Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 16. januar 2019

Introhøjskolen er for dig som enten er nyvalgt fællestillidsrepræsentant, nyvalgt til den lokale fagforenings bestyrelse eller nyvalgt medlem af den lokale lederbestyrelse.

Tid: Mandag den 14. januar kl. 9.30 til onsdag den 16. januar kl. 13.00.
Sted: Kursuscentret Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart


Tilmelding senest mandag den 3. december 2018 via din lokale fagforening.

Hvad er BUPL’s Introhøjskole?
Introhøjskolen er et mødested for de nyvalgte i BUPL, hvor du introduceres til dit eget opgavefelt og får mulighed for fagpolitiske drøftelser med BUPL’s landsledelse og andre nyvalgte fra hele landet.

På Introhøjskolen får du inspirerende og faktabaserede oplæg fra kompetente oplægsholdere. Introhøjskolen giver en god forberedelse til deltagernes vidt forskellige opgavefelter. Samtidig er det også et frirum til at finde ud af, hvordan du vil gribe dine opgaver an.

”Det er BUPL’s mål, at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne, de pædagogfaglige ledere og udøvelsen af pædagogprofessionen”. Hvad vil du – på dit eget opgavefelt – især gerne medvirke til? Og hvordan?

BUPL’s Introhøjskole er for dig som er nyvalgt fællestillidsrepræsentant – FTR, nyvalgt medlem af den lokale lederbestyrelse – LLB samt nyvalgt medlem af fagforeningens bestyrelse – FBM. Du er nyvalgt, hvis du er valgt til din post i 2018. Du er også velkommen, hvis du blev valgt i 2017, men ikke havde mulighed for at deltage sidste år. Introhøjskolen holdes hvert år i januar måned og arrangeres af BUPL, forbundet.

Det er Introhøjskolens formål, at du får viden og redskaber til at kunne:

 • afklare og afgrænse dit eget opgavefelt.
 • håndtere dine hovedopgaver og gribe dine muligheder for at handle – i og uden for BUPL.

Herudover bliver du præsenteret for, og drøfter, aktuelle fagpolitiske problemstillinger med forretningsudvalget, BUPL’s Lederformand og de øvrige deltagere.

Evt. afbud: Sendes straks pr. mail. til kursusadm@bupl.dk


Særligt for dig som er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL, og som tidligere har gennemført BUPL's VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL's obligatoriske diplomfag.

Dato:

 • 1. modul: 23.1 og 24.1
 • 2. modul: 27.2 og 28.2

Sted: Begge moduler gennemføres på Center for Diplomledelse, Campusbuen 21, 4600 Køge. Middag og overnatning på hotel i Køge.


Hvis du tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført diplomfaget “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018 – så er dette et tilbud for dig!

Hvis du opfylder betingelserne for deltagelse skal vi opfordre dig til at tilmelde dig. Forløbet vil ikke blive gentaget.

Dette obligatoriske diplomfag udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ. Fagets indhold, varighed og form svarer til det valgfag i Projektledelse som Centret selv udbyder – bortset fra at overnatning, fortæring og transport som normalt indgår i KOO’s kompetenceaktiviteter.

Formål
Fra studieordningen for Diplomuddannelsen er hentet følgende formål:
At den studerende kan varetage opgaver og udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejdere til understøttelse af organisationens opgaver.
I dette diplomfag arbejdes med dels rammer for samarbejdet (samfundsmæssige, politiske og lokale), dels begreber, teorier og metoder om magt, motivation, samarbejde, team og konfliktløsning.
Læs nyt om studieordningen for Diplom i Ledelse (pdf)

Målgruppe
Særligt for dig som er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL, og som tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL’s obligatoriske diplomfag “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018.

Det er en betingelse for optagelse, at du har bestået en eksamen på Bachelor-niveau. Der er maksimalt plads til 18 deltagere.

