Hvem kan søge om midler?

BUPL Nordjyllands Rådighedsfond yder kun støtte til medlemmer af BUPL Nordjylland:

  1. Aktive medlemmer af BUPL, der søger efteruddannelse gennem studierejser, kurser eller lignende.
  2. Yder støtte til medlemmer af PLS, som er 2. eller 3. års studerende, under forudsætning af at de har aktivt medlemskab i BUPL.
  3. Ledige, med et aktivt medlemskab, der søger efteruddannelse.

Hvornår skal du søge midler?

Som overordnet princip skal man søge Rådighedsfonden om midler til efteruddannelse, kurser og studierejser inden ansøgningsfristens udløb og inden et forløb er påbegyndt eller afholdt.

Hvis en ansøger er i gang med et længerevarende uddannelsesforløb over flere år eller flere moduler, er der mulighed for genansøgning.

Hvordan skal du søge?

Ansøgninger skal fremsendes til fonden på ansøgningsskemaet. Der skal vedlægges eller vedhæftes relevant dokumentation som PDF-fil. Links godtages ikke i forhold til dokumentation.

Ansøgningen skal fremsendes individuelt. Der kan ikke søges kollektivt.

Hvornår kan du IKKE søge midler?

Der kan ikke søges om midler fra fonden til kurser eller efteruddannelse, når arbejdsgiver eksempelvis har besluttet, at alle medarbejdere skal efteruddannes inden for et bestemt område, eller når en arbejdsgiver ønsker kompetenceudvikling af en gruppe medarbejdere. Det er arbejdsgiverens ansvar og forpligtigelse at betale for disse kurser.

Hvornår har du ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristerne skal overholdes til Rådighedsfonden. I 2023 er der følgende ansøgningsfrister:

  • Den 5. januar - behandles af bestyrelsen den 12. januar
  • Den 22. marts  - behandles af bestyrelsen den 30. marts
  • Den 21. august - behandles af bestyrelsen den 28. august
  • Den 1. november - behandles af bestyrelsen den 9. november

Har du brug for hjælp?

Yderligere oplysninger om Rådighedsfonden kan fås ved henvendelse til sekretær Karina Lyngberg Stevn på tlf. nr. direkte 35 46 55 13 eller via Mit BUPL. 

Hent ansøgningsskemaet

Beretning for Kultur- og Rådighedsfonden 2022

Her kan du læse hele beretningen for Kultur- og Rådighedsfonden for 2022

Oplysningspligt i forhold til Skat

  • Det skal understreges, at alle udbetalinger af puljens midler er oplysningspligtige i forhold til Skat. Dette gælder også tilskud til studierejser til udlandet, uagtet at disse kan være skattefrie for modtageren.

    Uddelingen i forbindelse med ansøgers studierejser til udlandet er skattefri for modtageren i det omfang den medgår til dækning af “sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved ophold på studiestedet”.

Bestyrelsen for Rådighedsfonden

Bestyrelsen for Rådighedsfonden er udpeget af BUPL Nordjyllands bestyrelse. De to medlemmer er:

Camilla Dyrekilde Rosenlund, Vuggestuen Hvorup Kirkevej
Kristian K. Tornby, Frederikshavn Kommune

Vedtægter for BUPL Nordjyllands Rådighedsfond

§ 1
Fondens navn er Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL Nordjyllands
Rådighedsfond.

§ 2
Rådighedsfonden er stiftet og oprettet i anledning af Dansk Børnehaveråds 25 års dag den
13. april 1957, og overgået til BUPL den 1. januar 1973. Fonden er herefter overgået til
BUPL Nordjylland den 1. januar 1993.

§ 3
Fondens kapital var ved dens stiftelse tilvejebragt gennem gaver fra Dansk
Børnehaveråds medlemmer og venner, og gennem medlemmernes salg af Danske
Kvinders Nationalråds Margurite-blomst.
Fondens midler tilvejebringes ved opkrævning af et nærmere fastsat beløb gennem det
ordinære medlemskontingent.
Fondens kapital anbringes til højest mulige renter eller i faste værdipapirer.

§ 4
Fondens formål er ved legater:
a) At yde støtte til medlemmer af BUPL, som søger efteruddannelse gennem
studierejser, kurser eller lignende.
b) At yde støtte til medlemmer af PLS, som er 2. eller 3. års studerende, under
forudsætning af at de har aktivt medlemskab i BUPL.

§ 5
Oplysninger om Rådighedsfonden findes på BUPL Nordjyllands hjemmeside. På
hjemmesiden er tidspunkterne for de fire ansøgningsfrister ligeledes offentliggjort.
Ansøgers University College skal underskrive ansøgningen fra den studerende for at
ansøgningen kan komme i betragtning.
Rådighedsfondens tilskud skal pr. 1. januar være på mindst 46.000 kr. Det til rådighed
stående beløb inklusive renter skal fordeles henholdsvis cirka ultimo januar, april, august
og oktober.

§ 6
Fonden administreres af en bestyrelse bestående af maks. fire medlemmer.
Bestyrelsen er sammenfaldende med bestyrelsen for BUPL Nordjyllands Kulturfond.
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige.
Skulle et bestyrelsesmedlem fratræde i utide, konstituerer BUPL Nordjyllands bestyrelse et
nyt medlem til fondens bestyrelse.
Valgperioden er to år, og valget foregår i lige år.
- Valg af to medlemmer til bestyrelsen foregår via opslag i BUPL Nordjyllands lokale
medier og udvælges af BUPL Nordjyllands bestyrelse blandt ansøgende
kandidater. Disse skal være medlemmer af BUPL Nordjylland.
Endvidere:
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen for BUPL Nordjylland.
- Sekretariatslederen i BUPL Nordjylland (født medlem).
Der gøres opmærksom på, at der er tale om to selvstændige fonde med hver deres formål.

§ 7
Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt i forbindelse med uddelingen af
fondens midler.
Beretning om fondens virksomhed for året, kan læses på BUPL Nordjyllands hjemmeside
efter afholdelse af sidst planlagte møde.

§ 8
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet og den løbende administration forestås af fondens bestyrelse, hvis adresse er
BUPL Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst.
Regnskabet skal revideres af BUPL Nordjyllands revisor.

§ 9
Opløses Rådighedsfonden, skal dennes bestyrelse i samråd med BUPL Nordjyllands
bestyrelse træffe afgørelse om, hvorledes dens midler skal anvendes.

Vedtaget på BUPL Nordjyllands generalforsamling 2012
Konsekvensrettet den 3. november 2015
Konsekvensrettet den 2. september 2019

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.