Ishøj: Besparelser vil ramme socialt skævt - hvis de gennemføres   

De foreslåede besparelser i Ishøj på børne- og ungeområdet vil ramme socialt skævt. Socialt udsatte børn og unge vil opleve en generel kvalitetsreduktion i de pædagogiske tilbud, som har til formål at forebygge yderligere udsathed, kriminalitet og mistrivsel.
IshøjByskilt

Høringssvar fra BUPL Storkøbenhavn til Ishøj Kommunes budget 2023

BUPL Storkøbenhavn har følgende kommentarer i forhold til budget 2023:

Af rådighedskataloget fremgår det, at der foreslås besparelser på flere dele af Børne- og Ungeområdet samt i Center for Børn og Forebyggelse. Overordnet set er vi bekymrede for, at de foreslåede besparelser, hvad angår klubberne, SFO og gadeplansarbejdet, vil ramme socialt skævt. Socialt udsatte børn og unge vil opleve en generel kvalitetsreduktion i de pædagogiske tilbud, som har til formål at forebygge yderligere udsathed, kriminalitet og mistrivsel. Dette har ikke kun konsekvenser for de udsatte børn og unge, men kan betyde en generel stigning i kriminalitet og utryghed blandt borgerne i Ishøj på både kort og lang sigt. 

Reduktion af Gadeplansarbejdet (ØPU 10)
Ishøj Kommune foreslår at reducere i antallet af stillinger med 1,5 stilling. Set i forhold til, at Gadeplan i dag er bemandet med 3,3 stillinger, er det en meget voldsom reduktion.

Gadeplansindsatsens hovedopgave er at forebygge kriminalitet og øge trygheden i Ishøj. Gadeplansmedarbejderne er synlige i gadebilledet og involveret på Ishøjs skoler og Next. Gadeplan er de første fagpersoner, der møder de unge, når der er udfordringer, og her støtter, rådgiver og konflikthåndterer gadeplansmedarbejderne. Med den foreslåede bemanding på 1,8 stilling vil det være en umulig opgave at nå hele vejen rundt i kommunen.

Når der samtidig er spareforslag om at sammenlægge klubberne med den konsekvens, at der er færre tilbud til de unge i deres nærområde, er vi bekymrede for, at der generelt kommer til at mangle en forebyggende og tryghedsskabende indsats målrettet udsatte unge i Ishøj.

Sammenlægning af aftenklubberne (BUU 06)
Gode pædagogiske klubtilbud kan være med til at forbygge udsathed og dermed også mindske mistrivsel senere i livet. Det gælder generelt, men gør sig især gældende i boligområder med større risiko for udsathed. Vi opfordrer derfor til, at man undlader at lukke eller sammenlægge aftenåbningen i klubberne og i stedet fokuserer på at understøtte bred involvering og deltagelse af de unge i aftenklubberne - i samarbejde med klubpersonalet.

Forhøjelse af forældrebetaling samt nedsættelse af vikarmidler i SFO (BUU 07 og BUU 05).
Som det også fremgår af spareforslaget, vil en forhøjelse af forældrebetalingen sandsynligvis betyde, at flere forældre vil udmelde deres børn af SFO’en. En reduktion i vikarmidlerne vil uundgåeligt betyde en kvalitetsforringelse af SFO’en som pædagogisk tilbud, hvilket kan forstærke den bevægelse, at forældre fravælger SFO’en.  

Vores bekymring er, at forslaget vil ramme socialt skævt, idet det særligt vil være socialt udsatte børn, som vil blive udmeldt af SFO’en – og det er særligt disse børn, som har brug for det pædagogiske tilbud, som SFO’en tilbyder. At børnene ikke er indmeldt i SFO’en, vil sandsynligvis også have betydning for, hvorvidt de senere fortsætter i et klubtilbud, da SFO’en udgør en vigtig brobygning hertil.  

Forenkling af takstberegning vedr. minimumsnormeringer (BUU 11)
Da der gældende fra 2022 blev åbnet op for, at der kunne opkræves forældrebetaling af puljemidlerne til minimumsnormeringer, var det fordi der politisk er forudsat forældrebetaling i den endelige finansiering af minimumsnormeringerne. Ishøj kommune besluttede at opkræve forældrebetaling og anvende midlerne efter hensigten - nemlig at styrke normeringen på området. Hvis det er administrativt tungt med et ekstra led i beregningen af forældrebetalingen, foreslår vi, at man blot forhøjer budgettet med det anslåede beløb – og så i øvrigt beregner forældretaksten som normalt.

Hvis man vælger at følge forslaget og opkræve forældrebetalingen, men ikke lade indtægten komme området til gode, svækker man Ishøj kommunes mulighed for at indfri målene om minimumsnormeringer i 2024 (mål som netop er minimum). Samtidig vil en del forældre formentlig have svært ved at se begrundelsen for, at taksten skal stige, fordi Ishøj kommune anvender midlerne, de har fået af staten i puljemidler. 

Med venlig hilsen

Lene Holm Thomassen, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Ishøj og Cindie Christoffersen, faglig sekretær BUPL Storkøbenhavn

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.