Ny pædagog i job

Aktivering

Når du modtager dagpenge, får du samtidig adgang til en række tilbud, der kan give dig nye kompetencer og netværk. For eksempel tilbud om aktivering.

Ret og pligt

Du kan i princippet få tilbud om aktivering fra første dag, du er ledig. Får du et tilbud, må du som udgangspunkt ikke sige nej. Du har med andre ord pligt til at deltage.

Hvis du uden gyldig grund takker nej til aktivering, kan du få karantæne og i gentagelsestilfælde helt miste din dagpengeret. 

Jobcentret skal senest give dig et tilbud om aktivering, når du har været ledig i 6 måneder.

Det er altid jobcentret, du skal aftale aktivering med, men du kan altid selv tage initiativet til at komme i aktivering og dermed øge dine muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse.

Aktiveringstilbud

Der er overordnet 3 typer af tilbud, du kan deltage i. 

  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse med løntilskud
  • Vejledning og opkvalificering

Du kan også blive ansat i jobrotation og i sjældne tilfælde få et nyttejob. Du kan få de forskellige tilbudstyper enkeltvis eller i en kombination.

Praktiske oplysninger

Klare aftaler

Du skal altid aftale tilbud om aktivering med dit lokale jobcenter. 

Jobcenteret skal skrive aftalen ind i ”Min Plan”, og du skal også have en egentlig afgørelse om, at I har indgået aftale om aktivering. 

Du må endelig ikke starte i et tilbud, før den aftale foreligger. Men når først aftalen er på plads, er der tale om en bindende aftale. Aftalen kan kun blive ændret, hvis du og jobcenteret kan blive enige om det. 

Samtaler og opfølgning

Mens du er ledig, skal du løbende til samtaler i a-kassen og jobcenteret. Man kalder det for kontaktforløbet. Udebliver du fra en sådan samtale, kan det koste dagpenge.

Prisen er, at du ikke kan få dagpenge fra udeblivelsen, og indtil du igen har kontaktet det sted, du skulle til samtale. 

Aktivering og sanktioner

Afslår du en samtale om et tilbud, undlader du at begynde på et tilbud, eller ophører du i et tilbud, så er du som udgangspunkt selvforskyldt ledig. 

Det betyder, at du får en sanktion på 3 ugers karantæne. Samme sanktion som hvis du selv havde sagt et ordinært job op. 

I gentagelsestilfælde inden for 12 måneder kan du helt miste retten til dagpenge.

Krav til dit tilbud

Jobcenteret skal påse en lang række forhold, før de må give dig et konkret aktiveringstilbud:

  • Tilbuddet må ikke ligge længere væk, end hvad du kan nå frem til med offentlig transport inden for 1,5 time hver vej 
  • Du skal have helbred og kvalifikationer til at deltage i tilbuddet 
  • Har du ikke pasningsmulighed til dine børn, uden for normal arbejdstid – og har du oplyst om dette, da du meldte dig ledig – skal jobcenteret tage hensyn til dette. 

Gyldig grund til at takke nej

Du kan have en god grund til at afslå eller ophøre i et tilbud. Det vil sige en grund, der kan friholde dig fra at få karantæne. 

Kontakt derfor altid a-kassen, før du afslår eller afbryder et aktiveringstilbud, så du ved, hvad konsekvenserne kan blive. 

Fritaget for aktivering

Du har ikke pligt til – men stadig ret til – aktivering, hvis du har deltidsarbejde som lønmodtager i mindst 20 timer om ugen i gennemsnit. 

Arbejder du mindre end 20 timer om ugen, skal du stadig deltage i aktivering. Men jobcenteret skal give dig et tilbud, der sikrer, at du stadig kan passe dit ordinære job på nedsat tid. 

Får du tilbudt et arbejde på nedsat tid, mens du deltager i et tilbud om aktivering, skal du kontakte jobcenteret. I skal herefter aftale, hvordan du kan kombinere de ordinære løntimer med aktiveringstilbuddet. 

Du skal stå til rådighed 

Når du deltager i et tilbud om aktivering, skal du stadig være til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Derfor skal du fortsat være tilmeldt jobcenteret som ledig, have et aktivt CV på jobnet.dk, og deltage i samtaler med a-kassen og jobcenteret. 

Du skal også fortsætte med at søge job og joblogge i samme omfang som hidtil – og som du har aftalt med a-kassen i ”krav til jobsøgning”. 

Jobcenteret kan dog fritage dig for at skulle søge job, mens du er i aktivering. Typisk hvis du har en aftale om job efter aktiveringsforløbet. Tal med jobcenteret om dine muligheder. 

Perioder, hvor du er i aktivering, forbruger af din dagpengeret. Derfor kan du som udgangspunkt ikke få et tilbud, der ligger ud over perioden, hvor du har dagpengeret. 

OBS!

Har du brugt din dagpengeret op, og står du uden et forsørgelsesgrundlag, kan du dog stadig være i målgruppen for et tilbud om aktivering. Forhør dig om dine muligheder i Jobcenteret. 

Sygdom og ferie

Bliver du syg, mens du er i aktivering, skal du fortsat melde sygdom til jobcenteret på jobnet.dk. 

Er du ansat i job med løntilskud, skal du dog kun melde sygdom til din arbejdsgiver. Det er fordi, du som udgangspunkt har ret til løn under sygdom. 

Vil du holde ferie, skal du stadig melde ferien til jobcenteret med et varsel på 14 dage. Deltager du i aktivering, skal du huske også at aftale ferien med arbejdsgiver/kursusstedet. 

Transportudgifter

Når du deltager i aktivering, kan du søge om befordringsgodtgørelse for de km, der ligger ud over 24 km. pr. dag. 

Dette gælder dog ikke, hvis du er ansat i privat virksomhed med løntilskud, hvor du får overenskomstmæssig løn. 

Du kan klage over et tilbud om aktivering

Jobcenteret skal altid give dig det aktiveringstilbud, der hurtigst muligt kan bringe dig tilbage i job. 

Udgangspunktet er, at du og jobcenteret sammen skal aftale, hvad der er det rigtige for dig. Men det er jobcenteret, der har det sidste ord. 

Får du et tilbud, som du ikke mener er relevant for dig, har du mulighed for at klage. Det samme gælder, hvis du mener, jobcenteret har givet dig et tilbud, der ikke tager hensyn til din situation. Fx helbred eller transporttid. 

Du er altid velkommen til at kontakte os i A-kassen for råd og vejledning. Men vil du klage, er det til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 

Klagefristen er fire uger, og du skal sende klagen til Jobcenteret. Jobcenteret skal så genvurdere det tilbud, de har givet dig. 

Hvis de fastholder, skal Jobcentret sende klagen videre til afgørelse i Ankestyrelsen. Selv om du har klaget, skal du begynde eller fortsætte i tilbuddet, indtil Ankestyrelsen har truffet en afgørelse.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.