BUPL Storkøbenhavns høringssvar vedr. sparekatalog 2023

Ballerup Kommune lægger op til store besparelser på børne- og ungeområdet. Læs BUPL Storkøbenhavns høringssvar.
legeplads

BSU-B23-01 Generel besparelse på dagtilbudsområdet:
Der er tale om et uhørt stort og voldsomt spareforslag. I forslaget beskrives det, at det kan ramme indkøb af legetøj mv. og længere nede af listen også færre voksne, men da distrikterne er rammestyret, kan de selv planlægge, hvordan besparelsen skal gennemføres. I 2022 er de samlede budgetter til øvrige driftsudgifter for alle børnehusene 6 mio. kr., hvorfor den forslåede besparelse på 12,3 mio. kr. sandsynligvis altovervejende må hentes på normeringsforringelser. Politikerne i Ballerup Kommune har de senere år været optaget af at forbedre normeringerne, senest med fremrykning af midlerne til minimumsnormeringer. Med det aktuelle sparekatalog er Ballerup Kommune på vej til ikke at kunne leve op til lovgivningens krav til minimumsnormeringer i 2024 – selv når specialgrupper, ressourcepædagoger og særlige indsatser medregnes i opgørelsen.
 
Vi er meget forundrede over, at direktionen sammen med forslaget ikke fremlægger en detaljeret beregning, der forholder sig til konsekvenserne for normeringerne set i forhold til den kommende lovgivning. I stedet er forslaget bakket op af en sammenstilling af det samlede ressourceforbrug pr.0-5-årige – en opgørelse, der notorisk er uegnet til at sammenligne normeringsniveau bl.a. på grund af forskellige forhold mellem antal vuggestuebørn og børnehavebørn, kommunernes forskellige organisering af den specialpædagogiske indsats, uensartet konteringspraksis mv.

Ballerup Kommune har en fastholdelses-, uddannelses- og rekrutteringsstrategi, hvor bl.a. dagtilbud er i fokus. I den sammenhæng har man foreslået at afsætte 8 mio. kr. til denne indsats, hvilket er tiltrængt, og vi vil gerne rose Ballerup Kommune for at tage denne dagsorden seriøst. Vi ser dog forslaget om rammebesparelse som direkte modstridende denne indsats. Hvis Ballerup Kommune både daler i placeringen blandt kommuner i lønnen for pædagoger og samtidig skaber dårligere vilkår i form af ringere normeringer, vil det gøre det endnu vanskeligere at rekruttere og fastholde kvalificerede pædagoger.

Ballerup Kommune står til at modtage 12,1 mio. kr. i puljetildeling til minimumsnormering. Det ligner, at man modtager penge til minimumsnormering med den ene hånd og med den anden sparer stort set samme beløb.

BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet:
Det er bekymrende, hvis der spares på SAMSPAL, uden det samtidig overvejes, hvordan vi i stedet løser denne opgave. I Ballerup Kommune er der stort fokus på inklusion og en stræben efter, at så mange børn som muligt bliver i vores almenmiljø, hvilket stiller store krav til pædagogernes faglighed. Vi ser SAMSPAL som en god og vigtig håndsrækning, der bidrager til, at pædagogerne har de nødvendige kompetencer til at imødekomme børnenes behov.

Der er dog lavet et nedskaleringsforslag, hvor Junibakken kan ansætte 1-2 vikarer, og derved kan deres pædagoger i en periode fungere som udgående pædagoger. Selvom vi tænker, at den viden, pædagogerne i Junibakken besidder, vil være til stor gavn for alle pædagoger i kommunen, er vi bekymrede for, om de børn, der går i Junibakken, vil mangle en forudsigelig hverdag med vante voksne, hvilket de i høj grad har brug for. 

BSU-B23-03 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud, samt BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud:
Vores oplevelse er, at den udvidede åbningstid bruges i et ret begrænset omfang, og vi kan derfor godt forstå, at man vælger at kigge på denne mulighed for besparelse. Dog undrer vi os over, at man ikke har hentet nyere tal end fra 2016. Ifølge sparekataloget vil konsekvenserne være, at enkelte dagtilbud vil opleve indskrænket åbningstid, men der står ikke noget om konsekvenserne for opnåelse af minimumsnormering i Ballerup Kommune. Hvis åbningstiden bliver indskrænket, vil der tilsvarende være færre medarbejdertimer, men antallet af børn vil fortsat være det samme. Derfor vil det have en betydning for de nationale minimumsnormeringstal. Valgte man derimod at indskrænke åbningstiden, men fortsat tilføre samme lønsum til distrikterne, vil man i stedet kunne samle pædagogtimerne, og den oplevede normering ville være bedre – det vil dog ikke ændre på de nationale minimumsnormeringstal.

