Hvem kan søge midler?

Ansøgere skal have et aktivt medlemskab af BUPL Nordjylland for at kunne søge midler fra Kulturfonden.

Hvad kan der søges midler til?

BUPL Nordjyllands Kulturfond giver efter ansøgning støtte til tværgående arrangementer, der styrker sammenholdet mellem medlemmerne.

Det kan være økonomisk støtte til kulturelle og sportslige arrangementer for BUPL Nordjyllands medlemmer – f.eks. tilskud til socialt samvær i tilknytning til en faglig aktivitet eller til kulturelle aktiviteter som medlemmerne selv laver.

Hvornår skal du søge midler?

Du skal søge midler fra Kulturfonden inden ansøgningsfristens udløb og inden det kulturelle eller sportslige arrangement afholdes.

Hvordan skal du søge?

Ansøgninger skal fremsendes til fonden på ansøgningsskema. Ansøgningsskema sendes til: BUPL Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst eller via Mit BUPL.

Hvis du har brug for hjælp?

Yderligere oplysninger om Kulturfonden kan fås ved henvendelse til sekretær Karina Lyngberg Stevn på tlf. nr. direkte 35 46 55 13 eller via ”Mit BUPL”.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfrister til Kulturfonden i 2023:

  • Den 5. januar - behandles af bestyrelsen den 12. januar
  • Den 22. marts  - behandles af bestyrelsen den 30. marts
  • Den 21. august - behandles af bestyrelsen den 28. august
  • Den 1. november - behandles af bestyrelsen den 9. november

Hent ansøgningsskemaet

Beretning for 2022

Her kan du læse hele beretningen for Kultur- og Rådighedsfonden for 2022

Bestyrelsen for Kulturfonden

Bestyrelsen for Kulturfonden er udpeget af BUPL Nordjyllands bestyrelse. De to medlemmer er:

Camilla Dyrekilde Rosenlund, Vuggestuen Hvorup Kirkevej
Kristian K. Tornby, Frederikshavn Kommune

Vedtægter for BUPL Nordjyllands Kulturfond

§ 1
Fondens navn er Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund, BUPL Nordjyllands
Kulturfond.

§ 2
Fondens formål er:
- at støtte kulturelle og sportslige arrangementer målrettet BUPL Nordjyllands
medlemmer.
Dette kan eksempelvis være:
a) revy/teater arrangeret af medlemmer af BUPL Nordjylland
b) fest arrangeret i forbindelse med faglige aktiviteter
c) etablering af idrætshold for BUPL medlemmer
d) etablering af kor m.v. for BUPL medlemmer
Arrangementerne skal generelt være tværgående og styrke fællesskabet og
sammenholdet mellem medlemmerne i den enkelte kommune.

§ 3
Som startkapital afsætter BUPL Nordjyllands bestyrelse kr. 15.000,00 for
generalforsamlingsperioden 97/98 efterfølgende sker tildelingen til fonden med kr. 2,50 pr.
medlem pr. generalforsamlingsperiode.

§ 4
Via opslag på BUPL Nordjyllands hjemmeside bliver der indkaldt ansøgninger til fonden
fire gange årligt.
Ansøgningsfrist offentliggøres på BUPL Nordjyllands hjemmeside.

§ 5
Fonden administreres af en bestyrelse bestående af maks. fire medlemmer
Bestyrelsen er sammenfaldende med bestyrelsen for BUPL Nordjyllands Rådighedsfond.
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige.
Skulle et bestyrelsesmedlem fratræde i utide, konstituerer BUPL Nordjyllands bestyrelse et
nyt medlem til fondens bestyrelse.
Valgperioden er to år, og valget foregår i lige år.

§ 6
- Valg af to medlemmer til bestyrelsen foregår via opslag i BUPL Nordjyllands lokale
medier og udvælges af BUPL Nordjyllands bestyrelse blandt ansøgende
kandidater. Disse skal være medlemmer af BUPL Nordjylland.
Endvidere:
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen for BUPL Nordjylland.
- Sekretariatslederen i BUPL Nordjylland (født medlem).
Der gøres opmærksom på, at der er tale om to selvstændige fonde med hver deres formål.

§ 7
Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange om året i forbindelse med uddelingen af
fondens midler.
Beretning om fondens virksomhed for året kan læses på BUPL Nordjyllands hjemmeside
efter afholdelse af sidst planlagte møde.

§ 8
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Den løbende administration forestås af fondens bestyrelse, hvis adresse er BUPL
Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst.
Regnskabet revideres af BUPL Nordjyllands revisor.

§ 9
Opløses Kulturfonden, skal dennes bestyrelse i samråd med BUPL Nordjyllands
bestyrelse træffe afgørelse om, hvorledes dens midler skal anvendes.

Vedtaget på BUPL Nordjyllands generalforsamling 2012
Konsekvensrettet den 3. november 2015
Konsekvensrettet den 2. september 2019

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.