Hørsholm: Fasthold ambitionerne og gå ikke på kompromis med kvaliteten

BUPL Nordsjælland har i forbindelse med Hørsholm Kommunes budgetkatalog afsendt høringssvar. Læs hele høringssvaret nedenfor.
Pige_indskol_vander.jpg

Dette høringssvar bakkes af nedenstående forældrebestyrelsesformænd: 

 • Sandra Feodor Nilsson, Børnegården Alsvej
 • Jakob Øster, Ulvemosehuset
 • Jens Roy Simonsen, Solhuset
 • Frederikke Langkjær, Skovvænget
 • Karen Thielsen, Regnbuen.

BUPL Nordsjælland ønsker hermed at kommentere på det høringsmateriale og de råderumsforslag, der er udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af dette års budget. 

Nedenstående høringssvar berør to emner: 

 • Kvalitet i dagtilbud
  • Normering
  • Fysisk kapacitet
  • Uddannelsesmidler
 • Kvalitet i SFO-og skole
  • Nedjustering af timer i skolen
  • Fremrykket start i SFO

Kvalitet i dagtilbud

Hørsholm Kommune er med de senere års investeringer på dagtilbudsområdet i gang med en genopretning af området. Området har med borgmesterens egne ord (Frederiksborg Amts Avis 2020) haft behov for et generelt løft, og det er langsomt ved at slå i gennem ude i de enkelte daginstitutioner.  Det er derfor også med bekymring BUPL Nordsjælland læser råderumsforslagene i BSU 2, hvor det foreslås at tilbagerulle kommunale midler givet til normering. Yderligere forringelser af normeringen kan komme, hvis forslag BSU 1 også gennemføres. 

Normering

Det er korrekt at Hørsholm Kommune jf. Danmarks Statistiks opgørelsesmetode har opnået minimumsnormering. I BUPL Nordsjælland mener vi ikke, at DSTs opgørelsesmetode giver et retvisende billede af virkelighedens normering. BUPL har i tidligere høringssvar gjort opmærksom på, at Danmarks Statistik ikke tager højde for, at pædagoger også har arbejdsopgaver væk fra børnene. Derudover mener vi også, at det er problematisk, at Danmarks Statistik anvender regnskabstal. Det betyder bl.a. at lønnen for en sygemeldt pædagog og vikarens løn begge tæller positivt med i normeringsopgørelsen. Dermed får kommuner med højt sygefravær, på papiret, en bedre normering – det er langt væk fra virkeligheden.   

Hvis Hørsholm Kommune ønsker et mere retvisende billede af de reelle normeringer har VIVE udviklet en beregningsmodel til dette.

BUPL Nordsjælland har med udgangspunkt i VIVEs beregningsmodel beregnet omregningsfaktoren for Hørsholm Kommune. 

 • For vuggestuen er omregningsfaktoren 1,4, hvilket betyder at praksisnormeringen i vuggestuer i Hørsholm er 4,3 barn pr. voksen. 
 • For børnehaven er omregningsfaktoren 1,5, og det giver en normering på 8,6 barn pr. voksen. 

Man kan derfor diskutere om Hørsholm Kommune opnår minimumsnormeringer. Disse tal viser derfor, at der fortsat er behov for investeringer og ambitioner på dagtilbudsområdet, hvis Hørsholm Kommune ønsker at hæve sig op over minimum, og forfølge kommunens egen målsætning om at Hørsholm skal være det bedste sted at vokse op.

Fysisk kapacitet

En anden udfordring på daginstitutionsområdet er den fysiske kapacitet. Hørsholm oplever tilgang af børnefamilier og det er glædeligt. Desværre finder BUPL, at Kommunalbestyrelsen ikke har udvist rettidig omhu og sikret, at der er den nødvendige kapacitet på området. I flere år har prognoserne vist at børnetallet ville stige, og særligt i Rungsted, derfor er vi i BUPL Nordsjælland meget forundrede over de fragmenterede tiltag og løsninger (læs pavilloner og satellitter) børn og medarbejdere bydes. 

På arbejdspladser med flere bygninger er der risiko for, at arbejdspladsen bliver delt, og der opstår forskellige kulturer på den samme arbejdsplads. Når det sker, skal lederen på ekstra arbejde, for at skabe sammenhæng på arbejdspladsen. I værste fald vil denne opgave fjerne fokus fra kvaliteten og udviklingen af det pædagogiske arbejde. 

