 10:00 til torsdag den 27. februar 2020 kl. 15:00
Sted: Pædagogernes hus, Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. december 2019

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål

 • At give deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at kunne læse og forstå det kommunale budget og regnskab i egen kommune.
 • At deltagerne får kendskab til sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi.
 • At deltagerne får kendskab til deres egne opgaver i det økonomiske årshjul.

Mål og indhold
Du får mulighed for at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller. Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende dem i dagligdagen.

Forløbet giver dig blandt andet svar på spørgsmål som:

 • Hvad er moderniserings- og effektivitetsprogrammer?
 • Hvad er målstyring i budgetprocesser?
 • Budgetter og skoleområdet?
 • Hvordan tilrettelægger og designer kommunen økonomistyringsmodeller?
 • Hvad er et årshjul?
 • Hvordan ser styringskæden ud?
 • Hvad er regelgrundlaget for den kommunale økonomi?
 • Hvad vil det sige at arbejde med økonomistyring i en kommunaludgiftsøkonomi?
 • Hvilke holdninger har regeringen til kommunernes økonomi, og hvordan udmønter de det med KL?
 • Hvordan og hvor finder jeg relevante informationer i kommunens budgetter og regnskaber?
 • Hvordan kan jeg anvende det i min egen praksis?
 • Hvad skal du stille op med dine egne aktuelle kommunaløkonomiske problemer/ udfordringer?
 • Kommunernes effektiviseringsforslag. Fup eller fakta?
 • Hvordan er økonomien i en dagplejeplads i forhold til en vuggestue/børnehaveplads?
 • Minimumsnormeringer og budgetstyring

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, øvelser, m.v.
Deltagerne medbringer budget og regnskab fra egen kommune.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Lisbeth Raahauge, konsulent, BUPL
Kjeld Christensen, rejsesekretær, BUPL

Kursusleder
Jørgen Hanberg, konsulent, BUPL: jha@bupl.dk / 35 46 50 96