Samarbejde

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den eller de institutioner, hvor tillidsrepræsentanten er valgt.

Tillidsrepræsentant i Nordjylland

Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den institution, hvor pågældende er valgt.

Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten er så godt uddannet som muligt. Derfor arrangerer BUPL Nordjylland faglige kurser for tillidsrepræsentanter.

Før I vælger tillidsrepræsentant

Inden I foretager et TR-valg, skal I have været i kontakt med jeres fællestillidsrepræsentant (FTR), eller den faglige sekretær, hvis ikke FTR er mulig. 

Indkaldelse til møde med valg af TR skal ske skriftligt til alle ansatte i overenskomstgruppen. Det gælder også ansatte, som er fraværende på grund af sygdom, ferie, orlov og lignende.

Mødet skal indkaldes med et varsel på mindst otte dage, og I skal placere mødet, så flest muligt kan deltage.

I indkaldelsen skal I give besked, hvis det er muligt at brevstemme.

Undtagelsesvist kan et TR-valgmøde afvikles digitalt efter aftale med den lokale fagforening.

Det er en god ide at vælge en til at lede jeres valgmøde. Det kan for eksempel være institutionens nuværende TR, TR-suppleanten, FTR eller en repræsentant for den lokale fagforening. Det er den påtænkte mødeleder, som står for mødeindkaldelsen.

Som udgangspunkt kan man kun stemme ved personligt fremmøde.

Undtagelsesvis er det muligt at brevstemme, hvis alle i valggruppen er enige om det. I så fald skal det oplyses i forbindelse med indkaldelsen til valget samt med angivelse af frist for opstilling, så alle fraværende herefter har mulighed for at brevstemme.

Hvis der er flere kandidater til posten som TR, skal I holde en skriftlig afstemning. Ved stemmelighed blandt dem, der har fået flest stemmer, gennemføres endnu en afstemning mellem disse. Ved fortsat stemmelighed trækker I lod. Kandidater til posten som TR og TR-suppleant kan opstilles frem til selve valghandlingen. Hvis der kun er én kandidat til posten som TR, er den pågældende valgt uden afstemning.

Grundlaget for at blive en god tillidsrepræsentant med ordentlige vilkår til TR-arbejdet er afklarede forventninger i hele personalegruppen.

Årsagerne til, at du er valgt som tillidsrepræsentant kan være mange forskellige. Uanset hvordan du er blevet valgt, må det være i alles interesse, at du udvikler dig til at blive så god en tillidsrepræsentant som muligt. Derfor er det vigtigt, at personalegruppen får drøftet forventninger, og få afklaret opgaven som tillidsrepræsentant i institutionen eller institutionerne.

Det kan du blandt andet gøre ved at deltage i fagforeningens uddannelse for tillidsrepræsentanter samt deltage på TR-møder og temadage.

Uddannelse kan dog aldrig stå alene – ligeså vigtigt er det, at du og dine kollegaer på institutionen får afklaret jeres forventninger til hinanden.

Det kan omhandle alt, hvad I hver især opfatter som tillidsrepræsentantens opgave. Det kan eksempelvis være:

 • Forhold til løn og ansættelsesforhold
 • Samarbejdssager
 • Personalets trivsel
 • Fagpolitiske diskussioner
 • Hvordan skal leder-TR samarbejdet være?
 • Samarbejde med evt. sikkerhedsrepræsentant og/eller TR suppleant?
 • Samarbejdet med andre TR på institutionen – eller i lokalområdet?
 • Hvor meget tid er rimeligt at bruge til TR arbejdet?
 • Hvis ikke alle er organiseret, hvordan forholder I jer til det i personalegruppen?

Det er fagforeningens erfaring, at en engageret og aktiv tillidsrepræsentant kan være til hjælp og støtte for både personale og ledelse, når bare forventninger og roller er afklaret.

Dette oplæg er bygget op om nogle væsentlige paragraffer i TR-reglerne. Paragrafferne er efterfulgt af en kort fortolkning.

Efter hver paragraf er der stillet en række spørgsmål, der kan danne ramme for en diskussion i personalegruppen. Oplægget skal ses som inspiration til at få taget forventningsdiskussionen i personalegrupperne. Du kan frit vælge at bruge det i sin helhed eller bruge dele af det. Du kan også vælge at bruge det som inspiration til at lave dit eget oplæg. I kommuner, hvor der er indgået en lokal TR-aftale, kan nogle af paragrafferne fraviges, men diskussionspunkter er under alle omstændigheder centrale.

