Hvidovre: Budgetforslag får enorme konsekvenser for børn og unge - og pædagogerne

Det viser sig nu, at budgetforslag 20: ”Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud” ikke er blevet ordentligt belyst og har enorme konsekvenser for både børn, unge og personale i Hvidovre Kommune. Tillidsrepræsentanter i kommunen peger på øget mistrivsel, brandslukninger, rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer mm. Læs deres brev til politikerne.
spørgsmål

Kære politiker i Hvidovre Kommune.

Vi skriver til jer, fordi vi har meget store bekymringer vedrørende budgetforslag 20: ”Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud”. 

Efter det er besluttet, at forslaget skal indgå i Budget 2024, er det kommet frem, at sagsfremlægningen slet ikke beskriver de enorme konsekvenser, det vil have for børn, unge og personale. Sagens mangler har desuden gjort det svært for alle at gennemskue betydningen af forslaget.

Besparelsen i forslaget findes bl.a. ved at spare 8-9 fuldtids-pædagogstillinger væk. Samtidig udvides åbningstiden, så den flugter almen SFO og dækker afskaffelse af 3 lukkeuger i sommerferien. Altså skal færre pædagoger dække en længere åbningstid. Dette kan kun medføre dårligere kvalitet!

De pædagoger, som er tilbage, skal brandslukke i grupperne mellem kl .8-14. Altså i skoletiden, Et eksempel vil være, at der ikke længere vil være en pædagog til stede i alle grupper. 4 pædagoger vil skulle dække 8 grupper, som betyder, at pædagogen ikke ville kunne lave forbyggende arbejde, men vil skulle træde til, når og hvor der er eller akut opstår et behov. Altså når et barn/ ung er nået ud over deres grænse og formåen, og derfor skal samles op frem for at blive støttet/guidet gennem udfordringen. Pædagogernes tid bliver smurt tyndt udover dagen. 

Pædagogerne har flere børnetimer end lærerne og er den trygge voksne for børnene. Det er pædagogerne, der gør det muligt, at lærerne kan fokusere på undervisningen. Pædagogerne understøtter lærerens undervisning ved at have fokus på det enkelte barn. Læreren får mulighed for at give undervisning af kvalitet, mens pædagogen støtter det enkelte barn/ung i de udfordringer, det møder. Det kan være, at barnet/den unge har brug for at trække sig væk fra klasselokalet, få hjælp til at kunne være i rummet eller få støtte til andre udfordringer barnet/den unge møder. Det er af stor vigtighed for børnene at have tætte relationer til deres voksne for at de trives og udvikles. Dette vil blive en umulighed med denne besparelse.

Vores bekymring er, at konsekvenserne for børnene bliver mistrivsel og skolevægring. Konfliktniveauet vil stige, og der vil være en stigende udadreagerende adfærd, hvis børn og unge ikke bliver mødt i deres behov. Børnegrupperne er blevet mere komplekse, fordi børnenes/de unges behov er blevet mere specialiserede, og det kræver forskellige løsninger. F.eks. en udegruppe til ADHD børn/unge, som ikke kan fungere sammen med børn/unge med autisme. Disse vurderinger står vi i hver dag for at imødekomme børnenes og de unges forskellige behov. 

Hvidovre Kommune har en strategi for det specialiserede 0-18 års område: ”Fælles børn, fælles ansvar”, hvor to af visionerne bl.a. siger at: ”Alle børn og unge skal opleve lige muligheder og deltage i et udviklende fællesskab”, samt ” Vi organiserer og tilpasser vores indsatser til barnets/den unges behov og ressourcer”. 

Der er også lige vedtaget en ny autismestrategi. Ligeledes er der krav om, hvad gruppeordningerne skal tilbyde børnene.

Hvis vi virkelig som kommune skal tage disse strategier og visioner alvorligt kan budgetforslag 20 ikke gennemføres, som det fremgår nu. 

Vi kan ikke skabe deltagelsesmuligheder for alle. Vi vil tværtimod fratage flere børn de sociale tilbud fritidsdelen giver børn og unge som en del af heldagstilbuddet 

Vi bliver også nødt til at understrege vigtigheden af pædagogernes vilkår. Vi frygter en flugt af dygtige pædagoger med specialviden, der ikke kan opnå faglig tilfredshed pga. urimelige vilkår og muligheder. I Hvidovre Kommune har vi har fokus på rekruttering og fastholdelse, og hvordan vi er en attraktiv arbejdsplads. Pædagoger er en mangelvare, og vi frygter, at besparelserne vil medføre, at de dygtige pædagoger, som vi gerne vil fastholde, ikke kan få opfyldt deres ambitioner, og derfor vil skifte arbejde til andre kommuner. Vi oplever allerede nu, at pædagogerne er usikre på fremtiden i specialtilbuddene, hvis forslaget bliver gennemført. 

Vi kan ikke have en budgettildelingsmodel, der flugter det almene SFO-område. Ressourcerne på specialområdet kan ikke sammenlignes med det almene. Som forslaget er fremlagt, bliver der tildelt ressourcer efter en uddannelsesrate på 60/40. Dette stemmer ikke overens med virkeligheden, hvor der stort kun er ansat pædagoger med specialviden. Tilbuddene har et pædagogisk ansvar, der kræver viden og faglighed. Netop det som uddannede pædagoger kan. Samtidig kan vi være bekymrede for, om 80% vil melde sig ind i tilbuddet. Og hvad gør det ved tilbuddet, og hvordan påvirker det de børn og unges trivsel som hver dag går alene hjem efter skole? 

Børn og unge i specialtilbuddene har brug for helt andre muligheder for at få en dag med faglighed, dannelse, udvikling og sociale relationer. At lave et system, hvor alle skal have det samme er ikke en tilgangsmåde, der du’r. Ingen børn er ens, og hvis vi skal skabe lige muligheder for alle Hvidovres børn og unge, kræver det, at hvert enkelt barn eller ung bliver behandlet efter behov.  

Vi vil til sidst gerne gøre opmærksom på, at disse tilbud er til børn/unge, som er visiteret til dem. Der har været en faglig vurdering af barnets/den unges behov og ressourcer, og på den baggrund er de tildelt et tilbud, der har de rigtige rammer, ressourcer og faglighed, som kan støtte dem i deres fortsatte udvikling. K-klasserne og Husets fritidsdel er tilmed oprettet efter Servicelovens §32 og 36, hvilket har betydning for forældrebetalingsdelen. og er oprettet fordi der er visiteret børn/unge til tilbuddene, der har et fysisk eller psykisk handicap og/eller er der, fordi de har brug for en form for behandling. Det kan f.eks. være konkret guidning, rutiner og tydelighed. 

Vi håber, at I vil finde besparelsen på anden vis. Vi står til rådighed for dialog og med ekspertviden på området. Vi har altid blikket rettet mod børnenes- /og de unges trivsel og udvikling samt vigtigheden af en attraktiv arbejdsplads med høj kvalitet. 

Med venlig hilsen

Rikke Graae Jakobsen, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Hvidovre

Peter Thybo Sørensen, tillidsrepræsentant i E-klasserne på Gungehusskolen

Mikkel Rune Berg, tillidsrepræsentant i Heldagsskolen

Vivi Haugaard Christensen, tillidsrepræsentant i K-klasserne Frydenhøjskolen

Dina Sjöblom Hansen, tillidsrepræsentant på Avedøre Skole

Cindie Christoffersen, faglig sekretær BUPL Storkøbenhavn

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.