Paragraf

Vedtægter i BUPL Nordjylland

I BUPL Nordjylland er der vedtægter for fagforeningen BUPL Nordjylland, Den Lokale Lederforening, Seniorklubben, Kultur- og Rådighedsfonden.

Vedtægter for fagforeningen BUPL Nordjylland

BUPL Nordjylland arbejder efter gældende vedtægter.

Vedtægter for BUPL Nordjylland, Forbundet for pædagoger og klubfolk

Fagforeningens navn og hjemstedskommune
Fagforeningens navn er: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Forbundet for pædagoger og klubfolk, Region Nordjylland, herefter kaldet BUPL Nordjylland.

Fagforeningens hjemstedskommune er Aalborg Kommune.

§ 1 Fagforeningens opgaver

Stk. 1

Fagforeningens hovedopgave er:
at forhandle med lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, herunder personalenormeringer, sikkerheds- og miljøforhold på de enkelte arbejdspladser, samt forhold vedr. arbejdets udførelse og institutionernes drift.
at indgå lokale aftaler om løn – og ansættelsesvilkår.
at forhandle konkrete medlemssager vedr. løn – og ansættelsesforhold, med mindre det i overenskomst eller aftale er fastslået, at sagerne skal forhandles af landsforbundet.
at sikre, at enhver arbejdsplads dækkes af valgt institutionstillidsrepræsentanter, områdetillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, ledertillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter efter de til enhver tid gældende regler.
at varetage den grundlæggende uddannelse af BUPL Nordjyllands tillidsrepræsentanter, samt sikre den nødvendige information til disse om alle forhold af betydning for deres virke.
at skabe rammer for det pædagogiske fags udvikling ved understøttelse af grunduddannelsen, teoriudviklingen, forsøgs- og udviklingsarbejde, samt mulighederne for efter – og videreuddannelse.
at informere medlemmerne om lokale aftaler, herunder holde faglige, pædagogiske og oplysende møder.
at etablere en lokal lederforening og bistå og samarbejde med denne.
at udbygge samarbejdet med andre faglige organisationer m.v.
§ 2 Fagforeningens bestyrelse
Stk. 1

Fagforeningen ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer valgt på general-forsamlingen. Derudover et udpeget medlem fra den lokale lederforenings bestyrelse.

Fagforeningsbestyrelsen leder fagforeningens virksomhed i overensstemmelse med disse vedtægter og BUPL’s love samt generalforsamlingens, hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger.

Stk. 2

Fagforeningens bestyrelse sammensættes således, at bestyrelsen efter general-forsamlingens bestemmelser består af hovedbestyrelsesmedlemmer og to sup-pleanter for hovedbestyrelsens medlemmer valgt i følge BUPL’s love § 46, stk. 1, formand, næstformand, kasserer, samt et antal øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af max. 17 valgte medlemmer. Derudover udpeger den lokale lederforening et medlem til fagforeningsbestyrelsen, som ikke samtidig kan beklæde posten som repræsentant i lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret for lederforeningen.

Stk. 3

Kun et hovedbestyrelsesmedlem kan samtidig vælges som faglig sekretær.

Kun en suppleant kan samtidig vælges som faglig sekretær.

Stk. 4

Såfremt formanden, næstformanden, kassereren eller en af de faglige sekretærer fratræder, udpeger fagforeningsbestyrelsen blandt sine medlemmer en efterfølger, der fungerer indtil næste generalforsamling med valg på dagsordenen.

Er det ikke muligt, blandt bestyrelsens medlemmer, at udpege en efterfølger for en formand, næstformand, kasserer eller faglig sekretær, kan bestyrelsen, blandt BUPL’s medlemmer i øvrigt, finde en efterfølger, der fungerer indtil næste general-forsamling med valg på dagsordenen.

Stk. 5

Ligger der i fagforeningens område et eller flere uddannelsessteder for pædagoger kan den lokale fælles studiesektion (PLS) udpege et medlem, der indtræder i fagforeningsbestyrelsen.

Stk. 6

Fagforeningsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal indeholde

en bestemmelse om, at 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan kræve bestyrelsen indkaldt.

Stk. 7

Oprettelse, kommissorium og sammensætning til stående udvalg fastlægges på generalforsamlingen. Fagforeningsbestyrelsen har mandat til at nedsætte ad hoc-udvalg.