I de eksisterende daginstitutioner er kapaciteten udnyttet maksimalt, hvilket også belaster arbejdsmiljøet for både børn og medarbejdere. 

Med de gode intentioner i Hørholmstrategien mener BUPL, at Hørsholm Kommune må have et højere ambitionsniveau for de yngste børn, og det bør også komme til udtryk i tidssvarerende fysiske rammer. 

Uddannelsesmidler

BUPL Nordsjælland har bemærket at Hørsholm ønsker at sætte uddannelsesmidler af til dagtilbudsområdet (BSU 7). Dette er naturligvis glædeligt, særligt hvis der følger ordentlige vilkår med. 

For institutionen, som skal undvære en medarbejder, skal det være muligt at få en vikar, og hvis det skal være attraktivt at efteruddanne sig for den enkelte medarbejder, skal vilkårene være i orden. Det betyder, at der skal være mulighed for at læse, skrive opgave, deltage i undervisningen i arbejdstiden. 

Kvalitet i SFO og Skole

Nedjustering af timer i skolen

BUPL Nordsjælland har i flere høringssvar gjort opmærksom på, at Hørsholm Kommune har et unikt samarbejde af høj kvalitet mellem lærerne og pædagogerne i skolen. BUPL ser derfor med bekymring på forslagene BSU 5 og 9, som kan betyde en nedjustering af de timer, der er med til at sikre en beskæftigelsesgrad for pædagogerne i skolen på ca. 32-34 timer. 

Bliver beskæftigelsesgraden lavere end det nuværende niveau, er BUPL Nordsjælland bekymret for om Hørsholm kommune kan få kvalificerede ansøgere til ledige stillinger i kommunen. Uden kvalificerede ansøgere er BUPL bekymret for den samlede kvalitet i både skole og SFO. 

Det unikke samarbejde mellem lærere og pædagoger i Hørsholm er med til at skabe et godt udviklingsmiljø for alle børn. 

BUPL Nordsjælland kunne tænke sig, at Hørsholm investerede yderligere i kvaliteten for børnene ved at sikre en pædagog i hver klasse med et fornuftigt timetal, så arbejdet med trivsel og lige udviklingsmuligheder fik mulighed for at folde sig yderligere ud. 

I BUPL Nordsjælland mener vi, at en sådan investering vil have en forbyggende effekt på noget af den mistrivsel, som præger et stigende antal børn og unge. 

BUPL Nordsjælland kan underbygge vores holdning med forskning, der peger på at effekterne af kvalitetsfritidstilbud bl.a. er: 

 • Højere selvtillid og selvværd
 • Mindre skolefravær
 • Bedre skoleresultater
 • Lavere frafald på senere uddannelsesforløb
 • Mere positiv social adfærd
 • Reduceret stofmisbrug, risikoadfærd og ungdomskriminalitet (Durlak m.fl. 2010; Newman m.fl. 2000).

Fremrykket start i SFO

Forslaget om at fremrykke tidspunktet for start i SFO (BSU 3) finder BUPL Nordsjælland og tillidsrepræsentanter fra både dagtilbud og skole stærkt problematisk. I dagtilbud er de største børn gode rollemodeller for de mindre børn, og dette bruges aktivt i Hørsholms daginstitutioner. På skoleområdet er 1. maj et naturligt skifte i skolen, da læseferien for de ældste elever er nært forestående, og det dermed bliver fysisk muligt at rykke rundt på børnegrupper, og gøre plads til de nye deltagere i skolens liv. Denne mulighed eksisterer ikke på samme naturlige måde d. 1. marts og d. 1. april. 

Forslaget er yderligere problematisk, da midlerne til børnehavenormering ikke følger med børnene når de starter i mini-SFO. Det betyder konkret et tilbud med færre voksne end i daginstitutionen, og det kan have konsekvenser for nogle børns udvikling. Overgangen til skole er noget mange børn ser frem til, og de er meget motiveret. For at fastholde motivationen, og sikre den bedste overgang, bør midlerne fra børnehaven følge med børnene over i skolen, uanset hvornår børnene skal starte i mini-SFO. 

BUPL anerkender, at Hørsholm står i en svær situation, og at mange svære valg skal træffes. På trods af dette håber BUPL Nordsjælland, at politikerne i Hørsholm vil holde fast i ambitionerne for børnene og de unge - og ikke gå på kompromis med kvaliteten. 

BUPL Nordsjælland stiller sig naturligvis til rådighed for en uddybning af dette høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Sidsel S. Pedersen, Faglig sekretær - BUPL Nordsjælland

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.