Vi opfordrer til, at I efter diskussionerne får nedskrevet de afklarede forventninger/roller og aftaler.

Rolige og gode arbejdsforhold

Det er tillidsrepræsentantens pligt, at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for kommunen, at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler (amts)kommunens ledelse og dennes repræsentant.
Fra KTO: “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” §2, stk. 1 og MED-Håndbogen: rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse – §11, stk. 1.

En af tillidsrepræsentantens fornemmeste opgaver er beskrevet i disse paragraffer. Men hvad ligger der i “at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”? Betyder det, at man ikke må være uenige på arbejdspladsen? – eller at man aldrig må skændes på personalemødet?

Til diskussion i personalegruppen:

 • Hvad forstår I ved “rolige og gode arbejdsforhold”?
 • Hvordan forventer I, at TR skal fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold?
 • Hvordan sikres det, at der bliver taget initiativ til at få lavet en lokal personalepolitik, hvor interne retningslinjer indgår? (Med interne retningslinjer forstås f.eks.: regler for sygemelding, vikarindtag, mødetid, ferie, afspadsering, m.m.
 • Hvordan forebygges samarbejdsproblemer og hvad forventer I af TR, hvis de opstår?
 • Er der overensstemmelse mellem personalets og TR’s opfattelse og forventninger?
 • Hvad skal der til, for at TR kan sikre rolige og gode arbejdsforhold?
 • Hvad er personalets rolle? Og hvad er ledelsen opgave?

At være talsmand

Tillidsrepræsentanten er talsmand for medarbejderne.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan som sådan over for institutionens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål.

Fra KTO: “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg”- §2, stk. 2 og MED-Håndbogen: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse – §11, stk. 2.

Hvis der på arbejdspladsen er fem ansatte på BUPL’s overenskomst kan der vælges en TR. Se yderligere i din kommunes MED-aftale.

Fra KTO: “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg”- §2, stk. 2 og MED-Håndbogen: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse – §10.

Til diskussion i personalegruppen:

 • Hvilke forventninger har I til TR som talsmand?
 • Hvilken type klager, problemstillinger, m.m. kan TR gå til ledelsen med?
 • Hvordan ”opdager” TR en klage, problemstilling eller lignende?
 • Skal TR have en henvendelse fra et eller flere medlemmer?
 • Skal henvendelse være på skrift? Eller efterfølgende nedskrives?
 • Hvad er forventningen til samarbejde mellem ledelse og TR?
 • Herunder skal der evt. aftales faste møder?
 • Hvad er personalets forventninger til videreformidling af diskussioner og informationer fra TR møder?
 • Skal der være et fast punkt på personalemødet, eller…….?
 • Hvordan forventer personalet at TR inddrager dem i diskussionerne?
 • Er der overensstemmelse mellem personalets og TR’s forventninger?
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at TR kan udføre opgaven ?

Tillidsrepræsentantens opgave ved ansættelse og afsked

Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret.

Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for pågældende overenskomstgruppe holdes bedst muligt orienteret.

Fra KTO: “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” §2, stk. 3 og MED-Håndbogen: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse – §11, stk. 3.

Denne paragraf indeholder bestemmelser om, hvordan TR i forhold til sin funktion, skal indgå ved nyansættelser og i forhold til samarbejdssager. I forhold til afsked er det fagforeningen, der tager over. Bemærk: Overenskomstgruppen er alle ansatte på BUPL’s overenskomst – også ikke-medlemmer!

Til diskussion i personalegruppen:

 • Hvad forventer personalet af TR i forbindelse med proceduren ved ansættelse og afsked?
 • Hvad forventer ledelsen af TR i forbindelse med ansættelse og afsked?
 • Er der overensstemmelse mellem personalets og TR’s forventninger?
 • Er der overensstemmelse mellem ledelsen og TR’s forventninger?
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at TR kan udføre opgaven?

Tid til TR-arbejdet

Tillidsrepræsentanten må bruge den tid, som er nødvendig.

Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold. Tillidsrepræsentanten skal dog udføre sit hverv sådan, at det medfører mindst mulig forstyrrelse af pågældendes produktive arbejde.

Fra KTO: “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” §5, stk. 1.

Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af deres hverv.
Fra MED-Håndbogen: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse – §14, stk. 2.

