Overordnet definitionsramme og definition af ’pædagogfaglig ledelse'

I efteråret 2021 udgav BUPL Århus' lokale lederforening sit bud på en definitionsramme af pædagogfaglig ledelse.

OVERORDNET DEFINITIONSRAMME OG DEFINITION AF ’PÆDAGOGFAGLIG LEDELSE’ FOR BUPL ÅRHUS LOKALE LEDERFORENING
BUPL Århus Lokale Lederforening (herefter LLB) er, som mange andre organisationer, institutioner og eksperter på det offentlige område, aktuelt optaget af definitioner og rammesætninger omkring faglig ledelse i den offentlige sektor. LLB har, af gode grunde, specifikt et fokus på de decentrale ledere, det har ansvaret for at lede den pædagogiske praksis, og den pædagogiske faglighed. LLB ønsker med dette skriv at tydeliggøre vores bud på pædagogfaglig ledelse og komme med vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til rammerne for at udføre ledelsen af den pædagogiske faglighed i praksis for de decentrale ledere af de Aarhusianske dag- og fritidsinstitutioner.
Med betegnelsen decentrale pædagogfaglige ledere mener vi pædagogfaglige ledere på daginstitutions-, skole- og fritidsområdet i Aarhus Kommune. Det drejer sig om ledergrupperne: Dagtilbudsledere og pædagogiske ledere på 0-6 års området, fritidspædagogiske ledere og pædagogiske ledere på SFO-/indskolingsområdet, samt fritidscenterlederne i Ung i Aarhus.
Det at lede den pædagogiske praksis og faglighed handler om at lede en pædagogisk kultur. Ledelsen beror, udover de rent alment ledelsesmæssige kompetencer, på med faglig uddannelse, viden og indsigt i ryggen og som grundlag, at kunne vejlede, sparre, pushe og sætte retning for det pædagogiske personale. Det er den pædagogfaglige leders opgave hele tiden at sætte rammen for et pædagogisk personale der løbende skal reflektere fagligt, værdimæssigt og etisk i forhold til den pædagogik de udøver.
Som det beskrives i folderen ”Fællestræk i faglig ledelse” (Væksthus for ledelse – 2018), er faglig ledelse den del af personaleledelsen, der handler om at udvikle arbejdspladsens faglige resultater og løsninger af kerneopgaven, samt hvordan de ressourcer, der stilles til rådighed, bedst bidrager til at realisere kerneopgaven. BUPL Århus lederforening læner sig desuden op af Søren Voxsteds definition af faglig ledelse. Dog har vi tilladt os at indsætte ”pædagogfaglig” i stedet for ”faglig”: ”Pædagogfaglig ledelse er ledelse af den pædagogiske faglighed og de faglige løsninger, der indfrier de politiske og strategiske mål” herunder den styrkede pædagogiske læreplan, samt Børn og Unge politikken i Aarhus Kommune.
I de videre drøftelser omkring pædagogfaglig ledelse, har LLB nogle opmærksomhedspunkter, når vi snakker faglig ledelse ”tæt på” kerneopgaven, delegeret ledelse og ledelsesspænd som vi vil fokusere på:
• Rammer og vilkår for pædagogfaglige ledere – at der grundlæggende er ordentlige vilkår for at bedrive pædagogfaglig ledelse tæt på kerneopgaven.
• De pædagogfaglige lederes personalemæssige ledelsesrum.
• Om lederne i deres ledelsesramme har fuld ledelsestid, eller ikke?
• Hvornår der er tale om delegeret og distribueret ledelse og hvornår der ikke er, samt hvordan det i givet fald er afgrænset osv. (eksempelvis i dagtilbudsaftale m.m.)
• At ledelsesspænd ikke kun er et fokus på et ideelt/max. antal medarbejdere, men at der også kan være andre væsentlige faktorer i vores fag. (ledelse af flere matrikler, kompleksitet i børne- og familie- sammensætning, flere faggrupper eksempelvis)
BUPL Århus Lokale Lederforening ser frem til det videre arbejde med den opmærksomhed som faglig ledelse har fået igennem de seneste år, og vil løbende bidrage til at pædagogfaglig ledelse sættes på dagsordenen i forskellige relevante fora.

Definition / Søren Voxsted’ bog: Faglig ledelse i Dagtilbud – Dafolo Juli 2019. Fællestræk i faglig ledelse: Væksthus for ledelse – Lederweb: Fællestræk i faglig ledelse - Lederweb Sammenhæng i ledelseskæden: Væksthus for ledelse – Lederweb: Sammenhæng i ledelseskæden - Lederweb Ledelseskommisionen rapport 2018: Ledelseskommissionens anbefalinger: Sæt borgerne først - Regeringen.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.