Tid
Diplomfaget afvikles med i alt 28 lektioner, der ca. fordeles således:

 • Modul 1 – 23.1 fra kl. 11.00 – 17.30 og 24.1 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00
 • Modul 2 – 27.2 fra kl. 11.00 – 17.30 og 28.2 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00

Tilmelding
Senest mandag den 3. december 2018 ved mail til kursusadm@bupl.dk


Du er ny fællestillidsrepræsentant og savner en grundlæggende viden om, hvilke redskaber og materialer det er godt at have kendskab til som nyvalgt.

Kurset er på to dage og det er deltagerne der er med til at bestemme det endelige indhold. Vi kontakter dig når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.


Dato: 25. og 26. februar 2019
Sted: BUPL Forbundshus med overnatning og spisning i København


Tilmeldingsfrist:

Formål: at give dig grundlæggende viden om, hvilke redskaber og materialer det er godt at have kendskab til som nyvalgt FTR

Mål: at du får basisviden til at agere som FTR i dit hverv.

Indhold: Kurset er bygget op om korte moduler som du kan vælge imellem. Det endelige indhold bliver defineret af de deltagere, der er meldt til forløbet. Modulerne der vælges imellem er:

 • BUPL’s systemer (databaser, IT og kommunikation)
 • Ytringsfrihed
 • Frem mod OK21
 • Årshjul i kommunaløkonomi og budgetter
 • MED-håndbog og vejviser i MED-systemet
 • Du er ikke alene – FTR fællesskabet i BUPL
 • Professionsstrategien og FTR
 • Krav og forventninger til FTR – Du er i et krydspres
 • Kompetencetilbud til FTR – hvordan får jeg ny viden?
 • Hvad skal jeg som FTR vide om den nye persondataforordning?

Form: Der arbejdes med individuel vejledning, oplæg, dialog, refleksion, træning og evaluering. Du interviewes før kursusstart og skal løse en hjemmeopgave. Det forventes også, at du deltager aktivt med egne erfaringer fra din daglige praksis i hvervet som FTR.

Kursusleder: Inge Schou Jensen, Organisationskonsulent i BUPL Forbund
Undervisere: Bemandes efter indhold i dagene


Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL, og har brug for analyseredskaber og viden om strategisk ledelse i dit daglige hverv.

Dato:

 • 1. modul: 26.-27. marts 2019
 • 2. modul: 21.-22. maj 2019

Sted: Severin, Middelfart


Tilmeldingsfrist:

Formål:

 • At arbejde med teorier og metoder som kan anskueliggøre og hjælpe dig med de strategiske ledelses- og analyseopgaver, du har som fagpolitisk leder.
 • At bringe dig i personlig professionel refleksion ift. det at være fagpolitisk leder og i dialog med andre, som har samme opgave.
 • At fortsat afklare og udvikle dig i din position som fagpolitisk leder.

Mål:
At gøre dig i stand til at vælge mellem og anvende forskellige strategiske ledelses og analyseredskaber til de opgaver, du har som fagpolitisk leder for eksempel i forhold til:

 • Mål og mandatskabelse
 • Omverdens- og kulturanalyse
 • Mission, vision og mål
 • Skabelse af forskellige platforme, hvorfra du kan agere som fagpolitisk leder. Fx vha. netværk og alliancer både i formelle og uformelle rum.

Indhold:

 • Hvad er strategisk ledelse og analyse?
 • MBTI test – det personlige lederskab
 • Interviewteknik
 • Analyseredskaber
 • Idegrundlag: mission, vision og værdigrundlag samt mål for opgaver
 • Tendensanalyse og situationsanalyse
 • Interessentanalyse
 • Intern organisations- og kulturanalyse
 • 4D – anerkendende strategiproces – den gode historie
 • SWOT analyse
 • Handleplaner – med målformuleringer, handlinger, opgavefordeling, tidslinje, succeskriterier, evaluering (SMTTE-model)
 • Årshjul – Årsrytmer

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver. Herudover tilbydes du en MBTI test.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Mette Nørbjerg, organisationspsykolog, cand.psych.aut.
 • Inge Schou Jensen, Organisationskonsulent, Cand.mag. i voksenpædagogik og historie


Særligt for fællestillidsrepræsentanter, faglige sekretærer og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL's kursusforløb ”Fagpolitisk ledelse 1 – Ledelse af Individer”.

