Rødovre: Kommunens budgetkatalog udfordrer på flere fronter  

BUPL Storkøbenhavn har netop afgivet høringssvar til Rødovre Kommunes budgetforslag 2023. Det indeholder bl.a. kritik af lukkeuger, at midler til sociale normeringer puttes i kommunekassen, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde pædagoger samt øget forældrebetaling.
spande

BUPL Storkøbenhavns høringssvar vedr. Rødovre Kommunes budgetforslag 2023

(19. august 2022)

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er det positivt at se, at der prioriteres midler til anlæg af øget kapacitet på området. Den pædagogiske kvalitet er blandt andet afhængig af gode fysiske rammer med tilstrækkelig plads. Vi vil derfor opfodre til, at man indtænker og inddrager de pædagogiske formål i processen.

Forslaget til Budget 2023 indeholder ikke et forsat fokus på forbedring af normeringerne på dagtilbuddene. Rødovre kommunes tidligere beslutning om at fremskynde udmøntningen af midlerne til minimumsnormeringer havde ellers givet forhåbning om dette. Tværtimod indeholder forslaget til Budget 2023 forslag om at opkræve forældrebetaling af de statslige midler til minimumsnormeringer – ikke for at finansiere bedre normeringer, men for at bidrage til Rødovre kommunes kasseopbygning. Det ville være ønskeligt at beholde midlerne på området til normeringer, f.eks. ved at aftale forberedelsestid til pædagogerne.

 
Nedskalering af hygiejneindsatsen – ekstra gulvvask i vuggestuerne

I Budgetforslaget under Byudvikling og infrastruktur ligger en besparelse på vores område.
Det er en effektivisering på 0,5 mio.kr. som består i, at den ekstra gulvvask i vuggestuer bliver fjernet igen. Besparelsen begrundes i et ikke-faldende sygefravær blandt medarbejdere. Der er ikke hentet data på sygdom blandt vuggestuebørn. Daglig gulvvask blev indført i november 2021, så det er en meget kort periode, der danner baggrund for konklusionen.

 

Digitaliseringsstrategien

Der er vedtaget en meget fin digitaliseringsstrategi på dagtilbudsområdet, som desværre ikke har været prioriteret de sidste år og heller ikke bliver det i budget 2023. Dette på trods af et øget behov og øget krav om digitalisering på dagtilbuddene. Digitale arbejdsgange og digital dannelse er en del af områdets kerneopgaver og bør prioriteres. De nødvendige arbejdsredskaber har også betydning for rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

 

Omlægning af kulturpædagogordningen

Budget 2023 indeholder forslag om at omlægge midlerne til kulturpædagoger til at udvide antallet af specialpladser. Vi er enige i behovet for flere specialpladser, men stærkt uenig i finansieringen. Midlerne til kulturpædagoger stammer fra de statslige midler til bedre normeringer i dagtilbud, der blev udmøntet i 2015-16.  Midlerne svarende til de oprindelige puljemidler, som bør tilføres daginstitutionerne til at styrke normeringen generelt.
 

SFO/skoleområdet

Finanslovsmidler til fritidspædagogik tilgår kommunekassen

Vi mener ikke, at Rødovre Kommune har så stærk en prioritering af fritidspædagogikken, at der er belæg for at lade midlerne indgå som effektivisering. Ligeledes anser vi en sådan prioritering for at være i modstrid til hensigten med finanslovsmidlerne. Vi håber, at kommunen i stedet vil fordele midlerne til de SFO’er, med størst behov, i en tid hvor vi oplever, at flere børn og unge har brug for særlig opmærksomhed.
 

Lukket i sommerferieugerne 28, 29 og 30 på SFO´erne - åben byggelegeplads

Sommerferielukningen af SFO’erne er en dårlig prioritering og en forringet service for både børn og forældre i Rødovre Kommune. Ligeledes er det til gene og ikke attraktivt for pædagogerne at få stor en del af ferien forudbestemt. Desuden er det et parameter, der kan have konsekvenser for rekruttering og fastholdelsen af pædagoger på kommunens SFO’er.

Pædagogisk set indeholder sommerferielukning også en forringelse, særligt for børn i udsatte positioner, som i højere grad vil have gavn af et kendt sted, med faste pædagoger tilknyttet. Ligeledes er der en risiko for, at børn, som af sociale/familiemæssige årsager, vil have gavn af et pædagogisk tilbud i sommerferien, vælger tilbuddet fra.

Indførelse af lukkeuger medfører ikke en driftsbesparelse, da ferieperioden i forvejen anvendes til afvikling af såvel børn, som personalets ferie. At Rødovre kommune ønsker at diktere tidspunktet for sommerferieafvikling medfører ikke i sig selv et mindre udgiftsbehov. Besparelsen er således en besparelse på normeringen hele året kombineret med en række ulemper, som beskrevet ovenfor.

Generelt

Udligningsordning vedr. tillidsrepræsentanter mv.

Det er vores opfattelse, at Rødovre Kommune prioriterer TRIO-samarbejdet højt. Men hvis forslaget vedtages, så fjernes de midler til TR-arbejdet, som i dag tilgår de enkelte institutioner. TRIO-samarbejdet og TR-arbejdet vil dermed få sværere vilkår. Besparelsen vil særligt kunne mærkes på de mindre institutioner.
 

Procentbesparelse på ½ pct. af serviceudgifterne i 2023

Budget 2023 indeholder desværre forslag om serviceforringelser svarende til yderligere 0,5 pct. af driftsudgifterne, til senere implementeret på de enkelte områder. Det er for os uforståeligt, at man så sent i budgetprocessen indregner en besparelse uden konkrete poster, hvilket umuliggør indholdsmæssige input.

Vi er generelt uforstående overfor budgetforslagets ønske om kasseopbygning på bekostning af besparelser på kernevelfærdsområderne.
 

Savner opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse af pædagoger

Overordnet set er budgetforslaget, hvis det vedtages som fremlagt, ikke fremmende for kommunens muligheder for at rekruttere til det pædagogiske område. Det samme gør sig gældende for fastholdelse af pædagoger.  

 

BUPL Storkøbenhavn stiller sig gerne til rådighed for yderligere uddybning eller drøftelse af ovenstående.

 

Venlig hilsen

Lena Grønsund, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Rødovre Kommune.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.