Tid til TR-arbejdet er et begreb, der ofte giver anledning til debat. Hvor mange timer kan der bruges til TR arbejdet og hvad er der indeholdt i disse? Det hænger naturligvis meget sammen med de forventninger I har til TR arbejdet. Har I forventninger om en velinformeret og velforberedt TR, skal der også afsættes tid til forberedelse, læsning, informationssøgning, ajourføring m.m.
Der er mulighed for i lokale TR-aftaler at afsætte et fast timeantal.

Til diskussion i personalegruppen:

 • Hvad er rimeligt, at TR bruger af tid på TR arbejdet?
 • Er der nogle opgaver TR skal bruge mere tid på end andet?
 • Hvordan vil vi prioritere TR-arbejdet i vores institution?
 • Hvordan sikres der tid og rum til at varetage TR opgaven i forhold til personalegruppen og den enkelte medarbejder?
 • Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at denne tid ligger?
 • Skemalagt eller indlagt som disponibel tid i arbejdsplanen?
 • Er der overensstemmelse mellem personalets og TR’s forventninger?

TR's frihed til deltagelse i aktiviteter med BUPL

BUPL yder frikøb til uddannelse, kurser og temadage

TR’s frihed til deltagelse i aktiviteter i BUPL
Frihed til deltagelse i kurser, møder mv.
Efter anmodning gives der – når forholdene på tjenestestedet i det enkelte tilfælde tillader det – tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed uden løn med henblik på:
1. Deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser
2. Udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation, og
3. Deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i (amts)kommunerne.

Tjenestefrihed til de nævnte aktiviteter ydes med løn, mod at vedkommende personaleorganisation refunderer (amts) kommunen udgiften til løn under tjenestefriheden.

Fra KTO: “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” – § 9, stk. 1-2 og MED-Håndbogen: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse – §15, stk. 1-2.

TR-kurser med videre, bør ikke henhøre til de “normale” kurser der ellers bliver udbudt til personalet. Dvs. TR har lige ret til at søge kurser i udvikling af den pædagogiske faglighed. BUPL yder frikøb ved TR’s uddannelse på TR kurser og temadage.

Til diskussion i personalegruppen:

Forventer I, at TR løbende uddanner sig på TR-kurser og -temadage?

 • Hvordan skal TR’s tilbagemelding fra uddannelse, kurser m.m. foregå?
 • Hvem træffer beslutning om hvorvidt TR kan deltage i TR kurser?
 • Er der overensstemmelse mellem personalets og TR’s forventninger?
 • Hvilke betingelser skal evt. være opfyldt for at TR kan udføre opgaven?

Aftale mellem leder, kolleger og TR på baggrund af forventningsafklaring – opgaver, ansvar, kvalificering, uddannelse, tid, faste møder, inddragelse, m.m.

Når du er valgt som tillidsrepræsentant

Din kommune og BUPL Nordjylland skal godkende valget

Når du har indsendt valgskema til BUPL Nordjylland som nyvalgt tillidsrepræsentant, skal du godkendes af kommunen og af BUPL Nordjylland. Når du er blevet det, sender BUPL Nordjylland et velkomstbrev med forskellige oplysninger og en pjece om dit nye hverv.

Derefter vil du blive tilbudt et grundkursus i to moduler for nye tillidsrepræsentanter.

Valgskema

Valgskemaet udfyldes både ved nyvalg og genvalg af tillidsrepræsentant.

Når du bliver valgt til tillidsrepræsentant, skal du udfylde formularen "Jeg er blevet tillidsvalgt". Du skal bruge login til MitBUPL for at få adgang til valgskemaet.

Hent formularen: "Jeg er blevet tillidsvalgt ". 

Hvis du stopper som tillidsrepræsentant, skal du udfylde formularen "Ikke længere tillidsvalgt". Du skal bruge login til MitBUPL for at få adgang til valgskemaet.

Hent formularen: "Ikke længere tillidsvalgt". 

Valgskemaer Mariagerfjord Kommune

Hvis du er ansat i Mariagerfjord Kommune, og bliver valgt som tillidsrepræsentant skal du bruge "Valgskema TR Mariagerfjord" eller hvis du bliver valgt som suppleant skal du bruge "Valgskema TR-suppleant Mariagerfjord Kommune".

Valgskema PFF

Bliver du valgt til tillidsrepræsentant på PFF's overenskomstområde, skal du bruge "Valgskema PFF".

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.