Hvornår:

 • Undervisning: Torsdag den 25. april kl. 10:00 til fredag den 26. april kl. 15:00
 • Eksamen: Torsdag eller fredag den 13.-14. juni, Campus Køge, (uge 24)

Hvor:

Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge. BUPL arrangerer overnatning på hotel i Køge mellem 25.04 og 26.04


Dette obligatoriske diplomfag udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ.

Fagets indhold, varighed og form svarer i store træk til det obligatoriske Modul 1 ”Ledelse og kommunikation” som Centret hidtil har udbudt efter den gamle studieordning.

Deltagerne der gennemfører og består eksamen får:

 • Merit for den del af pensum, som indgår i BUPL’s kursusforløb ”Fagpolitisk ledelse 1 – Ledelse af Individer”.
 • Undervisning begrænset til 2 sammenhængende dage, vejledning i 2 timer og mulighed for at gå til eksamen i resten af pensum.
 • Ved bestået eksamen – diplombevis for obligatorisk Modul 1 (10 ECTS) efter den ny studieordning for Diplom i Ledelse.

Læs nyt om studieordningen for Diplom i Ledelse (pdf)

Målgruppe
Særligt for FTR, FS og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL’s kursusforløb ”Fagpolitisk ledelse – ledelse af individer”.

Begrænset deltagerantal
Ansøgere, der allerede er i gang med studiet, vil blive foretrukket på dette forløb.

Øvrige praktiske oplysninger
Overnatning, fortæring og transport indgår som i KOO’s øvrige kompetenceaktiviteter.

Underviser: Heidi Nørby-Jæger, Center for Diplomledelse.
Kursusleder: Jørgen Hanberg.

Efter optagelse vil deltagerne modtage nærmere information om indhold m.v.

Tilmelding via fagforeningerne ved mail ”Ledelse og kommunikation” til kursusadm@bupl.dk – senest fredag den 1. februar 2019.


Kurset er for dig, som er ny forhandler, og giver dig en praktisk tilgang til forhandling og dialog i BUPL-sammenhænge. Få svar på, hvordan du kan forhandle konstruktivt og, hvordan du skaber en tilfredsstillende forhandlingsproces og -resultat.

Tid og sted:

 • Modul 1 – Mandag den 29. april til tirsdag den 30. april 2019. Sted: Huset – Middelfart.
 • Modul 2 – Mandag den 17. juni til tirsdag den 18. juni 2019. Sted: Huset – Middelfart.

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest fredag den 1. marts 2019.

Formål:

 • At arbejde med metoder som kan anskueliggøre og hjælpe dig med de komplicerede opgaver, du har som forhandler i BUPL.
 • At bringe dig i personlig og professionel refleksion ift. det at være forhandler og i dialog med andre, som har samme opgave.
 • At afklare og udvikle dig i din position som forhandler.

Indhold:

 • Hvad er konstruktiv forhandling?
 • Hvem ejer forhandlingen?
 • Hvordan kan du håndtere den samlede forhandlingsproces?
 • Hvordan kan du skabe dig overblik, tilrettelægge og arbejde strategisk med konkrete mål for forhandlingerne?
 • Hvordan arbejder du med konkrete forhandlingsmål for 2019 og 2020?
 • Hvilke analyseredskaber er relevante som en del af forberedelsen?
 • Hvordan skaber og udvikler du en autoritativ og kompetent forhandlingsdelegation?
 • Hvordan anvender du kollegial forberedelse og kollegial supervision i praksis?
 • Hvordan håndterer du de vigtige mandater fra medlemmer og fagforening?
 • Hvordan kan du håndtere et forhandlingsmøde fra start til slut?
 • Hvilke forhandlingstekniske værktøjer er virkningsfulde og konstruktive, og hvordan anvender du dem?
 • Hvordan håndterer du arbejdsformen og kommunikationen undervejs i mødet?
 • Hvordan kan du håndtere forhandlinger med forskellige modpartstyper?

