Oplæsning for barn

Dagpenge som selvstændig

Hvis du arbejder som selvstændig har du også mulighed for at få dagpenge, når du er medlem af BUPL-A. Er din virksomhed din hovedbeskæftigelse, skal du helt ophøre med den, før du kan få dagpenge. Ellers kan du få supplerende dagpenge.

Hvad er selvstændig virksomhed

En aktivitet anses for drift af selvstændig virksomhed, hvis du er – eller har været – personligt beskæftiget med aktiviteten. Der skal været et erhvervsmæssigt formål med aktiviteten. Det er samtidig et krav, at mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Aktiviteten er registeret med et CVR-nr. eller et SE-nr. 
  • Indtægten fra aktiviteten bliver beskattet som selvstændig erhvervsvirksomhed.
  • Du er medejer og har afgørende indflydelse på den virksomhed, hvor du arbejder. (Du har afgørende indflydelse, hvis du alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50 % af selskabskapitalen.)
  • Du arbejder i din ægtefælles virksomhed, og du er ikke omfattet af en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.
  • Du modtager B-indkomst, som bliver beskattet/indgår i en virksomheds regnskab

Hoved- eller bibeskæftigelse

Når du søger om dagpenge og skal opfylde et indkomstkrav for at få dagpenge, skal BUPL-A afgøre, om din selvstændige virksomhed har været din hoved- eller bibeskæftigelse. 

Har det været din hovedbeskæftigelse, skal du ophøre med at drive virksomhed, før du (efter en venteperiode) kan få dagpenge. 

Er det din bibeskæftigelse, kan du modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Du skal dog stadig være til rådighed for andet arbejde. 

Efter de 30 uger, skal du ophøre med at drive bibeskæftigelsen, for fortsat at kunne få dagpenge.

Hovedbeskæftigelse

Din selvstændige virksomhed er en hovedbeskæftigelse, hvis du de seneste 6 måneder har fået indberettet mindre end 480 timer som lønmodtager til SKAT. Er du deltidsforsikret er det mindre end 318 timer.

Bibeskæftigelse 

Din selvstændige virksomhed er en bibeskæftigelse, hvis du som fuldtidsforsikret har haft mindst 480 arbejdstimer som lønmodtager i de sidste 6 måneder forud for dagpengeretten. Hvis du er deltidsforsikret, er kravet 318 arbejdstimer. 

Er du nyuddannet, sidestilles måneder med uddannelse med lønarbejde på fuld tid.

Du må arbejde så meget, du vil

Du må arbejde så mange timer, du vil, mens du modtager dagpenge, men du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du har dermed reelt mulighed for iværksætteri. Den indtægt, du optjener i virksomheden, kan desuden tælle med til en ny dagpengeret. Det er dog stadig et krav, at du søger arbejde og er til rådighed for andet arbejde. 

Hvis du ønsker at arbejde flere timer i din virksomhed end tidligere, skal du derfor give BUPL-A besked. Du skal samtidig sandsynliggøre, at du fortsat kan overtage arbejde som lønmodtager med et varsel på en dag.

Sådan genoptjener du nye 30 uger

Hvis du bruger dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge op - og har du ikke genoptjent en ny ret - har du mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge. Det forudsætter, at du har haft arbejde i et vist omfang. 

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger, når du: 

  • som månedslønnet har haft mere end 146 løntimer i en måned 
  • som ugelønnet har haft fire ugers arbejde med mere end 34 timer i hver uge 
  • som 14-dageslønnet har haft 2 x 14-dages arbejde med mere end 68 arbejdstimer i hver 14-dagsperiode. 
  • har drevet selvstændig virksomhed i en hel kalendermåned, uden du har modtaget dagpenge. Det er en betingelse, at din virksomhed har været CVR-registret i mindst 6 mdr. på det tidspunkt, hvor du bruger retten til supplerende dagpenge op.

Arbejdet, som du kan bruge til at forlænge med, skal være indberettet til SKAT, og det skal være udført inden for det seneste år, før din ret til supplerende dagpenge er opbrugt. 

Du kan højest forlænge din ret til supplerende dagpenge med 3 x 4 uger, svarende til i alt 12 ekstra uger. For at få adgang til at forlænge, skal du først bruge din eksisterende ret til supplerende dagpenge op.

OBS!

På Jobnet.dk kan du løbende følge med i din dagpengeret. 
Her finder du også oplysninger om din ret til supplerende dagpenge. Herunder din ret til at forlænge og genoptjene de 30 uger.

Formueadministration eller fritidsbeskæftigelse

Du kan måske ændre din virksomhed til at være formueadministration eller til en fritidsbeskæftigelse. 

Driver du din virksomhed i begrænset form – under 5 timer om måneden – har du mulighed for at ændre din virksomhed fra aktiv drift til formueadministration. Det vil betyde, at der ikke længere skal ske fradrag for arbejdet i dine dagpenge.

Du anses for at have fritidsbeskæftigelse, hvis du hverken er selvstændig i forhold til skattereglerne, er omfattet af reglerne for formueforvaltning eller i øvrigt ikke kan betragtes som lønmodtager. 