Stk. 8

pkt. 1

Det politiske ansvar for arbejdet i den enkelte kommune er fagforeningsbestyrelsens. Fagforeningsbestyrelsen uddelegerer det daglige politiske ansvar til en faglig sekretær. Det er den faglige sekretærs ansvar, at løn – og normeringsaftaler samt pædagogiske vilkår bliver forhandlet, og at der om muligt bliver indgået aftale herom. Dette foregår i tæt samarbejde mellem den faglige sekretær og de berørte medlems-grupper i kommunen.

pkt. 2

Alle medlemmer af BUPL Nordjylland skal have mulighed for at øve indflydelse på den interne fagpolitiske linje i fagforeningen, både via det repræsentative demokrati, men også mellem valgperioder. Medlemmerne skal sikres hurtige og præcise tilbagemeldinger på deres henvendelser.

I forhold til medlemmernes arbejdssituation arbejder fagforeningen til stadighed på, at medlemmernes arbejdspladser har en høj grad af medarbejderdemokrati. BUPL Nordjylland stiller sin ekspertise til rådighed for medlemmerne og sikrer, at BUPL Nordjylland bliver repræsenteret i de kommunale MED- udvalg.

pkt. 3

Fagforeningsbestyrelsen har pligt til at informere og høre medlemmer, der har interesse i en sag. De berørte parter skal som minimum via det repræsentative demokrati i organisationen, inddrages og høres i beslutninger, som berører deres arbejdsområde.

pkt. 4

Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til, i videst muligt omfang, at inddrage fælles-, område-, leder- og institutionstillidsrepræsentanterne i BUPL’s virke, herunder i de forhandlinger fagforeningen fører vedrørende lokale forhold.

Stk. 9

Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til at informere afdelingens medlemmer ved møder, et medlemsblad eller anden regelmæssig skriftlig information herunder ved brug af hjemmesiden.

Stk. 10

Fagforeningsbestyrelsen eller den lokale lederforening inviterer, efter behov, til oplysende og diskuterende medlemsmøder om pædagogiske, ledelsesmæssige og fagpolitiske emner, på tværs af flere eller alle kommuner i Region Nordjylland.

Stk. 11

Fagforeningsbestyrelsen og/eller områdets fællestillidsrepræsentant(er) kan invitere til medlemsmøde efter behov i kommunen.

§ 3 Ordinær generalforsamling
Stk. 1

Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert andet år i perioden

15. september til 15. oktober.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer tilknyttet den pågældende fagforening.

Forretningsudvalgsmedlemmer eller repræsentanter for forretningsudvalget kan deltage i enhver generalforsamling. Forretningsudvalgsmedlemmerne har dog kun stemmeret ved generalforsamlinger i den fagforening, de er tilknyttet.

Stk. 2

Fagforeningsbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem landsforbundets blad og til medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

Stk. 3

Varslet til ordinær generalforsamling er mindst tre uger. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til fagforeningsbestyrelsen senest otte dage før en general-forsamling. For lovforslag gælder § 21, stk. 1 i BUPL’s love.

Stk. 4

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Formalia.

a) Valg af dirigent og referent

b) Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Behandling af forslag til budget, herunder fastlæggelse af afdelingens normeringsplan.

6. Valg af:

a) Formand

b) Næstformand

c) Øvrige faglige sekretærer, udover formand og næstformand (3 stk.)

d) Kasserer

e) Hovedbestyrelsesmedlemmer

f) to suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer

g) Eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer ud over de under 6 a), b), c), d), e) og f) valgte, således, at denne efter generalforsamlingens bestemmelser kommer til at bestå af mindst fem medlemmer og højest 17 medlemmer

h) Suppleanter til bestyrelsen, således, at der efter generalforsamlingens bestemmelser vælges mindst tre og højest seks suppleanter

i) Kongresdelegerede blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ekskl. hovedbestyrelsesmedlemmer

j) Tre suppleanter for kongresdelegerede blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter, ekskl. hovedbestyrelsesmedlemmer

k) Såfremt antallet af fagforeningens kongresdelegerede/suppleanter overstiger antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan de manglende kongresdelegerede vælges blandt fagforeningens øvrige medlemmer

l) Valg af to kritiske revisorer

m) Suppleant for kritisk revisor

n) Valg til udvalg

Stk. 5

Medlemmer, der opstiller til tillidsposter i fagforeningen, skal være tilknyttet denne (jf. BUPL’s love, § 45, stk. 1).

Stk. 6 Alle bestyrelsesmedlemmer og kritiske revisorer vælges for to år ad gangen.

Stk. 7

Alle bestyrelsessuppleanter og suppleanter for kritiske revisorer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 8

Senest 10 dage efter generalforsamlingens afholdelse indsender fagforenings-bestyrelsen referat fra generalforsamlingen til landsforbundet, med oplysninger om de behandlede emner, de trufne beslutninger (herunder vedtægter) og de foretagne valg. Referatet godkendes af dirigent og referent.