BSU-B23-06 Rammebesparelse på Kasperskolen:
Den forslåede besparelse på Kasperskolen bør ses i sammenhæng med det øgede behov for specialpædagogiske indsatser generelt i samfundet og er derfor ikke i tråd med hverken behovet eller udviklingen. Størstedelen af børnene på Kasperskolen vil have enormt vanskeligt ved at indgå i f.eks. en gruppeordning eller mellemform på en almen folkeskole. Deres trivsel og muligheder for at komme videre i uddannelse efterfølgende vil forringes markant, hvis de ikke har et godt specialpædagogisk undervisningstilbud. Skolen samarbejder intenst med forældrene omkring bl.a. skolevægring og rammer, der tilgodeser den enkeltes behov, med høj faglighed og specialpædagogisk viden. En rammebesparelse vil sandsynligvis betyde færre fagprofessionelle omkring børnene med forringelse i tilbuddet til følge. 

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO):
Vi vil gerne anerkende Ballerup Kommune for både at sikre BFO’erne midler i forhold til de kortere skoledage og samtidig give dem pengene retur, da der blev opdaget en formelfejl i budgettet for BFO. Vi er også enige i, det vil være hensigtsmæssigt, at tildelingskriterierne for normering til 1. maj børnene afspejler både antal 1. maj børn og den faktiske åbningstid. Dog bør normeringsnøglen følge de kommende minimumsnormeringer gældende for samme aldersgruppe, såfremt de var indskrevet i et dagtilbud. Derfor bør der for 1. maj børn være 1 pædagogisk personale pr. 6 børn, frem for 1 pædagogisk personale pr. 10 børn. Hvis der forsat frigøres midler ved omlægningen, bør disse tilføres den almindelige BFO-normering.

KFU-B23-17 Generel rammebesparelse på klubområdet:
Klubberne i Ballerup Kommune bliver heldigvis benyttet af mange unge og har stort fokus på værdien af fritidspædagogik. Ved en rammebesparelse på klubberne vil de unge opleve et lavere serviceniveau med færre aktiviteter, ligesom der vil være mindre tid til at lave opsøgende og forebyggende arbejde. Også i klubberne har Ballerup Kommune inklusion på dagsordenen og har introduceret mellemformer og en mulighed for, at klubberne skal varetage kontaktpersonsordningen, hvilket vil stille større krav til pædagogernes arbejdsopgaver og faglighed. Hvis man samtidig vælger at gennemføre denne besparelse, vil det være endnu sværere at implementere de øvrige tiltag, og der er en risiko for, at tilbuddet daler så meget i pædagogisk kvalitet, at unge vil blive udmeldt fra klubberne. 

I sagsfremstillingen kan man læse. at ”Klubberne i Ballerup Kommune har i en årrække haft et mindre forbrug på deres løbende drift i slutningen af året. På baggrund heraf foreslås det at sænke budgettet…” Den foreslåede besparelse udgør 1,7 mio. kr.                                 

I 2019 havde klubberne samlet et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. I 2020 havde klubberne et samlet mindre forbrug på 1,6 mio. kr. (et år der var præget af nedlukninger grundet covid 19) og i 2021 havde klubberne et samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Klubbernes forbrug ligger altså sædvanligvis meget tæt på deres budgetramme, og fremstillingen af, at besparelsen blot er en realisering af, hvad de ikke plejer at bruge, er ganske enkelt forkert.

KFU-B23-18 Ændret ledelsessammensætning på klubområdet:
Forslaget om at ændre i ledelsessammensætningen på klubområdet bekymrer os, idet der samtidig lægges op til, at flere opgaver udover den normale drift skal varetages af klubberne, såsom mellemformer og kontaktpersonsordningen.
Vi undrer os over, at der under samme forslag i en bemærkning er nævnt et alternativ i form af enten færre pædagogiske ledere eller at lægge klubberne under skoleledelsen. Det sidstnævnte forslag er så omfattende en omstrukturering, at det ikke burde nævnes i en bemærkning til et andet forslag. Det vil betyde en ændring i lovgrundlaget og hele præmissen for gode selvstændige klubber og vil risikere at gå imod Ballerup Kommunes stolte fritidspædagogiske traditioner og høje kvalitet på området. Noget vi på det kraftigste vil fraråde. 

Venlig hilsen

Pernille Birk Brammer, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Ballerup

Cindie Christoffersen, faglig sekretær, BUPL Storkøbenhavn

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.