Prioritér børne- og ungeområdet i næste års budget  

BUPL Århus har skrevet til Århus Byråd vedr. nogle af de pointer, politikerne skal huske i forbindelse med budgetforhandlingerne. Partierne drøfter prioriteringen i denne tid, og det er afgørende vigtigt, at de husker børne- og ungeområdet.

BUPL Århus skriver hvert år en henvendelse til politikerne i Aarhus bYråd for at gøre opmærksom på, hvilke områder der bl.a. har brug for bedre økonomi i næste budgetår. Her er henvendelse for Budget 2023

Til politikerne i Aarhus Byråd 
Hermed brev i forbindelse med budgetforhandlingerne fra BUPL Århus.

FRITIDSOMRÅDET
• Der bør afsættes økonomi til minimumsnormeringer i SFO og klub. 
• Der bør investeres i bedre fysiske rammer til SFO og klub.
Når fritidsområdet styrkes med flere pædagoger og bedre fysiske rammer, forebygges mistrivsel. Jo bedre kvalitet på fritidsområdet, jo bedre mulighed for at styrke og understøtte at børn og unge udvikler personlige, sociale og praktiske kompetencer og øver sig i 
at indgå i demokratiske fællesskaber og i, at se andre livsmuligheder end dem, der er lige rundt om dem. Fritidsinstitutionerne skaber forudsætningerne for relationer på tværs af alder, køn, etnicitet og grupper, derfor forebygger de ensomhed og mistrivsel. 
Fritidsområdet gør en positiv forskel for børn og unge, også for de børn, der ikke kan rummes andre steder. 
De fysiske rammer i SFO´erne og klubberne giver mulighed for, at børn og unge kan fordybe sig i selvvalgte aktiviteter, udfolde deres interesser og være nysgerrige. Der skal være plads til at lade konstruktioner, kreationer og kunstværker stå, så børn og unge mærker det, de 
øver sig på, er betydningsfuldt.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE
Der bør afsættes økonomi til både fastholdelse og en bred rekrutteringsindsats:
• en forsøgsordning, hvor flere kommer på fuld tid.
• mentorordning for nyuddannede
• økonomi til faglig refleksion og forberedelse - og til efter/videreuddannelse
Det er nødvendigt at fortsætte og sikre økonomi til de initiativer, der ér sat i søen omkring rekruttering. For de, der er i faget nu og allerede er ansat i Aarhus Kommune, vil vi foreslå en pulje til en forsøgsordning, således at flere vil kunne afprøve et arbejdsliv på fuld tid. 
Vi vil desuden foreslå, at der afsættes midler til en mentorordning for nyuddannede, så man kommer godt fra start. Pengene kunne fx gå til støtte og opbakning til den nye, eller til at den nye kan deltage i kurser. 
Endelig så vil vi pege på, at nye kun bliver hængende, hvis der er et godt fagligt miljø. Der bør prioriteres økonomi til faglig refleksion og forberedelse og til efter/videreuddannelse. 

TRIVSEL
Der bør afsættes økonomi til at forbedre indsatsen på hele institutionsområdet:
• minimumsnormeringer på institutionsniveau i vuggestuerne 
• midler til de børn der spottes senere, dvs. i børnehaver, SFO og klubber 
• forkorte ventetiden på ressourcer og hjælp til børn og unge på specialområdet
• to-voksen ordning i skolerne
Aarhus Kommunes egen analyse peger på, at der er sket en stigning i antallet af børn, som mistrives og har tiltagende komplekse udfordringer i hverdagen. Det presser pædagoger og ledere, og det er meget tydeligt, der er brug for ressourcer. 
Området er godt belyst og løsningsforslagene er mange og gode. BUPL Århus foreslår, at der afsættes midler til minimumsnormeringer på institutionsniveau i vuggestuerne, og til indsats overfor de børn, der først spottes senere, dvs. i børnehaver, SFO og klubber. Den 
tidlige og rettidige indsats fordrer, at der er pædagoger nok til at se og hjælpe børn og unge, og at der er kort ventetid på ressourcer og hjælp til de enkelte børn og unge, der har brug for pladser i specialtilbuddene.
En to-voksen ordning og kendte voksne vil styrke kvaliteten og kontinuiteten i undervisningen til gavn for børnenes læring, tryghed og trivsel. En trivsel som følger barnet i fritiden. 
To voksne i klassen gør det muligt tidligt at opdage og hjælpe børn med deres vanskeligheder. 

STOP FOR UDHULNINGEN AF INSTITUTIONERNES BUDGETTER
Afslutningsvist vil vi pege på, at der løbende sker en udhuling af institutionernes budgetter, som konsekvens af tidligere besparelser, som fx barselspuljen og finansieringsbidraget. Først når udhulningen ophører, vil penge tilført til området reelt komme den pædagogiske 
kerneopgave samt børn og unge til gode.

Henvendelsen som pdf, velegnet til udprintning:

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.