Stk. 9

Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til en fagforeningsbestyrelse, skal denne træde tilbage, og landsforbundets forretningsudvalg forestår indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i fagforeningen.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst fem medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Såfremt fagforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling, skal dette meddeles hovedbestyrelsen samtidig med indkaldelsen, og generalforsamlingen

skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen herom er fremsat.

Stk.2

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst fem dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§ 5 Fagforeningens økonomi
Stk. 1

Fagforeningen udgør en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.

Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen berettiget til at foretage enhver retlig og økonomisk disposition på fagforeningens vegne.

Fagforeningen tegnes retligt og økonomisk, herunder ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, i fællesskab af formand, kasserer samt ét yderligere bestyrelses-medlem valgt af bestyrelsen.

Fagforeningen kan ikke træffe retlige og økonomiske dispositioner, der på nogen måde kan forpligte landsforbundet.

Stk. 2

Kassereren udarbejder et årligt regnskab, der følger kalenderåret. Senest 1. april i det følgende år forelægger kassereren regnskabet for den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor samt sikre, at det fremsendes til den i BUPL udpegede statsautoriserede revisor.

§ 6 Ændring af fagforeningens vedtægter
Stk. 1

Vedtægten kan kun ændres på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer (jvf. BUPL’s love, § 43, stk. 3)

Stk. 2

Vedtægten for den lokale fagforening kan aldrig indeholde bestemmelser, der er i strid med BUPL’s love.

Uoverensstemmelser herom afgøres af BUPL’s hovedbestyrelse under ansvar over for kongressen.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 2016.

Vedtægter for Den Lokale Lederforening

Vedtægter for Seniorklubben

For at blive medlem i Seniorklubben, skal du være gået på efterløn, førtidspension eller

alderspension. Du skal have været medlem af BUPL i dit aktive arbejdsliv.

Seniorklubbens formål er at tilbyde medlemmerne aktiviteter, der både har et socialt og kulturelt indhold.

Senior(klub)bestyrelsen vælges på Årsmødet. Der vælges op til 8 medlemmer til rådet.

Halvdelen vælges i lige år og halvdelen i ulige år.

Seniorbestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant til Landsudvalget for lokale senior/pensionistklubber i BUPL. Bestyrelsesmedlem og suppleant vælges for 2 år.

Seniorbestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, som er kontaktled til Faglige Seniorer.

Formand for BUPL Nordjylland er kontaktperson til Seniorklubben og orienterer om ting, der vedrører Seniorklubben.

Seniorbestyrelsen tilforordnes en ansat fra BUPL´s kontor.

Seniorbestyrelsen planlægger klubbens aktiviteter og disponerer over det fastsatte budget.

Seniorbestyrelsen indkalder til Årsmøde hvert år i april måned med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden til Årsmødet skal mindst indeholde:

  • Beretning
  • Regnskab og budget
  • Valg til seniorbestyrelsen
  • Orientering fra møder i Landsudvalget for lokale senior/pensionistklubber i BUPL
  • Indkomne forslag
  • Forslag til aktiviteter i Seniorklubben

Vedtaget på Årsmødet den 26. april 2023

Vedtægter for Kulturfonden

§ 1
Fondens navn er Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund, BUPL Nordjyllands
Kulturfond.
§ 2
Fondens formål er:
- at støtte kulturelle og sportslige arrangementer målrettet BUPL Nordjyllands
medlemmer.
Dette kan eksempelvis være:
a) revy/teater arrangeret af medlemmer af BUPL Nordjylland
b) fest arrangeret i forbindelse med faglige aktiviteter
c) etablering af idrætshold for BUPL medlemmer
d) etablering af kor m.v. for BUPL medlemmer
Arrangementerne skal generelt være tværgående og styrke fællesskabet og
sammenholdet mellem medlemmerne i den enkelte kommune.
§ 3
Som startkapital afsætter BUPL Nordjyllands bestyrelse kr. 15.000,00 for
generalforsamlingsperioden 97/98 efterfølgende sker tildelingen til fonden med kr. 2,50 pr.
medlem pr. generalforsamlingsperiode.
§ 4
Via opslag på BUPL Nordjyllands hjemmeside bliver der indkaldt ansøgninger til fonden
fire gange årligt.
Ansøgningsfrist offentliggøres på BUPL Nordjyllands hjemmeside.
§ 5
Fonden administreres af en bestyrelse bestående af maks. fire medlemmer
Bestyrelsen er sammenfaldende med bestyrelsen for BUPL Nordjyllands Rådighedsfond.
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige.
Skulle et bestyrelsesmedlem fratræde i utide, konstituerer BUPL Nordjyllands bestyrelse et
nyt medlem til fondens bestyrelse.
Valgperioden er to år, og valget foregår i lige år.
§ 6
- Valg af to medlemmer til bestyrelsen foregår via opslag i BUPL Nordjyllands lokale
medier og udvælges af BUPL Nordjyllands bestyrelse blandt ansøgende
kandidater. Disse skal være medlemmer af BUPL Nordjylland.
Endvidere:
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen for BUPL Nordjylland.
- Sekretariatslederen i BUPL Nordjylland (født medlem).
Der gøres opmærksom på, at der er tale om to selvstændige fonde med hver deres formål.
§ 7
Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange om året i forbindelse med uddelingen af
fondens midler.
Beretning om fondens virksomhed for året kan læses på BUPL Nordjyllands hjemmeside
efter afholdelse af sidst planlagte møde.
§ 8
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Den løbende administration forestås af fondens bestyrelse, hvis adresse er BUPL
Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst.
Regnskabet revideres af BUPL Nordjyllands revisor.
§ 9
Opløses Kulturfonden, skal dennes bestyrelse i samråd med BUPL Nordjyllands
bestyrelse træffe afgørelse om, hvorledes dens midler skal anvendes.
Vedtaget på BUPL Nordjyllands generalforsamling 2012
Konsekvensrettet den 3. november 2015
Konsekvensrettet den 2. september 2019