Mellem modul 1 og modul 2 skal du arbejde med og aflevere en skriftlig opgave. Du skal påregne ca. ½ dags arbejde med denne.

Undervisere:

 • Bjarne Hansen, Personale- og udviklingsleder, BUPL Midtsjælland
 • Kjeld Christensen, Rejsesekretær

Kursusledeler:
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent


FTR-træffet er en vigtig tilbagevendende begivenhed for FTR og BUPL som organisation. Her møder man kollegaer, får ny inspiration og motiveres til at videreudvikle og styrke arbejdet centralt og lokalt.

Hvornår:

13. og 14. maj 2019

Hvor:

Sundkrogskaj 20, 2100 København


Formål, indhold og form er under udvikling.

Deltagere
Fællestillidsrepræsentanter, Forretningsudvalg samt 1 repræsentant fra den lokale fagforening.

Tilmelding- og tilmeldingsfrist
Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail med deltagerne til kursusadm@bupl.dk.
Tilmelding senest den 1. marts 2019

Overnatning
Wakeup Copenhagen
Borgergade 9, 1300 København K


Forløbet er til dig der arbejder med kompetenceudvikling før, under og efter et forløb, holder oplæg i og uden for BUPL, for eksempel på pædagoguddannelsen.

Forløbet har følgende hovedtemaer:

 • Ledelse af læring og kompetenceudvikling i en voksenpædagogisk kontekst
 • Læring og kompetenceudvikling i spændet mellem deltagernes læringsmål og organisationens mål
 • Læring og kompetenceudvikling i en samfundsmæssig ramme
 • Læring og kompetenceudvikling i et organisations-, gruppe- og individperspektiv
 • Moderne teorier og metoder i læring og kompetenceudvikling
 • Deltagerinvolvering og transfer
 • Evaluering af relationer, processer og forløb
 • Nye teknologier i læring og kompetenceudvikling

Form:
Inden forløbet vil du blive bedt om at udfylde en forundersøgelse. Forundersøgelsen skal bruges til at målrette indholdet i forløbet så det retter sig til den praksis deltagerne har.

Der veksles mellem oplæg i plenum samt opgaver, øvelser og refleksioner individuelt og i grupper Der arbejdes med hjemmeopgaver til hvert modul. Opgaverne relaterer til din voksenpædagogiske praksis.

Forløbet afsluttes med et miniprojekt med efterfølgende eksamen. (10 ECTS point).

Du forventes at være tilstede på alle modulerne. Deltagelse i skrivedagene er et tilbud som du selv vælger til.

Du skal beregne ca. en time om ugen til forberedelse for eksempel til læsning af litteratur og løsning af hjemmeopgaver.

Undervisere:
Inge Schou Jensen, organisationskonsulent i kompetence- og organisationsudvikling, BUPL-forbund. Med flere.

Datoer:

 • 1. modul: 9., 10., og 11 oktober 2019
 • 2.modul: 27. og 28. november 2019
 • 3. modul: 7. og 8. januar 2020
 • 4. modul: 24. og 25. februar 2020
 • 5. modul: 1. april 2020
 • Skrivedag: 2. april 2020
 • 6. modul: 13. maj 2020
 • Skrivedage: 14. og 15. maj 2020

Projektaflevering:
10. arbejdsdage før eksamen. Endelig dato kendes når der er eksamensdatoer.

Eksamen:
Uge 24, 2020.

Sted:
Kommer så snart der er aftaler på plads med kursussted.