Stock foto afløn, statistik, revision

Løn og aftaler

De lokale lønaftaler mellem BUPL Århus og Aarhus Kommune bygger på den centralt aftalte overenskomst mellem Kommunernes Landsforening (KL) og BUPL forbund samt mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

Lønforløb for pædagoger ansat i Aarhus Kommunes dagtilbud, SFO’er og klubber

Startløn = Grundløn + samarbejde (1 løntrin) 27
1 års erfaring: løntrin 28
3 års erfaring: løntrin 29
6 års erfaring: løntrin 31
10 års erfaring: løntrin 36
12 års erfaring: løntrin 37

OBS: Til denne løn kommer eventuel funktions- og kvalifikationsløn.

Lønaftaler for ledere ansat i Aarhus Kommune

Århus-aftale gældende fra 1. august 2021 | Århus-aftale gældende fra 1. august 2024

Dagtilbudsaftale gældende fra 1. januar 2022

Notat om pauser

Det siger arbejdstidsaftalen og arbejdsmiljøloven om pauser

I lov om gennemførelse af dele af EU’s arbejdstidsdirektiv står der i § 3, at en lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale regler for planlægning af arbejdstiden. I KTO aftalen om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden fastslås, at de nærmere bestemmelser om pauser fastsættes i de enkelte overenskomster.
Direktivet er et arbejdsmiljøbeskyttelsesdirektiv, hvorfor det er sådanne hensyn, der skal lægges til grund for forståelsen af direktivet.
§ 3 er en minimums bestemmelse, der fastslår, at hvis en ansat har en arbejdsdag på mere end 6 timer, så har den ansatte i al fald krav på en pause i løbet af arbejdsdagen. Direktivet skal IKKE forstås således, at den ansatte skal have arbejdet 6 timer eller mere for at være berettiget til en pause.
KTO Rammeaftale om deltidsarbejde fastslår i § 4, stk. 1, at deltidsansatte i forhold til ansættelsesvilkår ikke må behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.
I BUPL’s arbejdstidsaftale § 13, stk. 3 står der, at pauser af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.
Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til en betalt pause på en lille halv time. Da deltidsansatte ikke må forskelsbehandles, har de også krav på en pause.
Af arbejdsmiljøloven § 38, stk. 1 fremgår, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuld forsvarligt. For at opfylde denne formålsbestemmelse anbefaler BUPL, at pædagogerne ud over frokostpausen tillige holder flere mindre pauser i løbet af dagen.
tjp, 2014

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.