Vedtægter for Rådighedsfonden

§ 1
Fondens navn er Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL Nordjyllands
Rådighedsfond.
§ 2
Rådighedsfonden er stiftet og oprettet i anledning af Dansk Børnehaveråds 25 års dag den
13. april 1957, og overgået til BUPL den 1. januar 1973. Fonden er herefter overgået til
BUPL Nordjylland den 1. januar 1993.
§ 3
Fondens kapital var ved dens stiftelse tilvejebragt gennem gaver fra Dansk
Børnehaveråds medlemmer og venner, og gennem medlemmernes salg af Danske
Kvinders Nationalråds Margurite-blomst.
Fondens midler tilvejebringes ved opkrævning af et nærmere fastsat beløb gennem det
ordinære medlemskontingent.
Fondens kapital anbringes til højest mulige renter eller i faste værdipapirer.
§ 4
Fondens formål er ved legater:
a) At yde støtte til medlemmer af BUPL, som søger efteruddannelse gennem
studierejser, kurser eller lignende.
b) At yde støtte til medlemmer af PLS, som er 2. eller 3. års studerende, under
forudsætning af at de har aktivt medlemskab i BUPL.
§ 5
Oplysninger om Rådighedsfonden findes på BUPL Nordjyllands hjemmeside. På
hjemmesiden er tidspunkterne for de fire ansøgningsfrister ligeledes offentliggjort.
Ansøgers University College skal underskrive ansøgningen fra den studerende for at
ansøgningen kan komme i betragtning.
Rådighedsfondens tilskud skal pr. 1. januar være på mindst 46.000 kr. Det til rådighed
stående beløb inklusive renter skal fordeles henholdsvis cirka ultimo januar, april, august
og oktober.
§ 6
Fonden administreres af en bestyrelse bestående af maks. fire medlemmer.
Bestyrelsen er sammenfaldende med bestyrelsen for BUPL Nordjyllands Kulturfond.
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige.
Skulle et bestyrelsesmedlem fratræde i utide, konstituerer BUPL Nordjyllands bestyrelse et
nyt medlem til fondens bestyrelse.
Valgperioden er to år, og valget foregår i lige år.
- Valg af to medlemmer til bestyrelsen foregår via opslag i BUPL Nordjyllands lokale
medier og udvælges af BUPL Nordjyllands bestyrelse blandt ansøgende
kandidater. Disse skal være medlemmer af BUPL Nordjylland.
Endvidere:
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen for BUPL Nordjylland.
- Sekretariatslederen i BUPL Nordjylland (født medlem).
Der gøres opmærksom på, at der er tale om to selvstændige fonde med hver deres formål.
§ 7
Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt i forbindelse med uddelingen af
fondens midler.
Beretning om fondens virksomhed for året, kan læses på BUPL Nordjyllands hjemmeside
efter afholdelse af sidst planlagte møde.
§ 8
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet og den løbende administration forestås af fondens bestyrelse, hvis adresse er
BUPL Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst.
Regnskabet skal revideres af BUPL Nordjyllands revisor.
§ 9
Opløses Rådighedsfonden, skal dennes bestyrelse i samråd med BUPL Nordjyllands
bestyrelse træffe afgørelse om, hvorledes dens midler skal anvendes.
Vedtaget på BUPL Nordjyllands generalforsamling 2012
Konsekvensrettet den 3. november 2015
Konsekvensrettet den 2. september 2019

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.