Furesø: Budgetkatalog 2023 sætter negativ kurs for det børnepolitiske område   

Budgetkataloget er samlet set for de pædagogiske områder skuffende, og hvis forslagene gennemføres, vil det sætte en ny og negativ kurs og dagsorden på det børnepolitiske område. Læs BUPL Storkøbenhavns høringssvar.
dreng øjne

Vi er i BUPL Storkøbenhavn oprigtigt bekymret. Vores høringssvar er derfor lidt længere end normalt – selvom vi kun kommenterer på nogle udvalgte forslag. Vi håber alligevel, I vil tage jer tid til at læse det.

Normering
Forslag BSU 6 vil fastholde normeringerne på 2022 niveau – og derfor høste de kommende års øgede puljetilskud, som er tiltænkt minimumsnormeringer til andre formål - enten i form af en blokbesparelse eller ved at gennemføre andre besparelser op til dette niveau. Forslaget bygger på den præmis at Furesø Kommune allerede fra 2020 opfyldte de kommende lovkrav til minimumsnormeringer – den præmis er i bedste fald stærkt usikker. Opgørelsen fra 2020 medregner de statslige midler til socialt udsatte institutioner, medregner 100 pct. ledere, medregner ekstraordinært personale ansat i forbindelse med corona, medregner at der ansættes flere medhjælpere på grund af pædagogmangel, der er anvendt en for lav børnehavealder, og ud fra tallene vurderer vi også, at Furesø Kommune har valideret personaletal, der inkluderer personale fra specialgrupper og specialinstitution. Det gør ikke opgørelsen forkert – blot uegnet som styringsredskab for fremtidige budgetter.

I vores optik bør man i Furesø Kommune sikre, at der i budgettet er lønsum, der muliggør ansættelse af pædagogisk personale svarende til de kommende krav til minimumsnormeringer - altså en pædagogisk personale pr. 3 vuggestuebørn og en pædagogisk personale pr. 6 børnehavebørn. Det er der ikke lønsum til i budget 2022  – faktisk temmelig langt fra - hvorfor en fastfrysning af budgettet på dette niveau ikke vil give mulighed for ansættelse af tilstrækkeligt personale set i forhold til den kommende lovgivning. Som minimum bør forvaltningen fremlægge en detaljeret beregning, der dokumenterer, at budgettet giver mulighed for at opfylde det kommende lovkrav. Hverken børn, forældre, personale, ledere eller politikere kan være tjent med, at der styres på baggrund af videre sjus eller beregninger fra en grundlæggende højest usikker opgørelse.

Ledelse og styring
Furesø Kommune stiller store krav til, at daginstitutionslederne løser opgaver ikke blot i egen institution, men på tværs i hele kommunen. En reduktion af den procentdel af lønsummen, der tildeles til ledelse vil enten mindske ledernes mulighed for at være fleksible eller påvirke basisnormeringen. Når forslaget ses i sammenhæng med nedskæring på de pædagogiske konsulenter, der fungerer som vigtige sparingsparter for ledelse og udvikling og på afskaffelse af den fællespulje, der er med til at give ro på den økonomiske styring, ja så tegner der sig et billede af en tydelig svækkelse af rammevilkårene for den pædagogiske ledelse og ikke mindst på de tværgående og fælles dimensioner.

Forslaget om oprettelse af flere specialpladser i dagtilbuddene kræver ud over en tilstrækkelig personaleressource også en stærk ledelsesmæssig  indsats, hvis det skal blive en succes. Umiddelbart virker forslaget i sig selv ikke tilstrækkeligt finansieret, og set sammen med budgetkatalogets øvrige forslag vedrørende ledelse og normering giver det anledning til bekymring.


FFO og skole
Budgetkataloget ligger op til en markant forringelse af normeringen i FFOerne. Det drejer sig om forslagene: Afkorte skoledagen og forlænge SFO'ernes åbningstid tilsvarende – men uden at tilfører mere personale, ferielukning, lukkedage og reduktion af beløb pr. barn. Besparelser på rammerne for det fritidspædagogiske arbejde står i skærende kontrast til alvoren i den trivselskrise som blandt andet blev beskrevet i det åbne brev, som over 1.000 psykologer og PPR-medarbejdere sendte til folketingets medlemmer sidst i august. At igen af sagsfremstillingerne beskæftiger sig med de faglige pædagogiske konsekvenser af reducerede normeringer på området er mærkeligt, og giver ikke et retvisende beslutningsgrundlag. 


Om ferielukning og lukkedage
I dag er det sådan at personalets og børnenes hovedferie afvikles henover skolernes sommerferie, og at ledelsen gennem forhåndstilkendegivelser fra forældrene sørger for, at personalets ferieafvikling er planlagt i forhold til fremmødemønsteret blandt børnene. Hvis der indføres to ugers ferielukning, vil de tre ugers sammenhængende hovedferie for hele personalet være placeret i de to lukkeuger plus en af de to tilstødende uger. Det vil give en tvunget og mere hektisk ferieafvikling for børn og personale, men i sig selv være neutralt i forhold til normeringen, da det samme personale vil skulle passe det samme antal børn. Hvis man derimod, udover at ville bestemme tidspunktet for ferieafviklingen, også reducerer i personaleressourcen – i praksis ved at reducere lønsummen i budgettet, vil det betyde en normeringsforringelse over hele året, da der nu vil være færre personaler til at passe det samme antal børn.

I Furesø Kommunes mulighedskatalog fra 2012 opgøres sparerpotentialet ved sommerferielukning i FFO og dagtilbud til 0,1 mio. kr., da der ikke er nogen normeringsmæssig besparelse at hente – vi indsætter teksten fra 2012:

"1. Beskrivelse af forslaget:
Der kan ved lukning af hovedparten af alle dagtilbud og FFO'er i to uger i juli måned pånås en besparelse i form af reduceret udgift til rengøring. Besparelsen anslås af udgår netto 0,1 mio. kr.
Besparelsen vedrører de rengøringsopgaver, som udføres dagligt i en sommerferieperiode og har derfor en begrænset størrelse.
Reduceringen i antallet af rengøringsdage kan ske efer kontraktlig varsel og forhandling med rengøringsfirmaerne. Besparelsen vil afhænge af forhandlingsresultatet og er derfor anslået.
Udover reducering af rengøringsudgiften kan foreventes en mindre nedgang i udgiften til el og vand. I forhold til personaleressourcer i forbindelse med ferie, vurderes der ikke at være tale om nogen besparelse, idet der ikke anvendes vikarer grundet sommerferie."


 Vi vil fra BUPL Storkøbenhavn stærkt opfordre til, at besparelsesforslagene på de pædagogiske områder ikke gennemføres. Vi er bekymret for konsekvenserne for kommunens børn og unge, og vi er bekymret for det kursskifte gennemførelsen vil signalere. 

Vi står gerne til rådighed for forsat dialog, 


Bedste hilsner

Brigitte Christensen, faglig sekretær, BUPL Storkøbenhavn

Jane Hanson, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Furesø Kommune

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.