En fritidsbeskæftigelse kan du have i hele din dagpengeperiode, der skal ske fradrag for dit arbejde – men indtægten tæller ikke til ny dagpengeret.

Ønsker du at ændre din virksomheds definition, skal du kontakte a-kassen. 

Ophør med at drive selvstændig virksomhed

For at ophøre med at drive selvstændig virksomhed skal du helt afskære dig fra at kunne videreføre virksomheden. Det er altså ikke nok, at du holder en pause med dit arbejde. 

Hvordan du ophører er ens, uanset om virksomheden er en hoved- eller en bibeskæftigelse.

Du kan se de forskellige muligheder for at ophøre med at drive virksomhed i boksen herunder.

6 forskellige måder, du kan ophøre på

1. Lukning/salg af virksomheden

Du kan ophøre med virksomheden, ved at afmelde/lukke CVR-nummeret i det Centrale Virksomheds Register. Virksomhedens skattemæssige forpligtelser skal være afsluttede eller overdraget. Driftsmidler og varelager skal være afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Som dokumentation for ophøret, skal du have et ophørsbevis fra SKAT. Det skal du sende til BUPL.

2. Konkurs/tvangsauktion

Ved konkurs skal der være afsagt konkursdekret i Skifteretten. Ved tvangsauktion skal Fogedretten have begæret tvangsauktion over virksomheden.

Du skal dokumentere ophøret ved at sende kopi af konkursdekretet eller udskift fra retsbogen om begæring af tvangsauktionen.

Du skal have bragt din status som selvstændig i forhold til offentlige myndigheder og registrere til ophør. Herunder CVR- registeret.

3. Bortforpagtning

Du skal have indgået en skriftlig aftale om bortforpagtning.

Forpagter må ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Aftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst 3 år. Du må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtningsperioden. Du skal være afmeldt Moms- og CVR-registeret.

Du dokumenterer ophøret ved at sende kopi af bortforpagtningsaftalen til BUPL.

4. Udtræde af en virksomhed, som ejes af flere

Driver du en virksomhed sammen med en medejer, kan du ophøre ved at sælge din ejerandel. Det skal være registeret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er medejer.

Driver du virksomhed med flere end 2 ejere, behøver du ikke sælge alle ejerandele. Du kan nøjes med at nedbringe din ejerandel, så du ikke længere har afgørende indflydelse på virksomheden.

Vær opmærksom på, at du ikke må sælge eller overdrage til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

De ændrede ejerforhold skal være registeret hos Erhvervsstyrelsen. Du skal fremlægge dokumentation for de ændrede ejerforhold i form af et registreringsbevis fra SKAT.

5. Udtræde af en ægtefælles virksomhed

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, anses du for at være selvstændig erhvervsdrivende. Medmindre du er omfattet af en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Er du at betragte som selvstændig, kan du ophøre ved, at du og din ægtefælle udfylder en tro- og love erklæring om, at dit arbejde er ophørt. Du skal også bringe din skattemæssige status som medarbejdende ægtefælle til ophør.

Det er en betingelse, at du ikke samtidig er medejer af virksomheden. Er du medejer, skal du overdrage din ejerandel, før du kan udtræde på tro- og love.

Du kan anses for ophørt fra det tidspunkt, hvor BUPL modtager den underskrevne tro- og love erklæring.

6. Ophøre på tro- og love

I nogle sjældne tilfælde vil du måske ikke kunne afmelde dit CVR-nummer, fordi du ikke er færdig med at afvikle virksomheden. For dig findes der en særlig udvej. Nemlig en mulighed for at ophøre med virksomheden ved at erklære på tro- og love, at du ikke længere driver virksomheden. Men alene arbejder med at afvikle den.

Du kan da få dagpenge i op til 6 måneder, mens du afslutter afviklingen af virksomheden. De arbejdstimer, du bruger på færdigafviklingen, skal modregnes i dine dagpengepenge. Kan du efter de 6 måneder ikke fremvise et ophørsbevis fra SKAT, skal vi ophøre med at udbetale ydelser til dig. Vi kan først genoptage udbetalingen af ydelser, når vi modtager ophørsbeviset.

Du må kun lukke en virksomhed én gang

Du må kun lukke en virksomhed én gang i ledighedsperioden. 

Anden gang, du lukker en virksomhed i en dagpengeperiode, mister du helt retten til dagpenge.

Lukker du din virksomhed ned for senere at starte op igen, mister du din ret til dagpenge, når du opbruger de 30 uger med supplerende dagpenge.

Venteperiode efter et ophør

Ophører du en hovedbeskæftigelse, skal du afvikle en venteperiode på 3 uger, før du kan få udbetalt dagpenge.

Ophører du på grund af konkurs/tvangsauktion, er venteperioden på 1 uge.

Ophører du på tro- og love, er venteperioden på 2 måneder.

Ophører du med at drive en virksomhed som bibeskæftigelse, er der ingen ventetid. Heller ikke hvis du ophører med en virksomhed for at gå på efterløn.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.