Hvidovre: Millionbesparelser rammer Hvidovres børn og unge  

Hvidovre Kommune har nu fremlagt sit forslag til budget 2023-26. Og det er ikke for børn! 
Pige med bolde for øjne

Af Rikke Graae Jakobsen og Karin Vesterberg Hansen, fællestillidsrepræsentanter i Hvidovre

50% af den samlede økonomiske besparelse er lagt på dagtilbud, SFO og klubber - svarende til 19,9 mio. kr. eller 44 pædagogstillinger på området. Det er ganske enkelt katastrofalt. 

Det er store ord, men vi tænker, at alle kan forstå, at en så stor besparelse vil medføre en direkte og kraftig forringelse af kvaliteten af tilbuddene til Hvidovres børn og unge. Og normalt ville vi skrive mere detaljeret om de mange konkrete konsekvenser en så stor besparelse har, for det rammer både arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og vores store rekrutteringsudfordring, men denne gang taler tallene for sig selv.

Dog vil vi lige nævne, at Hvidovres indsats og ambition for tidlig opsporing og lige muligheder vil blive umulige at opfylde med de foreslåede besparelser. Samtidig viser afdækningen i budgetmaterialet på dagtilbud, at Hvidovre Kommune i dag ikke lever til loven om minimumsnormeringer, og yderligere besparelser vil ganske enkelt umuliggøre Hvidovre Kommunes mulighed for at opfylde kravet om minimumsnormeringer inden 1. januar 2024.

Så kære politikere: Mener I virkelig det her? Og kære forældre og bedsteforældre: Kan I leve med det her forslag?

 

BUPL Storkøbenhavns høringssvar til Hvidovre Kommune (18. august 2022)

Til Økonomiudvalget

Vi har modtaget Direktionens budgetforslag for 2023-2026, og vi har følgende bemærkninger:

Vi kan godt se at Hvidovre Kommune har udfordringer i 2023 og overslagsårene, men at læse at over 50 % af den samlede økonomiske besparelse er lagt på dagtilbud, SFO og klubber er i vores øjne katastrofalt. Konsekvensen af budgetforslagene vil betyde, at det for pædagoger vil umuligt af få en fuldtidsstilling i Hvidovre Kommune.

Allerede i dag er mange pædagoger ansat på deltid. På SFO-området er der stort set ingen pædagoger, der er ansat på 37 timer, og på dagtilbud er det ofte et ønske om deltid, da arbejdsmiljøet er for presset.

De forslåede besparelser er på 19,9 mio. kr. i helårsvirkning. Det svarer efter vores beregninger til 44 pædagogstillinger på området. En så stor besparelse vil betyde forringede arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for pædagogerne, hvilket medfører en kraftig forringelse af kvaliteten af tilbuddene til børn og unge i Hvidovre Kommune.

Vi står på nuværende tidspunkt allerede med en kæmpe rekrutteringsudfordring på det pædagogiske område. Vi slås med Hvidovres nabokommuner om at tiltrække pædagoger, og her spiller arbejdsvilkår en afgørende betydning. Denne udfordring bliver ikke mindre, da optaget på pædagoguddannelsen gennem de sidste år er faldet.

Hvis Hvidovre Kommune ikke tager hånd om pædagogernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, vil der være en så lav pædagogisk faglighed til stede i Hvidovre, at det vil få konsekvenser for kvaliteten af tilbuddene i kommunen

Hvidovres indsats og ambition for tidlig opsporing og lige muligheder vil være umulige for pædagogerne at opfylde. Den manglende faglige indsats op gennem vuggestue til børnehave og videre til SFO og skole vil have negative konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Minimumsnormeringer
Afdækningen i budgetmaterialet på dagtilbud viser, at Hvidovre Kommune i dag ikke lever til loven om minimumsnormeringer. Yderligere besparelser vil umuliggøre Hvidovre kommunes mulighed for at opfylde kravet om minimumsnormeringer inden 1. januar 2024.

Pædagoger i skolen
Budgetforslaget lægger op til massive besparelser på pædagogernes deltagelse i indskolingen. Pædagogerne som ekstra voksen i indskolingsklasserne har i mange år været en af nøgleindsatserne for at sikre trivsel og socialudvikling for det enkelte barn og for klasserne som sociale fællesskaber. De stigende problemer med mistrivsel blandt eleverne og øget behov for specialiserede tilbud kalder på en øget pædagogisk trivsels- og forebyggelsesindsats. Dette budgetforslag peger i den stik modsatte retning og vil sætte indsatsen i Hvidovre mange år tilbage.

Lukkeuger i dagtilbud og SFO
Sommerferielukningen af SFO’er og dagtilbud er en dårlig prioritering og en forringet service for børn og forældre i Hvidovre Kommune. Ligeledes er det til gene og ikke attraktivt for pædagogerne at få stor en del af sin ferie lagt på forhånd. For at kunne afholde 3 uger samlet sommerferie skal personale holde 2 uge enten før eller efter lukkeugen. Det har derfor også konsekvenser for rekruttering og fastholdelsen af pædagoger.

Pædagogisk set indeholder sommerferielukning også en forringelse, særligt for børn i udsatte positioner, som i højere grad vil have gavn af et kendt sted med faste pædagoger tilknyttet. Ligeledes er der en risiko for, at børn, som af sociale/familiemæssige årsager, vil have gavn af et pædagogisk tilbud i sommerferien, vælger tilbuddet fra. Indførelse af lukkeuger medfører ikke en driftsbesparelse, da ferieperioden i forvejen anvendes til afvikling af såvel børn som personales ferie. At Hvidovre Kommune ønsker at diktere tidspunktet for afviklingen af børn, familiers og personales ferie medfører ikke i sig selv et mindre udgiftsbehov. Besparelsen er således en besparelse på normeringen hele året kombineret med en række ulemper som beskrevet ovenfor.

Pædagogfaglig ledelse på SFO og klub
Der er i budgetkataloget en række forslag, der skærer på SFO-koordinatorer og ledelse i klubberne. Vi er stærkt bekymrede for, at der bliver mindre pædagogfaglig ledelse i fritidstilbuddene, og vi er forundrede over, at man ikke forholder sig sammenhængende og grundigt til fritidstilbuddenes ledelsesstruktur.

 

Venlig hilsen
På vegne af BUPL Storkøbenhavn

Cindie Christoffersen, faglig sekretær, Rikke Graae Jakobsen, fællestillidsrepræsentant for dagtilbud og Karin Vesterberg Hansen, fællestillidsrepræsentant for SFO-, klub- og specialområdet.

 

 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.