Glostrup: Budgetforlig med midler til minimumsnormeringer og skolerne, men.....

Positivt at der i budgetforliget er fundet midler til at tilgodese ”Skolerne i Glostrup”, men der bør stadig kigges på tilbagerulning af besparelser fra sidste års budget. Derudover hilser vi det velkomment, at Glostrup Kommune afsætter midler til minimumsnormeringerne, men det er problematisk, at midlerne delvis finansieres af reduktioner på området.
Glostrup

Høringssvar fra BUPL Storkøbenhavn til Glostrups Kommunens budgetforlig 2024 

BUPL Storkøbenhavn vil gerne kvittere for muligheden for at bidrage med et høringssvar. Ligeledes vil vi gerne sige tak for den modtagelse, som de tillidsvalgte mødte med deres bekymringsbrev i forhold til Budgetkataloget. 

I BUPL Storkøbenhavn har vi glædet os til minimumsnormeringernes endelige indfasning. Vi hilser det derfor velkomment, at Glostrup Kommune afsætter midler til minimumsnormeringerne. Dog finder vi det problematisk, at midlerne delvis finansieres af reduktioner på området. 

Det har stor betydning for både den pædagogiske kvalitet samt for rekruttering og fastholdelse, at der er tilstrækkeligt med pædagoger på de enkelte stuer. Vi håber derfor, at Glostrup Kommune vil prioritere at bibeholde 70/30 andelen. 

I BUPL anerkender vi rekrutteringskrisen og arbejder målrettet på løsninger. Der er i samarbejde med samarbejdspartnere, f.eks. KL og KP, sat tiltag i værk for at håndtere rekrutteringskrisen både på landsplan og helt lokalt i Glostrup. Tiltag, der både er målrettet de studerende, pædagogmedhjælpere som vil uddanne sig til pædagoger samt de pædagoger, som har forladt faget. Fastholdelsen af 70/30 andelen bidrager til rekrutteringsindsatsen i Glostrup Kommune, idet vi herigennem sikrer, at den enkelte institution er forpligtet til at søge målrettet efter pædagoger, for at imødekomme den politiske beslutning. 

I Glostrup Kommune har vi en forhåndsaftale for pædagogerne, og i denne tages der ikke højde for fastholdelse i en tid med pædagogmangel, Det er derfor den enkelte institution og leders opgave og ansvar at arbejde med fastholdelse af den enkelte pædagog. Ved at bibeholde 70/30 andelen støtter vi op om denne fastholdelsesopgave. 

En måde at fastholde pædagogerne på er via den decentrale lønsum, ved at lønne de pædagoger, der hver dag må løfte opgaven alene eller med få pædagogkollegaer. Det kunne være ved at give et enepædagogtillæg, Man kunne også forstille sig det politisk bestemt, at en del af fastholdelsespolitikken for pædagogerne blev i form af lønkroner fra 70/30 andelen i budgetperioden.

I BUPL Storkøbenhavn er vi positive overfor, at der i budgettet afsættes midler til at give luft til Skolerne i Glostrup, sådan at skolerne, SFO og klubberne kan komme godt videre, lige meget hvilken struktur den fremtidige skole får. 

Vi anbefaler, at SFO og klubbernes besparelser fra det to-årige budget 2023-24 også vil blive tilbagerullet, da det som anført i tidligere høringssvar har konsekvenser for både økonomien og pædagogernes arbejdsvilkår. De uger og dage, hvor der holdes lukket, giver samlet set en økonomisk reduktion for den enkelte SFO eller klub decentralt. Besparelsen fra budgetaftalen skal også ses i sammenhæng med beslutningen om en 85/15 procent pædagogandel. Samtidig udfordrer besparelsen pædagogernes arbejdsvilkår i en tid, hvor fastholdelse af pædagoger er et af de vigtigste parametre ude i kommunerne. 

Vi bemærker, at Ungdomsskolen og Varmeværket indgår i en fælles organisationsændring i budgetforliget. I BUPL Storkøbenhavn vil vi derfor gerne gøre opmærksom på, at al flytning og organisationsændring kan få konsekvenser for brugerne og rammerne for det pædagogiske arbejde, Vi undrer os derfor over, at der ikke inden oplægget har været en dialog med de pågældende faglige professioner og tillidsvalgte om en sådan ændring. Vi vil derfor se frem til inddragelse i en sådan proces. 

Slutteligt vil vi pointere, at alle nævnte besparelser i en eller anden grad har konsekvenser, der rammer børnene i Glostrup Kommune.

På vegne af BUPL Storkøbenhavn

Brigitte Christensen, faglig sekretær og kasserer i BUPL Storkøbenhavn og Josie Nicolie Ingemann, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Glostrup 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.